Шахов Борис: другие произведения.

Социология

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурс "Мир боевых искусств. Wuxia" Переводы на Amazon!
Конкурсы романов на Author.Today
Конкурс Наследница на ПродаМан

Устали от серых будней?
[Создай аудиокнигу за 15 минут]
Диктор озвучит книги за 42 рубля
Peклaмa
Оценка: 8.00*3  Ваша оценка:

  1.Які з нижче наведених визначень стосуються відповідних термінів?
  
  ЕКЗогамія - шлюб між спільностями;
  
  ЕНДогамія - шлюб в рамках спільності.
  
  
  
  2.Що є предметом соціологі праці?
  
  - соціально-трудові відносини у сфері праці;
  
  
  
  3.Соціально-психологічний клімат трудового колективу - це:
  
  - домінуючий і відносно стійкий психічний настрій колективу.
  
  
  
  4.Соціологія праці досліджує:
  
  Соціологія праці досліджує взаємовідносини людей і соціальних груп у трудових організаціях. Також, соціологія праці досліджує працю як самостійну сферу життєдіяльності суспільства.
  
  
  
  5.Види безробіття:
  
  - фрикційне, структурне, циклічне.
  
  
  
  6.Умови і стимули виробничо діяльності, організацію виробництва, економіку і технологію праці, взаємовідносини на підприємствах, природу трудових конфліктів досліджує соціологія ******
  
  Соціологія праці
  
  
  
  7.Що розуміють під економічною поведінкою як предметом досліджень:
  
  Під економічною поведінкою розуміють соціальні ді, що пов"язані з використанням економічних цінностей, тобто ресурсів, і спрямовані на добування вигоди.
  
  
  
  8.Що розуміють під економічною культурою?
  
  - сукупність відповідних цінностей.
  
  
  
  9.Економічна соціологія розглядає економіку як одну з підсистем *******, а також суспільні впливи на не.
  
  суспільства
  
  
  
  10.Встановіть послідовність етапів розвитку західно економічно соціологі:
  
  - донауковий (III тис. до н. є. - XIV ст.) і науковий (XV ст. - теперішній час). У свою чергу, в науковому етапі розрізняють три періоди: початковий (XV-XVIII ст.), класичний (XVIII - поч. XX ст.) і сучасний (поч. XX - теперішній час).
  
  
  
  11.Сім'я, що складається з представників двох поколінь, називається:
  
  - нуклеарною;
  
  
  12.Сім'я, взаємини в якій базуються на основи взаємоповаги і партнерства, називається:
  
  - егалітарною;
  
  
  
  13.Які із нижче зазначених термінів означають форму сім":
  Форма сім"
  1.Нуклеарна сім"я-складається із дорос.(батьків) та дітей.
  
  2.Неповна нуклеарна сім"я -тільки з дорослих, без дітей.
  
  3.Розширена с.- склад. із нуклеарно та багатьох родичів.
  
  Форма шлюбу
  1.Моногамія-шлюб між 1 чоловіком та 1 жінкою.
  
  2.Полігамія - між 1 та кількома індивід. (полігінія, поліандрія).
  
  3.Груповий шлюб -між декількома сім"ями.
  
  
  
  
  14.Установка на вступ в шлюб з представниками тіє ж групи, до яко належиш, - це:
  
  Ендогамний (шлюб між представниками одніє соціально групи)
  
  
  
  15.Соціологія вивчає сім"ю як:
  
  - як соціальний інститут
  
  
  
  16.Сім'я - це: ВІДМІТЬТЕ НЕПРАВИЛЬНУ ВІДПОВІДЬ:
  
  - товариство.
  
  
  
  17.Моногамний шлюб - це шлюб між:
  
  Моногамія - шлюб між одним чоловіком та однією жінкою;
  
  
  
  18.Процес засвоєння гендерних ролей і гендерно поведінки - це:
  
  Гендерна соціалізація
  
  
  
  19.Гендерна соціологія - це галузь соціологі, яка досліджує:
  
  - закономірності диференціаці чоловічих і жіночих ролей, статеві відмінності на всіх рівнях та х вплив на людське існування, співіснування, на особливості соціально організаці, специфіку чоловічо та жіночо соціальних спільнот.
  
