Шахов Борис: другие произведения.

Економика

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Создай свою аудиокнигу за 3 000 р и заработай на ней
Уровень Шума. Интервью
Peклaмa
Оценка: 6.00*3  Ваша оценка:

  Тест: "Економічна теорія. Основи. Частина 1. ЗАОЧНА"
  1.Яке з визначень точніше передає сутність предмету економічно теорі з точки зору марксистсько теорі багатьох сучасних економістів?
  
  
  2.Яке з визначень точніше передає сутність предмета економічно теорі з точки зору західно економічно думки ("Економікс")?
  
  
  3.Економічна теорія вивчає ефективне використання обмежених ресурсів для найновішого задоволення безмежних потреб суспільства:
  Економічна теорія вивчає, як суспільство, використовуючи обмежені ресурси, забезпечує найповніше задоволення потреб людей.
  
  
  4. Стійки, сутнісні, постійно повторювані зв"язки між економічними явищами - це: Економічні закони.
  
  
  5.Яке з положень неправильно характеризує співвідношення між економічним законом і економічною категорією?
  
  
  6. Економічні закони відрізняються від законів природи тим, що вони:
  Економічні закони, як і закони природи, мають об'єкти?вний характер. Економічні - виникають, розвиваються і функціонують лише в процесі економічно діяльності людей - у виробни?цтві, розподілі, обміні та споживанні. (Тобто діють лише в людському суспільстві???).
  Природні закони - вічні, економічні - ні. Більшість із них має тимчасовий, минущий характер.
  Природні - виражені певними формулами. Економічні - це закони, тенденці.
  
  
  7. Позитивна економічна теорія вивчає:
  Позитивна економічна теорія вивчає реальний стан господарства і те, як цей стан може змінюватися в результаті тих чи інших подій. При цьому позитивна теорія не оцінює всі ці поді з точки зору "добре" або "погано" і підходить до них неупереджено.
  Те що є і те що має(може) бути.
  
  
  8. Твердження, що позитивна економічна теорія відображає суб"єктивні погляди одніє людини або групи людей на те, що повинно бути:
  Невірне
  
  
  9.Позитивним є твердження:
  
  10. Нормативна економічна теорія вивчає:
  Нормативна економічна наука вивчає питання " що має бути " або "слід зробити".
  
  
  11.Твердження, що нормативна економіка відображає оціночні судження певно групи людей про те, якою має бути економіка або яку конкретну політичну акцію необхідно рекомендувати спираючись на певну економічну теорію: Вірне.
  
  
  12.Нормативним є твердження:
  4) рівень безробіття треба знижувати - НОРМАТИВНЕ!
  1)з підвищенням заробітно плати люди працюють енергійніше; НЕ НОРМАТИВНІ!
  2) додаткова емісія грошей спричиняє інфляцію;
  3) дефіцит державного бюджету збільшує державний борг;
  5) збільшення використовуваного доходу розширює видатки на споживання.
  
  13.Яка крана вважається батьківщиною паперових грошей? Китай.
  
  14.Яке положення розкриває сутність грошей як економічно категорі?
  Гроші - це загальний еквівалент обміну товарів. АБО Гроші - це товар, що виконує особливу функцію загального еквівалента.
  
  
  15.Інфляція - це:
  Це знецінення грошей у наслідок перевищення кількості грошових знаків, що перебувають в обігу.
  Зростання загального рівня цін, у крані впродовж певного періоду часу, що супроводжується знеціненням національно грошово одиниці;
  
  
  16.Твердження, що макроекономічний аналіз вивчає такі поняття як національний дохід, рівень зайнятості та цін, сукупний попит та сукупну пропозицію
  Вірне
  
  
  17.Яке з цих тверджень відноситься до макроекономіки?
  Не належить до макроекономіки:
  4) попит та пропозиція; обсяги національного виробництва;
  Належить:
  обсяги національного виробництва ;
  рівень цін та інфляція;
  проблеми зайнятості та безробіття;
  роль держави в економічному житті суспільства.
  виробництво і ціни конкретного товару;
  попит та пропозиція;
  доходи та затрати окремих фірм і домашніх господарств;
  конкуренція.
  18. Безробіття - це ситуація, коли на ринку праці:
  Пропозиція з боку найманих працівників більша, ніж попит з боку роботодавців
  
  
  19.Оберіть правильну послідовність фаз циклу:
  послідовність фаз циклу: 1) піднесення; 2) криза; 3)депресія; 4)пожвавлення ; 5) підйом.
  
