Луценко Роман Иванович: другие произведения.

Латинско-украинский словарь медицински терминов

"Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь|Техвопросы]
Ссылки:
Конкурсы романов на Author.Today
Творчество как воздух: VK, Telegram
 Ваша оценка:
  • Аннотация:
    Латинско-украинский словарь медицинских терминов. Редакция, компиляция и правка перевода - Роман Луценко, 2019.


ЛАТИНСЬКО-УКРАЇНСЬКИЙ СЛОВНИК


A

   a, ab (прийм. з Abl.) від
   abasia, ae f абазія - нездатність ходити, викликана розладом рівноваги тіла або руховими порушеннями нижніх кінцівок (параліч тощо)
   abd?men, ?nis n живіт, черево
   abdomin?lis, e черевний
   abd?cens, ntis відвідний
   abductor, ?ris m відвідник, відвідний м'яз
   aberrans, ntis відхильний
   abluenti-defendens, ntis відмивно-захисний
   abort?cus, a, um абортивний, зв'яза-ний з викиднем
   abortus, us m викидень, аборт
   abruptus, a, um відірваний
   abscessus, us m нарив
   absol?tus, a, um цілковитий, повний
   accessorius, a, um додатковий
   acer, acris, acre гострий
   acetab?lum, i n вертлюжна впадина
   ac?tas, ?tis m ацетат
   acetylsalicyl?cus, a, um ацетилсалі-циловий
   achylia, ae f ахілія - відсутність шлункового соку, пепсину або іншого травного ферменту
   acidum (-i) arsenic?sum (-i) anhydr?cum (-i) миш'яковистий ангідрид
   ac?dum, i n кислота
   acne, es f Акне (невідм.), вугор
   acquis?tus, a, um набутий
   acroalgia, ae f акроальґія - приступо-подібні болі у дистальних відділах кінцівок, частіше при ураженнях периферичних утворень вегетативної нервової системи
   acrobat?cus, a, um акробатичний
   acromegalia, ae f акромегАлія - роз-ростання кісток кисті, стопи і обличчя
   acromegal?cus, a, um акромегалічний, стосується розростання кісток
   acrophobia, ae f акроф?бія - нав'яз-ливий страх - боязнь висоти або високих місць (балконів, дахів тощо), що супроводжується запомороченням (голови)
   acrotismus, i m акротизм - відсут-ність або невідчуття пульсу при пальпаторному обстеженні
   activ?tus, a, um активований
   activ?tas, ?tis f активність
   act?vus, a, um активний
   acumetria, ae f акумИтрія - вимірю-вання гостроти слуху
   acus, us f голка
   acusalgia, ae f акузальгія - виникне-ння болю при дії звукового подразника
   acust?cus, a, um слуховий
   ac?te гостро
   ac?tus, a, um гострий
   ad (прийм. з Acc.) до, для, при, в
   adamant?nus, a, um емалевий
   addo, d?di, d?tum, ?re додавати (до чогось)
   add?co, d?xi, ductum, ?re приводити
   adductor, ?ris m привідник, привід-ний м'яз
   aden, ad?nis m залоза, лімфатичний вузол
   aden?ma, ?tis n аденома - пухлина, що виникає із залозистого епітелію
   adenopathia, ae f аденопАтія - захво-рювання лімфатичних вузлів
   adeps, ad?pis m жир, сало
   adhaes?vus, a, um липкий
   adhibeo, ui, ?tum, ?re застосовувати, використовувати
   adipосуtus, i m адипоцит
   adipos?tas, ?tis f ожиріння
   adip?sus, a, um жировий
   ad?tus, us m вхід
   adj?vans, ntis допоміжний
   adj?vo, ?vi, ?tum, ?re допомагати
   adminic?lum, i n підпора
   Adrenal?num, i n адреналін
   adultus, a, um дорослий
   adversarius, i m противник
   adversus=adversum проти
   aeger, gra, grum хворий, нездоровий, слабий
   aegre слабо, ледве
   aegrit?do, ?nis f захворювання
   aegr?ta, ae f хвора
   aegr?tus, i m хворий
   aequ?lis, e однаковий, рівний
   aКr, aКris m повітря
   aёros?lum, i n аерозоль
   Aetacrid?num, i n етакридин
   aetas, ?tis f літо
   Аether, ?ris m ефір