  
  
  20.Наше уявлення про свою стать - це:
  
  Гендерна ідентичність
  
  
  
  21.Науковий напрям і суспільний рух, метою якого є повна рівноправність чоловіків і жінок, це -
  
  + Фемінізм
  
  
  
  22.Ідеологія і практика дискримінаці людей за ознаками статі, це:
  
  Сексизм
  
  
  
  23.Ідеальний тип бюрократі, описаний М.Вебером, включає наступні ознаки:
  
  - ієрархія посад.
  
  
  
  24. Бюрократична форма організаці приносить найкращі результати у випадку:
  
  - рутинних, повторюваних дій.
  
  
  
  25.Організація - це:
  
  - різновид вторинно групи;
  
  
  
  26.Ідеальний тип бюрократі запропонував:
  
  М. Вебер
  
  
  
  27. Група, з якою ми себе ідентифікуєм, хоча і не є членами, - це:
  
  - позитивна референтна група.
  
  
  
  28.Група, з якою ми себе не ідентифікуємо, хоча є членами, - це:
  
  -негативна референтна група.
  
  
  
  29.Референтна група - це:
  
  Референтна група - реальна або умовна група, з якою група співвідносить сво ді як з еталоном і на норми, цінності та оцінки яко вона орієнтується у свой поведінці та самооцінці. Референтна група для людини - це група, чи ставлення, почуття та ді людина поділяє. Референтна група може бути, а може й не бути групою належності. Група належності - це така група, до яко людина реально належить.
  
  
  
  30. Група, в якій всі права та обов'язки членів суворо урегульовані, називається:
  
  - зовнішня.
  
  
  
  31.Різновиди малих груп є:
  
  - первинні.
  
  
  
  32. Поведінка людей в натовпі характеризується наступними рисами:
  
  
  
  33.Для первинних груп характерні такі риси:
  
  У первинній групі кожний член бачить інших членів групи як особистостей та індивідуальностей. Таке бачення досягається завдяки соціальним контактам, що створюють інтимний, особистий та загальний характер внутрішніх групових взаємодій, до яких включаються численні елементи особистого досвіду. Члени таких груп, як друзі, сім"я прагнуть зробити соціальні взаємовідносини неформальними та пом"якшеними.
  
  
  
  34. Соціальний контроль - це:
  
  - система соціальних санкцій,які застосовуються за акти девіаці;
  
  
  
  35. Складовими нормативно структури суспільства поряд з іншим є:
  
  -цінності.
  
  
  
  36. Закон - це комплекс соціальних норм:
  
  - встановлюються і санкціонуються державою;
  
  
  
  37.До інструментів соціального контролю належать:
  
  - переконання, покарання, ізоляція.
  
  
  
  38.Зусилля оточуючих, спрямовані на попередження девіантно поведінки, покарання девіантів або х виправлення належать до соціального ........
  
  - контролю.
  
  
  
  39.Найбільш простий вид соціологічного дослідження:
  
  - пілотажне дослідження.
  
  40.Основні методи соціологічних досліджень:
  + спостереження, експеримент, аналіз документів, опитування
  
  
  
  41. Пілотаж, це:
  
  - пробне, розвідувальне дослідження;
  
  
  
  42. Проблема соціологічного дослідження - це:
  
  - соціальне протиріччя.
  
  43. Стратегічний план дослідження відноситься до:
  
  - методичного розділу;
  
  
  
  44.Встановіть правильну послідовність елементів методологічного розділу програми дослідження:
  
  Методологічний етап: - Формулювання проблеми, визначення об'єкта і предмета дослідження. - Визначення мети і постановка завдань дослідження. - Уточнення та інтерпретація основних понять. - Попередній системний аналіз об'єкта дослідження. - Розгортання робочих гіпотез.
  
  
  
  45.Основні елементи структури соціального експерименту:
  
  - експериментальний момент;
  
  
  
  46.Експеримент в соціологі - це спосіб отримання інформаці про кількісні та якісні зміни показників діяльності і поведінки об"єкта в результаті впливу на нього деяких керованих і контрольованих ******
  
  Змінних
  
  
  
  47.Засновником соціометрі є:
  
  - Дж. Морено
  
  
  
  48.Результати соціометричного опитування представляються у вигляді:
  
  В графічному вигляді. Представляється у вигляді спеціального малюнку (соціограми) або таблиці (соціоматриці).
  
  
  
  49.За умовами організаці спостереження поділяються на:
  
  + Польові та лабораторні.
  