  20.Твердження, що мікроекономіка вивчає економіку окремо галузі або окремого підприємства:
  Вірне
  
  
  21.Назвіть те твердження, яке є об"єктом вивчення мікроекономіки:
  .
  
  22.Визначення положення, яке неправильно пояснює сутність циклічності економіки:
  Циклічність - це форма руху національно економіки та світового господарства в цілому, що припускає зміну революційних і еволюційних стадій розвитку економіки, економічного прогресу.
  
  
  23.В якому з положень неправильно названа структура методу економічно теорі?
  - це поняття та категорі моралі, етики, психологі;
  
  24.Зазначте найпростіший елемент діалектичного методу дослідження:
  Метод абстракці - найпростіший елемент діалек?тичного методу пізнання економічних явищ і процесів.
  
  25.У чому сутність методу абстракці?
  Він, по-перше, означає відмову від поверхових, несуттє?вих сторін явища з метою розкриття його внутрішніх, суттєвих, сталих і загальних зв'язків, справжньо тенде?нці руху. По-друге, цей метод передбачає необхідність розгляду певних економічних явищ і процесів під пев?ним кутом зору.
  
  26. До всіх методів розрахунку валового внутрішнього продукту належать:
  Валовий внутрішній продукт обчислюється трьома методами (способами): виробничим, методом витрат, методом доходів.
  
  27. До системи національних рахунків не відноситься:
  
  28. Валовий національний продукт - це сукупність доходів підприємців, організацій і населення:
  Валовий національний продукт (ВНП) - це сукупний обсяг продукці, вироблено за допомогою факторів виробництва (землі, праці, капіталу та підприємницького хисту), що належать представникам певно крани, наприклад, укранцям, незалежно від того, де розміщені ці фактори виробництва - в Украні чи за кордоном.
  
  
  29.Яке з положень комплексно розкриває основні функці економічно теорі?
  Економічна теорія виконує практичну і пізнавальну функці та формує економічне мислення;
  Економічній теорі властиві теоретико-пізнавальна, практична, прогностична і методологічна функці.
  
  30.Яке визначення найточніше розкриває сутність ринку як економічно категорі?
  Ринок - це певна сукупність відносин власності між покупцями і продавцями з приводу купівлі - продажу товарів і послуг та механізм забезпечення цього процесу згідно із законами товарного виробництва;
  
  31. У чому полягає специфічна для нашого часу закономірність функціонування ринку в розвинутих кранах світу?
  У переході до регульованого на рівні більшості основних суб"єктів власності ринку;
  
  
  32.Яке з положень характеризує практичну мету впровадження ринку в Украні?
  Підвищення ефективності використання ресурсного потенціалу крани;
  
  
  33.Що лежить в основі поділу ринку на окремі види?
  Склад речей, послуг, що є об"єктами купівлі-продажу.
  
  34.До напрямків економічно діяльності держави не належать:
  Функці держави за П. Семюелсоном: забезпечення ефективності, забезпечення справедливості, забезпечення макроекономічнох стабільності.
  
  35. Для економіки розвинутих кран світу характерним сьогодні є:
  Пошук оптимального поєднання ринкового і державного регулювання економіки.
  
  36. Ціна рівноваги в умовах ринку формується:
  Ціна рівноваги, це ціна , що встановлюється на ринку під впливом взаємоді попиту й пропозиці
  
  37.Закон пропозиці відображає:
  Закон пропозиці - якщо ціна зростає, відповідно збільшується й величина пропозиці і навпаки;
  
  38. До нецінових чинників пропозиці не належать:
  До нецінових факторів, що впливають на зміну пропозиці, як правило, належать наступні.
  1. Ціни на виробничі ресурси. 2. Зміни у технологі виробництва. 3. Ціни на інші товари. 4. Державна політика у сфері оподаткування. 5. Очікування продавців щодо майбутніх цін на товар.
  