   aethereus, a, um ефірний
   Aethylcyste?num, i n етилцистеїн
   aethyl?cus, a, um етиловий
   Aethylmorph?num, i n етилморфін
   aetiologia, ae f етіологія - вчення про причини (захворювання)
   aff?rens, ntis аферентний приносний
   aff?xus, a, um прикріплений, нерухомий
   ageusia, ae f аґевзМя - відсутність смаку
   aggreg?tus, a, um зібраний, згрупо-ваний
   ag?tans, ntis дрижачий
   ag?to. ?vi, ?tum, ?re рухати, збовту-вати
   ago, egi, actum, ?re приводити в рух, робити, діяти
   akinesia, ae f (akin?sis, is f) акінезМя - відсутність руху, нерухомість
   ala, ae f крило
   al?ris, e криловий
   alb?cans, ntis білуватий, білястий
   alb?men, ?nis n білок
   albus, a, um білий
   alcohol?cus, a, um алкогольний
   ali?nus, a, um чужий, сторонній, зайвий
   alimentarius, a, um травний, хар-човий
   allerg?num, i n алерген - речовина, яка викликає алергічну реакцію
   allergia, ae f алергія - підвищена чутливість організму щодо повторної дії на нього того чи іншого алергену
   allerg?cus, a, um алергічний
   alloplast?ca, ae f алопластика - заміна дефектів або виправлення деформації з використанням тканин від іншої людини
   almus, a, um годувальний, живиль-ний
   alter, ?ra, ?rum інший, другий, один з двох
   alternans, ntis перемінний
   altus, a, um високий
   Al?men, ?nis n галун
   alveol?ris, e комірковий
   alve?lus, i m комірка, альвеола
   alvus, i f живіт, шлунок
   alvus laxa розвільнений шлунок
   am?rus, a, um гіркий
   am?ca, ae f подруга
   amicitia, ae f дружба
   am?cus, i m друг
   Amidopyr?num, i n амідопірин
   Aminaz?num, i n аміназин
   Aminochin?lum, i n амінохінол
   Ammonium, i n аміак, амоній
   amo, ?vi, ?tum, ?re любити
   ampulla, ae f ампула
   amputatio, ?nis f ампутАція - відсі-кання, відтинання
   amylaceus, a, um крохмальний
   Am?lum, i n крохмаль
   ana по, порівну
   anaemia, ae f анемія - недокрів'я
   anaesthesia, ae f анестезія: 1) відсут-ність чутливості (дотикової, температурної, больової); 2) загальна назва методів обезболювання
   Anaesthes?num, i n анестезин
   Anaesthes?lum, i n анестезол
   anaesthet?cus, a, um знеболюючий, болезаспокійливий
   Analg?num, i n анальгін
   anal?sis, is f аналіз, розбір, розкла-дання на складові частини
   anamn?sis, is f анАмнез - згадування (хворого), відомості про початок і розвиток хвороби
   anamn?sis morbi історія хвороби
   anaph?sis, is f анафаза - стадія поділу клітин, яка характеризується роз-ходженням хромосом до полюсів клітини з утворенням фігур, що називаються дочірніми зірками
   anastom?sis, is f анастом?з, сполу-чення, звустнення
   anastom?sis ductuum анастомоз, що з'єднує дорзальну і вентральну протоки підшлункової залози зародка
   anastom?sis ven?sa анастомоз, що з'єднує дві венозні судини
   anatСmia, ae f анатомія - наука, яка вивчає форму й будову тіла лю-дини і тварини методом розтину і препарування
   anergia, ae f анерґія - відсутність реактивності
   aneurysma, ?tis n аневрЗзма - розши-рення просвіту судини або порожнини серця
   angi?tis, it?dis f анеґіїт - запалення кровоносної судини
   ang?na, ae f анґіна, запалення мигда-ликів
   ang?na pect?ris грудна жаба, стено-кардія
   angiol?sis, is f анґіСліз - хірургічна операція, виділення кровоносної судини з оточуючих її рубців і спайок
   angiomotorius, a, um ангіомоторний
   angiopathia, ae f анґіопатія - захво-рювання судин
   angiorrh?xis, is f анґіорексис - розрив кровоносної або лімфатичної судини