  
  
  50.Соціологічне спостереження - це метод збирання первинно соціально інформаці про об"єкт шляхом безпосереднього ***** і прямо реєстраці всіх факторів, які стосуються об"єкта.
  
  Сприйняття
  
  
  
  51. В залежності від способу фіксаці інформаці документи поділяються на:
  
  - письмові, фонетичні, іконографічні.
  
  
  
  52.Переведення в кількісні показники масово текстово інформаці з наступною статистичною обробкою - це:
  
  Контент-аналіз (формалізований метод аналізу документів).
  
  
  
  53. Ситуацію інтерв"ю складають:
  
  - підготовка інтерв"ю.
  
  
  
  54.Інтерв"ю - це метод одержання соціологічно інформаці шляхом безпосередньо цілеспрямовано бесіди інтерв"юера з ******.
  
  Респондентом.
  
  
  
  55.До різновидів анкетування відносяться:
  
  + Роздаткове опитування, поштове опитування, пресове опитування.
  
  
  
  56.Встановіть правильну послідовність смислових розділів соціологічно анкети:
  
  - Звичайна послідовність смислових розділів анкети така: - Композиція анкети. - Титульний аркуш; - Вступна частина; - Основна (змістовна частина); Соціально-демографічна частина.
  
  
  
  57. Джерелом інформаці в опитуванні виступає:
  
  - респондент;
  
  
  
  58.Питання-фільтри відносяться до:
  
  - функціональних запитань.
  
  
  
  59. Найменшу достовірність дають запитання:
  
  Закриті запитання. Анонімне підвищує достовірність.
  
  
  
  60. Найбільш точний вид вибірки:
  
  - квотна вибірка;
  
  
  
  
  
  61. До основних різновидів відбору відносяться:
  
  - Серед різновидів простого ймовірного відбору досить поширені такі форми вибірки: вибірка "першого зустрічного"; поштове опитування; метод "снігово кулі".
  
  - Основні різновиди вибірки: 1)Випадковий добір 2)Невипадковий 3)Стихійна вибірка 4)Опукла вибірка.
  
  
  
  62.Сукупність соціальних об"єктів, на які поширюються висновки дослідження, називаюється:
  
  Генеральна сукупність
  
  63.Репрезентативність - це властивість вибірки відображати, моделювати найбільш суттєві характеристики ******** сукупності.
  
  + Генерально
  
  
  
  64.ВСТАНОВІТЬ ВІДПОВІДНІСТЬ У ВИГЛЯДІ КОМБІНАЦІЇ ЦИФР ТА БУКВ:
  
  
  
  65.Теорія аномі вперше була запропонована:
  
  + Е. Дюркгеймом;
  
  
  
  66. Е. Дюркгейм аналізував девіацію в своєму класичному дослідженні:
  
  - Самогубства.
  
  
  
  67.Теорі, які пояснюють девіацію, належать авторам:
  
  Теорі аномі - Е . Дюрктейма , Р. Мертона. - Теорі макрорівня.
  
  Біологічні теорі девіаці - (Ломброзо, Шелдон)
  
  Теорія культурного перенесення - Габріель Тард
  
  Теорія стигматизаці - Едвін Леметр, Говард Беккер, Кай Еріксон.
  
  Теорія структурного функціоналізму - Р. Мертон
  
  Теорі мікрорівня. - Едвін Сазерланд, Ральф Клоуворд.
  Теорія контролю - Уолтер Реклесс, А. Рубановим.
  Теорія ярликів - Едвін Лімерт, Ерік Еріксон, Говард Бекер.
  
  
  
  68.Коли людина відкидає цінності, однак притримується норм, які пропонує суспільство, ми маємо справу з:
  
  Ритуалізм
  
  
  
  69. Види девіантно поведінки:
  
  - інновація;
  
  
  
  70.Основоположником соціологі девіантно поведінки був:
  
  Еміль Дюркгейм
  
  
  
  71.Хто з соціологів ввів поняття девіаці у соціологічну теорію?
  
  - Еміль Дюркгейм.
  
  
  
  72.Чи може девіантна поведінка бути позитивною
  
  + Так
  
  
  
  73.Категорія "соціальна стратифікація" відображає:
  
  - ієрархічно організовану систему соціально нерівності.
  
  
  
  74. Явище, коли соціальна оцінка не відповідає соціальній позиці, яку займає людина має назву:
  
  - статусна інкосистенція;
  
  
  
  75.Основою соціально стратифікаці є:
  
  + соціальна нерівність;
  
  
  
  76.У якому з суспільств відсутня чітка стратифікаційна система?
  
