Шахов Борис: другие произведения.

логика

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Конкурс 'Мир боевых искусств.Wuxia' Переводы на Amazon
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-20
Peклaмa
Оценка: 2.00*3  Ваша оценка:

  Тестові завдання
  
  Тема: "Поняття аналогі§." (1)
  
  1 (1).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Аналогія - це: - подібність, схожість у цілому відмінних предметів, явищ за певними властивостями, ознаками або відношеннями.
  
  
  
  Тема: "Зміст і обсяг понять." (2)
  
  1 (2).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Зміст поняття - це сукупність істотних ознак, на підставі яких виділяються у понятті предмети певного класу.
  
  
  2 (3).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Обсяг поняття - це множина предметів, кожен з яких є носієм ознак, що становлять зміст поняття.
  
  
  
  Тема: "Класифікація суджень." (2)
  
  1 (4).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Складні судження поділяються на умовні та безумовні.
  
  
  
  2 (5).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Прості категоричні судження за кількістю і якістю поділяються на: Категоричні судження поділяються на види за якістю та кількістю
  
  
  Тема: "Безпосередні умовиводи." (2)
  
  1 (6).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Перетворити судження - це Судження - форма мислення, в якій засобами ствердження чи заперечення розкриваються зв'язки предметів з §х ознаками або відношення між предметами.
  
  
  2 (7).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Обернути судження - це: . Правило оберненого співвідношення між змістом і обсягом поняття.
  
  
  Тема: "Скорочений силогізм (ентимема)." (2)
  
  1 (8).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. У скороченому силогізмі пропущено: один із засновків чи висновок
  
  
  2 (9).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Засновок в ентимемі пропущено тоді, коли вона виражається реченням:
  
  Тема: "Індуктивні умовиводи." (2)
  
  1 (10).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Є такі методи встановлення причинних зв"язків між явищами: Існує п'ять методів виявлення причинних зв'язків між явищами: метод єдино§ подібності; метод єдино§ відмінності; поєднаний метод подібності та відмінності; метод супутніх змін; метод залишків.
  
  
  
  2 (11).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Індуктивними називаються умовиводи, в яких знання рухаються від часткового знання до загального, вони дають змогу узагальнювати та систематизувати інформаційний матеріал, зводити §х до одного знаменника, допомагають складати загальне уявлення про те, що відбулося.
  
  
  
  
  Тема: "Предмет логіки" (3)
  
  1 (12).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Термін "логіка" використовується у власне формально-логічному значенні в таких реченнях: Формально-логічних систем або логік, або логічних теорій (термін "логіка" береться в даному ... Наприклад, такий розділ модально§ логіки як деонтична логіка використовується при логічному аналізі нормативних висловлювань (норм права, норм моралі).
  
  
  
  2 (13).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Логіка (формальна) вивчає: Формальна логіка охоплює різноманітні логічні системи. Наприклад, пропозиційна логіка, предикатна логіка, темпоральна логіка, модальна логіка, та ін.
  
  
  
  3 (14).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Логіку започаткував: Класична логіка, як і традиційна, кожному висловлюванню приписує лише одне з двох істиннісних значень - істину або хибу. Цю логіку започаткували Г. Фреге і Б. Рассел.
  
  
  Тема: "Значення логіки." (1)
  
  1 (15).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Знання логіки дає можливість:
  
  
  
  Тема: "Відношення між поняттями." (1)
  
  1 (16).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Поняття "юрист" і "спортсмен":
  
  
  
  Тема: "Загальна характеристика законів логіки." (1)
  
  1 (17).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Закон логіки - це: Закони логіки - це ті закони, яким повинно підпорядковуватись мислення для того, щоб вірно відображувати дійсність. Між законами мислення та законами логіки є деякі відмінності.
  