   angul?ris, e кутовий
   ang?lus, i m кут
   angustus, a, um вузький
   anhepat?cus, a, um ангепатичний, позапечінковий
   anhydr?cus, a, um безводний
   an?mal, ?lis n тварина
   an?mus, i m дух, душа, психіка
   anis?tus, a, um ганусовий
   anisoangiotonia, ae f анізоанґіотонія - нерівномірність тонусу судин кінцівок, яка проявляється в різ-ниці артеріального і венозного тиску і пульсу на правій та лівій кінцівках
   anisocoria, ae f анізокорМя - нерів-ність діаметрів зіниць правого і лівого ока
   anisometropia, ae f анізометропМя - стан, при якому рефракція (зало-млення) правого і лівого ока неоднакові
   anophthalmus, i m анофтАльм - від-сутність одного або обох очних яблук
   anorexia, ae f анорексія - відсутність апетиту
   anosmia, ae f анСсмія - відсутність нюху
   ansa, ae f петля
   anser?nus, a, um гусячий
   ante (прийм. з Acc.) перед, до
   antebrachium, i n передпліччя
   antec?dens, ntis попередній
   anterior, ius передній
   anterolater?lis, e передньобічний
   anthrac?cus, a, um сибірковиразковий
   anthrac?sis, is f антракоз - відклада-ння вугільного пилу в органах і тканинах
   anthrax, ?cis m сибірка, сибірська виразка
   anthropophobia, ae f антропофСбія - боязнь людей, особливо незнайо-мих
   antiasthmat?cus, a, um протиастма-тичний
   antibiot?cus, a, um антибіотичний (проти життєдіяльності мікроорганізмів)
   antid?tum, i n протиотрута
   antipyret?cus, a, um жарознижуваль-ний
   antirab?cus, a, um протисказний
   antirheumat?ca (remedia) протирев-матичні засоби
   antisept?cus, a, um антисептичний, протигнильний, знезаражуючий
   anul?ris, e кільцевий
   anuria, ae f анурія - непоступання сИчі в сечовий міхур
   aorta, ae f аорта
   aort?cus, a, um аортальний
   apathia, ae f апАтія - емоційна байду-жість, хвороблива байдужість
   apath?cus, a, um апатичний
   apert?ra, ae f апертура, отвір
   apertus, a, um відкритий
   apex, ?cis m верхівка; кінчик
   apic?lis, e верхівковий
   apis, is f бджола
   aponeur?sis, is f апоневрСз - розтяг сухожилка
   apoph?sis, is f апофіз, приросток
   apoph?sis persistens персистентний апофіз, додаткове ядро окостені-ння у незвичному місці, яке дов-го зберігається і не утворює синостозу
   apoplexia, ae f апоплексія - кровови-лив у будь-який орган
   appar?tus, us m апарат
   appendic?tis, it?dis f аппендицит - запалення апендикса
   appendix, ?cis f відросток, привісок, придаток
   appet?tus, us m апетит
   aprosopia, ae f апросопія - відсут-ність обличчя
   aqua, ae f вода
   aqua (-ae f) Plumbi вода свинцева
   aqu?sus, a, um водний
   arab?cus, a, um аравійський
   arachne, es f павук, павутина
   arbor, ?ris f дерево
   arborescens, ntis деревоподібний
   arcus, us m дуга, склепіння
   argenteus, a, um срібний
   Argentum, i n срібло
   arrhythmia, ae f аритмія - відсутність ритму, неритмічність
   arrhythmia cordis порушення ритму серцевих скорочень
   ars, artis f мистецтво, наука
   arsenic?sus, a, um миш'яковистий
   arteria, ae f артерія
   arteria azygos vag?nae непарна артерія піхви
   arteri?lis, e артеріальний
   arteri?la, ae f артеріола
   arterioscler?sis, is f артеріосклероз - ущільнення та потовщення стін-ки артерій, при яких вони втра-чають еластичність внаслідок розростання сполучної тканини
   arteri?sus, a, um артеріальний
   arterioven?sus, a, um артеріо-венозний
   arthralgia, ae f артральґія - біль у суглобах
   arthr?tis, ?dis f артрит - запалення суглобів