  - первіснообщинному суспільстві.
  
  
  
  77.Соціальна страта: це -
  
  Страти - це великі сукупності людей, які різняться за свом становищем у соціальній ієрархі суспільства.
  
  
  
  78. Поняття соціального класу запровадив в соціологію:
  
  - Маркс.
  
  
  
  79. Синонімом поняття соціально структури є:
  
  - соціальна стратифікація
  
  
  
  80. До соціально-класово структури належать:
  
  - верстви.
  
  
  
  81. Величина середнього класу в суспільстві є показником його:
  
  - демократичності;
  
  
  
  82.Категорія "маргінал" вживається для означення:
  
  Маргіналами називають тих, хто має невизначене соціальне положення: підліток частково належить до групи дітей, а частково до дорослих.
  
  Маргінальність (позднелат. marginalis - які перебувають край) - соціологічне поняття, що означає проміжність, " пограничность " становища людини між певними соціальними групами.
  
  
  
  83.До типологі соціальних дій М.Вебера відносяться:
  
  - дія логічна;
  
  
  
  84.Вперше поняття "соціально ді" в соціологію ввів:
  
  Макс Вебер
  
  85.Типи соціальних дій:
  
  - афективну; ціннісно-раціональну; цілераціональну.
  
  
  
  86. Соціальний контакт, це різновид:
  
  - Соціальний контакт - взаємодія на основі обміну цінностями, благами; виявляє потребу в спілкуванні і соціальній ді. Між суб'єктами соціального контакту лежать певні цінності. При соціальному контакті виникає інформаційний механізм спілкування.
  
  
  
  87. Якщо по відношенню до кого-небудь я маю певні права і зобов?язання, це означає, що я опиняюсь з ним у:
  
  - соціальному відношенні.
  
  
  
  88.Основна риса соціально взаємоді - це:
  
  - взаємність.
  
  
  
  89. Соціальні рухи - це:
  
  Соціальний рух - це активізація діяльності великих груп людей, що прагнуть або змінити певні соціальні процеси в суспільстві або х зберегти.
  
  
  
  90.Соціальні інститути в соціологічному розумінні - це:
  
  Соціальний інститут, з одного боку, це сукупність нормативно-ціннісно обумовлених ролей та статусів, призначених для задоволення конкретних соціальних потреб, а з іншого - соціальне утворення, створене для використання ресурсів суспільства у формі взаємоді для задоволення цих потреб. Соціальний інститут ( від лат. institution - організація, лад) - це форма закріплення і форма здійснення спеціалізовано діяльності, яка забезпечує стабільне функціонування суспільних відносин. Соціальний інститут - це певним чином організована, стандартизована і узгоджена форма суспільних відносин, орієнтована на задоволення соціально значимих потреб.
  
  
  
  91.Соціальними інститутами є:
  
  - уряд; освіта; медицина; економіка;
  
  
  
  92.Визначте відповідність між соціальними інститутами та сферами суспільства:
  
  Відповідно до суспільно значимих потреб та виконуваних ними завдань, соціальні інститути поділяють на: 1. Економічні інститути, які регламентують соціальні відносини у сфері господарсько діяльності, виробництва, розподілу та споживання матеріальних благ, послуг. Це - власність, гроші, заводи, ринок, банки, торгівля, трудова діяльність. 2. Політичні інститути, які пов'язані із здобуттям влади, здійсненням, розподілом, захистом. Це - держава, політичні парті, армія, правоохоронні органи, профспілки та інші суспільно-політичні організаці. 3. Соціальні інститути - організовують добровільні об'єднання, регулюють повсякденну соціальну поведінку людей, міжособистісні стосунки. 4. Інститути культури та виховання, які пов'язані із створенням, зміцненням, розвитком та розповсюдженням духовних цінностей. Це - освіта, наука, релігія, шлюб, художні заклади і організаці.
  
  
  
  93.Яка аналогія краще всього передає сучасний погляд на характер людського суспільства:
  
  
  
  94.На думку якого вченого людство пройшло такі формаці: первіснообщинну; рабовласницьку, феодальну, капіталістичну?
  
  - К. Маркса.
  