  39.В якому з положень дається правильне визначення поняття "структура ринку"?
  Це сукупність взаємопов"язаних різних видів ринку.
  
  40.Який вид ринку є провідним елементом ринково структури?
  Фінансовий ринок.
  41.Закон попиту відображає:
  Закон попиту: чим вища ціна на продукт, тим меншу його кількість купуватимуть споживачі і навпаки.
  
  42.До нецінових чинників попиту не належать:
  До нецінових факторів ринкового попиту належать:
  - зміна споживацьких переваг під впливом зміни потреб споживача, моди чи реклами;
  - зміна цін на інші товари, зокрема товари-субститути чи товари-комплементи;
  - кількість споживачів, які виходять на ринок цього товару;
  - цінові очікування покупців;
  - доходи споживачів.
  
  43.Хто є головним суб"єктом на фінансовому ринку?
  Найбільш узагальнено суб'єктів фінансового ринку можна класифікувати за формою:
  - домогосподарства (населення);
  - суб'єкти господарювання (інститути позафінансово сфери);
  - держава.
  
  44.Що є об"єктом купівлі-продажу на ринку праці?
  Робоча сила. Фактично об'єктом купівлі-продажу є право на використання робочо сили (здатності до праці).
  
  45.Що є об"єктом купівлі-продажу на валютному ринку?
  Валютний ринок - це ринок, на якому здійснюється купівля-продаж іноземно валюти за національну валюту крани. При цьому об"єктом купівлі-продажу на валютному ринку виступає іноземна валюта окремих кран (американський долар, англійський фунт стерлінгів, японська єна тощо), а також різні види колективних валют, наприклад, євро, СДР. Крім того, об"єктом на цьому ринку виступають різні платіжні засоби (чеки, векселі, сертифікати і т. ін.) і цінні папери (акці, облігаці), які деноміновані в іноземній валюті.
  
  46. Під впливом попиту та пропозиці формується рівноважна ціна:
  На основі взаємоді попиту і пропонування формується рівноважна ціна. Рівноважна ціна може змінюватись під впливом багатьох факторів, які є складовими формування оптимально ціни, а отже, і ринково рівноваги.
  
  47.За якими цінами продаються товари і послуги, коли попит перевищує пропозицію?
  За цінами, вищими від вартості;
  
  48. За якими цінами продаються товари і послуги, коли попит і пропозиція збігаються?
  Дорівнюють вартості.
  В умовах, коли обсяг попиту збігається з обсягом пропозиці, ринкова ціна збігається з рівноважною.
  Рівноважна ціна - це ціна, за яко інтереси продавців і покупців збігаються
  
  49.Яке з наведених визначень найточніше розкриває сутність конкуренці?
  
  50.Що є причиною конкуренці між товаровиробниками?
  Неоднаковий рівень х соціального становища.
  
  51.Конкуренція в економіці:
  Забезпечує підприємцю свободу вибору.
  
  52. Чим обумовлюється належність олігополій до монополій?
  
  
  53.Яке визначення сутності попиту правильне?
  Попит - це потреба в наявних на ринку товарах і послугах;
  
  54.Що таке пропозиція?
  Пропозиція - це товар, який знаходиться на ринку або може бути доставлений на нього;
  
  55. Головним чинником, який випливає як на попит, так і на пропозицію, є:
  
  
Оценка: 6.00*3  Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com Н.Пятая "Безмятежный лотос 4"(Боевое фэнтези) А.Завадская "Рейд на Селену"(Киберпанк) Л.Лэй "Над Синим Небом"(Научная фантастика) М.Бюте "Другой мир 3 •белая ворона•"(Боевое фэнтези) В.Бец "Забирая жизни"(Постапокалипсис) В.Коломеец "Колонизация"(Боевик) Д.Сугралинов "Кирка тысячи атрибутов"(ЛитРПГ) В.Свободина "Эра андроидов"(Научная фантастика) А.Субботина "Чужая игра для Сиротки"(Любовное фэнтези) Т.Ильясов "Знамение. Час Икс"(Постапокалипсис)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"