   arthrologia, ae f артролоґія - наука про сполучення кісток, суглобів, зв'язок
   arthropathia, ae f артропАтія - захво-рювання суглобів
   arthr?sis, is f артроз - загальна назва захворювання суглобів, в основі яких є дегенерація суглобового хряща
   arthtoplast?ca, ae f артропластика - хірургічна операція відновлення функції суглоба шляхом заміни пошкоджених або функціональ-но непридатних його елементів
   articul?ris, e суглобовий; з'єднувальний (syst?ma articul?re система з'єднань)
   articulatio, ?nis f суглоб
   artifici?lis, e штучний, неприродний
   ascendens, ntis висхідний
   asc?tes, ae m асцит, черевна водянка, скупчення транссудату в черев-ній порожнині
   asept?ce асептично (в безгнильних умовах)
   asiat?cus, a, um азіатський
   asper, ?ra, ?rum жорсткий, горбис-тий, нерівний
   aspersio, ?nis f присипка
   asphygmia, ae f = acrotismus, i m
   asthenia, ae f астенія - безсилля, загальна слабість
   asthma, ?tis n астма, ядуха
   astrum, i n зірка
   atheroscler?sis, is f атеросклероз
   atlas, ntis m атлант, перший хребець
   at?mus, i f атом
   atop?cus, a, um атопічний, у незвич-ному місці
   atque i, a також
   atrium, i n передсердя
   atrophia, ae f атрофія - зменшення маси й об'єму органа або ткани-ни, яке супроводжується послаб-ленням або припиненням їх функції
   atroph?cus, a, um атрофічний
   attente уважно, пильно
   attentus, a, um уважний
   audens, ntis сміливий, рішучий
   audeo, ?re наважуватися, мати бажання
   audio, ?vi, ?tum, ?re слухати
   audit?vus, a, um слуховий
   auditorius, a, um слуховий
   aud?tus, us m слух
   auric?la, ae f вушна раковина
   auricul?ris, e вушний, слуховий
   auris, is f вухо
   Aurum, i n золото
   auscultatio, ?nis f вислуховування
   ausculto, ?vi, ?tum, ?re вислухову-вати
   aut або
   autoplast?ca, ae f автопластика - пересадка власних тканин з однієї частини тіла на іншу
   autopsia, ae f аутопсія - розтин трупа для встановлення причини смерті
   autumnus, i m осінь
   av?rus, a, um жадібний
   avis, is f птах
   axi?lis, e осьовий, аксіальний
   axilla, ae f пахва
   axill?ris, e пахвовий, аксилярний
   axis, is m вісь, осьовий хребець
   axungia, ae f жир, сало
   Аz?gos (грецьк.) непарний

B

   bacca, ae f ягода
   bacillus, i m паличка, збудник хвороб; паличка (м'яка лікарська форма)
   bacterialis, e бактеріальний
   bacteric?dus, a, um бактерицидний, вбиваючий бактерії
   balneum, i n ванна
   bals?mum, i n бальзам
   Barbitalum-natrium, i n барбітал-натрій
   Barium, i n барій
   bas?lis (basi?lis, basil?ris), e основ-ний, базальний
   basis, is f основа
   basophil?cus, a, um базофільний
   bene добре
   benignus, a, um доброякісний
   biceps, cip?tis двоголовий
   Bicill?num, i n біцилін
   bicipit?lis, e двоголовий
   bifurcatio, ?nis f роздвоєння
   bilamin?ris, e двопластинчастий
   bilater?lis, e двосторонній, двобічний
   bili?ris, e жовчний
   bil?fer, f?ra, f?rum жовчний, жовчо-носний
   bilis, is f жовч (яка виливається з жовчного міхура)
   bilob?tus, a, um двочастковий
   binomin?lis, e двоіменний
   biologia, ae f біологія - сукупність наук про живу природу
   biopsia, ae f біопсія - прижиттєве видалення шматочка ураженої тканини для мікроскопічного дослідження
   bipenn?tus, a, um двоперий
   bis двічі, два рази
   Bismuthi subnitras (-?tis m) основний вісмут натрію
   Bism?thum, i n вісмут
   biventer, tra, trum двочеревцевий
   bleph?ron, i n (грецьк.) повіка