  
  
  95.Цілісне утворення, основним елементом якого є люди, х зв"язки, взаємоді і відносини - це соціальна *****
  
  + Система
  
  
  
  96.Класифікація суспільств належить авторам: (питання на відповідність)
  
  - Німецький соціолог Фердинанд Тьонніс (1855- 1936) з огляду на наявність і стан промислового виробництва, класифікував х на традиційне (допромислове) та промислове.
  
  - Американські соціологи Г. Ленскі та Дж. Ленскі, розрізняючи суспільства за головним способом здобуття засобів до існування, виокремлюють: 1. Суспільство мисливців і збирачів. 2. Садівничі суспільства. 3. Аграрне суспільство. 4. Промислові суспільства.
  
  - Беручи за основу ціннісні критері, соціолог Д. Рісман виділяє такі типи суспільства:
  
  1. Традиційне суспільство. 2. Суспільство, кероване зсередини. 3. Суспільство, кероване ззовні.
  
  
  
  97. Позитивістська соціологія вимагає:
  
  + наслідувати методи та дослідницькі технологі природничих наук;
  
  
  
  98.Основними напрямками в світовій соціологі є:
  
  - матеріалізм. - соціальний психологізм.
  
  
  
  99.Засновником соціального дарвінізму є:
  
  Герберт Спенсер.
  
  
  
  100.Представниками шкіл соціологі є: (питання на відповідність)
  
  Європейська школа - Ерліх, Гурвіч, Карбоньє, Блегвард, Арно, Фрідман;
  
  Американська - Паунд, Холмс, Брендейс, Френк, Кардозо;
  
  Укр. соціолог.групи - Сковорода, Котляревс., Шевч., Драгом., Грушевський.
  
  Соц.дарвінізм - Гумплович; Расово-антропологічна - Де Гобіно;
  
  Географічна школа - Бокль.
  
  
  
  101.Соціологія відрізняється від звичайного знання тим, що:
  
  -вона нам дає систематизовані знання, які мають емпіричне підтвердження.
  
  
  
  102. Соціологія за висловом П.Сорокіна є:
  
  - генералізуючою наукою.
  
  
  
  103.Соціальні відносини - це взаємодія особистості через соціальні групи та інші спільності з ********
  
  + суспільством;
  
  
  
  104. Структура соціологі: 1) загальна соціологічна теорія; 2) ********* соціологія; 3) емпірична соціологія
  
  - теоретична.
  
  
  
  105. Головний предмет, яким цікавиться соціологія - це:
  
  - соціальні відносини, соціальні спільноти, процеси і т.д.
  
  
  
  106. Специфіка методу соціологі полягає в тому, що у вивченні соціально реальності вона опирається на:
  
  - емпіричні дослідження.
  
  
  
  107. Соціологія цікавиться окремою людиною як:
  
  - як суб´єктом ді, взаємоді та суспільних відносин. ?
  
  
  
  108. Під функціями соціологі розуміють:
  
  - теоретико-пізнавальна; - концептуально-описова; - прогностична; - світоглядно-ідеологічна; - управлінська; - освітня.
  
  
  
  109. Мундири, уніформи, знаки відзнаки служать для того, щоб полегшити розпізнавання:
  
  - соціального статусу (позиці).
  
  
  
  110. Які є види статусів?
  
  - призначений.
  
  
  
  111.Всі соціальні статуси, які людина одночасно займає, формують:
  
  - статусний набір.
  
  
  
  112.Шахтарі - це:
  
  - соціальна група;
  
  
  
  113. Яка з нижче перерахованих рис (ознак, властивостей) людини не є "приписаною"?
  
  - Приписувані статуси дані людині від народження. Прикладами приписуваних статусів можуть бути стать, національність, місце народження.
  
  - Набуті статуси - ті, які набуваються людиною протягом життя (освіта, професія, кваліфікація).
  
  
  
  114.Поведінка носія певного соціального статусу, яка відповідає певним соціальним очікуванням, це:
  
  - соціальна роль;
  
  
  
  115. Престиж визначається:
  
  - суспільною повагою;
  
  
  
  116.В уявленні К.Маркса влада - це відношення між:
  
  - соціальними классами
  
  
  
  117.В уявленні Макса Вебера влада - це відношення між:
  
  М.Вебер дав класичне визначення поняття влади як усяко можливості проводити свою волю в межах певного соціального відношення, у тому числі всупереч опорові.
  
  
  
  118.Оцінка, яку суспільство дає статусу або посаді, називається соціальний ********
  
  - престиж.
  