  
  Тема: "Операці§ над поняттями." (2)
  
  1 (18).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Визначити поняття - це Поняття - це необразне, виражене в слові віддзеркалення дійсності. Воно знаходить своє реальне мислено-мовне буття лише в розгортанні визначень, в судженнях, у складі визначено§ теорі§
  
  
  
  
  
  2 (19).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Зробити поділ поняття - це розкрити його Називаючи (за певними правилами) елементи об"єму поняття ми проводимо його поділ, у свою чергу характеристика змісту поняття має назву "визначення"
  
  
  
  Тема: "Версія як вид гіпотези." (1)
  
  1 (20).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Версія відрізняється від інших видів гіпотез (наукових) Але версія певним чином відрізняється від науково§ гіпотези. Ця різниця виявляється при розгляді предмета чи ступеня обґрунтування. ... Наукових гіпотез, що пояснюють якесь явище, може бути висунуто кілька або всього одну. Версія в судовому... \
  
  
  
  Тема: "Будова і правила доведення." (3)
  
  1 (21).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Аргументи доведення повинні бути: . Аргументи в кожному доведенні або спростуванні повинні бути істинними, доведеними, безсумнівними. ...
  
  
  2 (22).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Доведення складається з: Пряме доведення. При прямому доведенні висновок встановлюється через логічну комбінацію аксіом, визначень і раніше доведених теорем.
  
  
  
  3 (23).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Правила щодо тези: Теза повинна залишатись незмінною протягом усіє§ аргументаці§ або критики. Порушення цього правила в процесі спілкування призводить до помилки, яка називається ignoratio elenchi. Теза повинна з логічною необхідністю випливати з аргументів, як висновок із засновків.
  
  
  
  Тема: "Обставини, що передують формулюванню гіпотези." (1)
  
  1 (24).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Формулюванню гіпотези передують такі обставини: Формулюванню гіпотези передують такі обставини: 1) виявлення явищ, причину виникнення яких неможливо з'ясувати з допомогою відомих науці знань; 2) формулювання відповідно§ проблеми
  
  
  
  Тема: "Гіпотеза та §§ види." (2)
  
  1 (25).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Є такі види гіпотез: Види гіпотез. Гіпотеза може пояснити або явище (подію) в цілому, або якийсь окремий бік явища, одну його властивість, один зв'язок. Тому розрізнюють гіпотези загальні й часткові
  
  
  
  2 (26).
  Запитання:
  ОДНА ПРАВИЛЬНА ВІДПОВІДЬ. Гіпотеза - це: Гіпотеза - це форма розвитку наших знань. Мислення людини не знає інших способів логічного опрацювання емпіричного матеріалу і проникнення в сутність речей, окрім гіпотези
  
  
  
  
  Тема: "Розподіленість термінів у судженні." (2)
  
  1 (27).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. Розподіленим називається термін, який:
  
  
  
  
  2 (28).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. На розподіленість термінів у судженнях вказують: Розподіленість термінів у судженнях. Терміни S i P в атрибутивних судженнях розподілені, якщо беруться в повному обсязі. ... Для відображення розподіленості термінів судження Е існує лише один варіант діаграми з розподіленими термінами, а для судження...
  
  
  
  Тема: "Типові помилки в доведенні." (2)
  
  1 (29).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. При порушенні правил щодо аргументів трапляються помилки: Порушення цього правила стосовно аргументів часто пов'язане з порушенням інших правил доведення. Аргументи в кожному доведенні або спростуванні повинні бути істинними, доведеними, безсумнівними. ... Найчастіше в обґрунтуванні трапляються такі помилки: "не випливає", "поспішне узагальнення"
  
  
  
  
  2 (30).
  Запитання:
  ДЕКІЛЬКА ПРАВИЛЬНИХ ВІДПОВІДЕЙ. При порушенні правил щодо тези трапляються такі помилки:
  
  
  
  
Оценка: 2.00*3  Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com К.Кострова "Кафедра артефактов 2. Помолвленные магией"(Любовное фэнтези) Д.Сугралинов "Дисгардиум 5. Священная война"(Боевое фэнтези) А.Верт "Пекло 3"(Киберпанк) Д.Сугралинов "Дисгардиум 6. Демонические игры"(ЛитРПГ) LitaWolf "Враг мой. Академия Блонвур 2"(Любовное фэнтези) Л.Лэй "Пустая Земля"(Научная фантастика) Е.Флат "Присвоенная невеста"(Любовное фэнтези) В.Кретов "Легенда 3, Легион"(ЛитРПГ) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк) М.Юрий "Небесный Трон 4"(Уся (Wuxia))
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Институт фавориток" Д.Смекалин "Счастливчик" И.Шевченко "Остров невиновных" С.Бакшеев "Отчаянный шаг"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"