   blepharoplegia, ae f блефароплеґія - параліч повіки
   bolus, us f глина
   bonus, a, um добрий
   botulismus, i m ботулізм - важке харчове отруєння
   bov?nus, a, um бичий
   brachycephalia, ae f брахіцефалія - короткоголовість
   brachydactylia, ae f брахідактилія - короткопалість рук або ніг
   bradycardia, ae f брадикардія - спо-вільнене серцебиття
   bradypnoК, Кs f брадипнСе - сповіль-нене дихання
   braсhybasia, ae f брахібАзія - пору-шення ходи, при якій ноги пере-ставляються короткими кроч-ками (здебільшого у похилому віці)
   brevis, e короткий
   brik?tum, i n брикет
   Bromcamph?ra, ae f бромкамфора
   brom?dum, i n бромід
   Bromum, i n бром
   bronchi?lis, e бронховий, бронхіальний
   bronch?tis, it?dis f бронхіт - запалення слизової оболонки бронхів
   bronchus, i m бронх
   bucca, ae f щока
   bulbus, i m цибулина
   bulbus oc?li очне яблуко
   bullosoerythemat?sus, a, um бульзо-ериматозний
   bursa, ae f сумка
   Butyr?lum, i n бутирол
   buturym, i n масло (тверде)

С

   Cacao какао (невідм.)
   cacosmia, ae f какосмія - відчуття неприємного запаху, зумовлене розладом функції нюхового аналізатора
   cad?ver, ?ris n труп
   caecum, i n сліпа кишка
   caecus, a, um сліпий
   calcar, ?ris n шпора, осторога
   Calcium, i n кальцій
   calc?lus, i m камінь, камінчик
   caliciformis, e келихоподібний
   cal?de гарячим способом
   cal?dus, a, um теплий, гарячий
   calix, ?cis m чашечка (нирки)
   call?sus, a, um мозолистий
   calor, ?ris m тепло, жар
   calvaria, ae f склепіння черепа
   calyx, ?cis m чашечка (квітки), келих (гіст.)
   cam?ra, ae f камера
   Camph?ra, ae f камфора
   canalic?lus, i m каналець
   can?lis, is m канал
   cancer, cri m рак
   can?nus, a, um ікловий (dens can?nus ікло)
   canis, is m, f собака
   Canth?ris, ?dis f м'якотілка, шпанська мушка
   capill?ris, e капілярний
   capit?lum, i n головочка
   caps?la, ae f капсула
   capsul?tus, a, um капсулований
   caput, ?tis n голова; головка
   Carbo, ?nis m вугілля
   carb?nas, ?tis m карбонат
   carbunc?lus, i m карбункул, група чиряків
   carcin?ma, ?tis n карцинома - ракова пухлина
   cardia, ae f 1) серце (грецьк.); 2) вхід до шлунка
   cardi?cus, a, um серцевий
   cardi?lis, e серцевий
   cardin?lis, e кардинальний, основний
   cardiogramma, ?tis n крива запису скорочень серця (результат)
   cardiographia, ae f кардіоґрафія - реєстрація скорочень серця
   cardiologia, ae f кардіолоґія - наука про серцево-судинну систему
   cardiol?sis, is f кардіоліз - оперативне звільнення серця від зрощень
   cardiorrh?xis, is f кардіорексис - роз-рив серця
   cardioscler?sis, is f кардіосклероз - розростання сполучної тканини у серцевому м'язі
   caries, ?i f костоїда, карієс
   carol?nus, a, um карловарський
   carot?cus, a, um каротидний, сонний
   cartilagineus, a, um хрящовий
   cartil?go, ?nis f хрящ
   casus, us m випадок; відмінок
   cataracta, ae f катаракта - часткове або повне помутніння речовини або капсули кришталика з пониженням гостроти зору аж до повної його втрати
   catarrhus, i m катар, запалення слизової оболонки якогось органа
   cauda, ae f хвіст
   caudalis, e хвостовий, каудальний
   caulis, is m стебло
   causa, ae f причина
   caute обережно
   caverna, ae f каверна, печера
   cavern?sus, a, um кавернозний, печеристий
   cavea, ae f порожнява (caveae thor?cis порожняви грудної клітки)
   cav?tas, ?tis f порожнина, западина
   cavum, i n порожнина (істор.)