  
  
  119.Протилежність конформізму - це:
  
  Девіація.
  
  
  
  120. Нонконформізм - це різновид девіаці, яка характеризується:
  
  - відкритою, публічною маніфестацією.
  
  
  
  121. Дитина, яка на зло мамі, порушує усі заборони, проявляє:
  
  
  
  122.Вторинна соціалізація проявляється в наступних формах:
  
  - професійна соціалізація.
  
  
  
  123.До механізмів соціалізаці відноситься:
  
  - імітацію, ідентифікацію.
  
  
  
  124.Процес включення соціальних норм до внутрішнього світу людини - це:
  
  Інтеріоризація.
  
  
  
  125.Процес формування особистості людини і пристосування до життя в суспільстві, який базується на навчанні і прилучені до культури називається процесом ******
  
  Соціалізаці.
  
  
  
  126.Наше уявлення про самих себе, яке опирається на те, як оцінюють нас інші, ми називаємо:
  
  + Дзеркальним Я
  
  
  
  127. Синонімом "дзеркального Я" в уявленні Кулі в концепці Міда є:
  
  - Me.
  
  
  
  128.В структурі свідомості З. Фрейд виділяв:
  
  - "ВОНО" (Id); "Я" - (Ego) "Над - Я" (Super - Ego).
  
  
  
  129.Когнітивний розвиток, це:
  
  - процес навчання мисленню;
  
  
  
  130.Теорі розвитку особистості належать авторам:
  
  Рольова теорія - Ральф Лінтон, Толкотт Парсонс, Роберт Мертон та ін.)
  
  Теорі "дзеркального Я" (Дж.Г. Мід)
  
  Символічний інтеракціонізм (Герберт Блумер, Та-мотсу Шибутані, Манфорд Кун та ін.)
  
  Марксистська теорія особистості, що інтенсивно розроблялась у радянській соціологі (Володимир Ядов, Ігор Кон та ін.)
  
  Теорі соціального обміну (Джордж Хоманс, Пітер Блау).
  
  
  
  131.Протилежністю етноцентризму є:
  
  - культурний релятивізм.
  
  
  
  132.До культурних конфліктів відносяться:
  
  - аномія; культурне запізнення; колонізація.
  
  
  
  133. Аномія - це:
  
  Аномія - це стан, при якому особистість не має твердого почуття приналежності, ніяко надійності та стабільності у виборі ліні нормативно поведінки.
  
  Аномія - поняття, яке означає стан індивідуальності і суспільно свідомості, що характеризується розладом системи цінностей, обумовлене кризою суспільства, суперечністю між виголошеними цілями і неможливістю х реалізувати для більnbsp;
&шості
  
  
  
  134.Процес включення соціальних норм і цінностей у внутрішній світ людини - це:
  
  - інтеріоризація;
  
  
  
  135.Індивідуальність - це:
  
  + особливе і специфічне, що відрізняє одну людину з поміж інших.
  
  
  
  136. Відсутність батьківсько турботи - це:
  
  - соціальне сирітство.
  
  
  
  137.Поняття культурно норми охоплює:
  
  - заборонені форми поведінки.
  
  
  
  138. Культурне табу - це:
  
  - заборона.
  
  
  
  139. Які є типи ставлення до інших культур:
  
  -етноцентризм; ксенофобія; релятивізм.
  
  
  
  140. Культурний комплекс, це:
  
  - широка сукупність предметів, устано, уявлень, ідей, з"єднаних з певним елементом культури.
  
  
  
  141.Мова відноситься до:
  
  Мова - фундамент культури.
  
  
  
  142.Широке соціологічне поняття культури охоплює наступні складові:
  
  - навички.
  
  143.Хто вважав, що культура репресивна по відношенню до людини?
  
  - З. Фрейд.
  
  
  
  144.Чи може бути людина, повністю позбавлена культури
  
  + Ні.
  
  
  
  145.Встановіть відповідність у визначенні різних форм культури:
  
  Елітарна культура - створюється привілейованою частиною суспільства або, на замовлення, - професійними творцями. До не можуть належати: серйозна музика (Альфред Шнітке, Софія Губайдулліна); концептуальний живопис (Джеймс Поллок, Пабло Пікассо), скульптура (Олександр Архипенко, Девід Мур) чи театр (Ежен Іонеско), високоінтелектуальна література (Марсель Пруст, Джеймс Джойс) та ін. Як правило, творіння елітарно культури випереджують рівень запитів середньоосвічено людини. Коло споживачів - високоінтелектуальна частина суспільства. Коли рівень освіченості суспільства зростає, розширюється коло споживачів.
  
  Народна культура (фольклор) - створюється анонімними творцями, які не мають фахово підготовки. Вона є аматорською (не за рівнем, а за походженням) і колективною. Вона включає міфи, легенди, пісні, танці, казки тощо. Фольклор чітко локалізований, тобто пов'язаний з традиціями певно місцевості.
  
  Масова культура створюється професійними творцями і поширюється за допомогою електронних пристров (радіо, телебачення, магнітофони, комп'ютери тощо); коли велика кількість людей стала отримувати ідентичну інформацію, із порівняно невелико кількості джерел. Час появи масово культури - приблизно середина XX ст. Головною ознакою є вторинна (на відміну від історично стало) система культурних цінностей, призначених для масового споживання. Масова культура відрізняється високим рівнем стандартизаці музичних, кінематографічних та інших зразків, що культивують типові ціннісні орієнтаці.
  
  Різновидом масово культури є кіч, тобто несмак (від нім. - халтурити, створювати низькопробні твори).
  
  У кожному суспільстві існує домінуюча культура - сукупність цінностей, вірувань, традицій і звичав, якими керується більшість членів суспільства.
  
  Частину загально культури, систему цінностей, традицій і звичав, притаманних великій соціальній групі називають субкультурою. Наприклад, молодіжна субкультура, субкультура глухонімих, субкультура національно меншини чи яко-небудь професійно групи (моряків, вчителів).
  
  Ще однією формою культури можна вважати суперкультуру. Цю теорію запропонував американський соціолог Кеннет Боулдінг. Він вважає, що в останні роки у сучасному світі поширилася суперкультура - культура автострад, хмарочосів, новітніх агротехнологій, Інтернету. Вона характеризується глобальним розмахом. У не є світова мова - англійська і власна ідеологія - наука.
  
  
  
  146.Перехід з одного соціального прошарку в інший - це:
  
  Соціальна мобільність
  
  
  
  147.Горизонтальна мобільність - це:
  
  - перехід з групи в групу без зміни соціального статусу.
  
  
  
  148.В замкнутій системі соціально стратифікаці основною соціальною групою є:
  
  Страта, каста. Історично першою системою соціально стратифікаці є рабство - економічна, соціальна й правова форма поневолення людей з позбавленням х будь-яких прав.
  
  
  
  149.Автором теорі соціально мобільності є:
  
  + П.Сорокін
  
  
  
  150. Кількість індивідів, які змінили своє положення у вертикальному напрямку за певний проміжок часу це:
  
  - всезагальність мобільності.
  
  
  
  151.Для "закритих" стратифікаційних систем характерний:
  
  - низький рівень соціально мобільності.
  
  
  
  152.Будь-який перехід індивіда або соціального об"єкта з одніє соціально позиці в іншу - це соціальна *******
  
  Соціальна мобільність
  
  
  
  153.Соціологія як самостійна наука виникла:
  
  + У першій половині ХІХ ст.
  
  
  
  154.Засновником соціологі як самостійно науки є:
  
  - Огюст Конт
  
  
  
  155.Спочатку соціологія мала назву:
   - Соціальна фізика. мобільності.

Оценка: 8.00*3  Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Б.Ту "10.000 реинкарнаций спустя"(Уся (Wuxia)) А.Вильде "Эрион"(Постапокалипсис) Н.Самсонова "Отбор не приговор"(Любовное фэнтези) К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"(Боевая фантастика) М.Ртуть "Попала, или Муж под кроватью"(Любовное фэнтези) К.Федоров "Имперское наследство. Сержант Десанта."(Боевая фантастика) А.Минаева "Академия Алой короны. Обучение"(Боевое фэнтези) О.Обская "Возмутительно желанна, или Соблазн Его Величества"(Любовное фэнтези) А.Верт "Нет сигнала"(Научная фантастика) Ю.Резник "Семь"(Антиутопия)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
И.Мартин "Время.Ветер.Вода" А.Кейн, И.Саган "Дотянуться до престола" Э.Бланк "Атрионка.Сердце хамелеона" Д.Гельфер "Серые будни богов.Синтетические миры"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"