   cavus, a, um порожнистий, пустий, порожній
   cedo, cessi, cessum, ?re уступати, занепадати духом
   celer, ?ris, ?re швидкий
   cell?la, ae f клітина, клітинка; комірка
   cellul?ris, e клітинний
   Celsus (i m) Aulus Cоrnelius (кінець I ст. до н.е. - перша половина I cт. н.е.) Цельс - римський лікар, учений і письменник
   cementum, i n цемент
   cena, ae f обід
   centr?lis, e центральний
   centrum, i n центр
   cephalometria, ae f цефаломИтрія - визначення величини головки плоду для прогнозування пологів
   cera, ae f віск
   cer?sum, i n вишня (плід)
   cer?tus, a, um навоскований
   cerebell?ris, e мозочковий
   cerebellum, i n мозочок
   cerebr?lis, e церебральний, стосується великого мозку
   cerebrospin?lis, e спинно-мозковий
   cer?brum, i n великий мозок
   cerno, crevi, cretum, ?re розрізняти
   cervic?lis, e шийний
   cervix, ?cis f 1) шия (нижня частина, карк); 2) шийка (матки)
   cet?ri, ae, a інші, решта
   charta, ae f папір (charta sinapis?ta гірчичник)
   chiasma, ?tis n перехрестя
   Chin?num, i n хінін
   Chinis?lum, i n хінозол
   chiroscopia, ae f хіроскопія - спосіб ідентифікації особи, який базується на вивченні індивідуальних особливостей будови шкіри долонної поверхні кисті
   chirurgia, ae f хірурґія - розділ медицини, що займається оперативним лікуванням хвороб
   chirurg?cus, a, um хірургічний
   chirurgus, i m хірург
   chlor?li hydras (-?tis m) хлоралгідрат
   chloranaemia, ae f хлоранемія - загальна назва симптоматичних залізодефіцитних аномалій, при яких спостерігається зеленувато-бліде забарвлення шкірних покривів
   chlor?cus, a, um хлорний
   chlor?dum, i n хлорид
   Chloroformium, i n хлороформ
   chloropsia, ae f хлоропсія - бачення предметів у зеленому кольорі
   chlor?sus, a, um хлористий
   cholaemia, ae f холемія - підвищений вміст в крові складових частин жовчі
   cholag?gus, a, um жовчогінний
   chole, es f жовч (грецьк.)
   cholecystectomia, ae f холецистекто-мія - видалення жовчного міхура
   choled?chus, a, um який приймає жовч (ductus choled?chus загаль-на жовчна протока)
   cholelithi?sis, is f холелітіаз - жовч-нокам'яна хвороба
   chol?ra, ae f холера
   cholest?sis, is f холестаз, застій жовчі
   chondrectomia, ae f вирізування хряща
   chondrodystrophia, ae f хондродис-трофія - вроджена хвороба, порушення енхондрального остеогенезу
   chondrologia, ae f хондрологія - розділ гістології, який вивчає розвиток, будову і функції хрящової тканини
   chondromalacia, ae f хондромаляція - розм'якшення хряща
   choroideus, a, um судинний
   chromol?sis, is f хромоліз - знебарв-лення еритроцитів внаслідок виходу з них гемоглобіну (перша стадія гемолізу)
   chromophobia, ae f хромофобія - нав'язливий страх - боязнь якого-небудь кольору або забарвлених предметів
   chron?cus, a, um хронічний, затяжний, тривалий
   chronognosia, ae f хроноґнозія - здат-ність визначати тривалість відрізку часу, тривалість і послідовність подій, порушується при деяких психозах і органічних ураженнях головного мозку
   cibus, i m їжа
   cicatrix, ?cis f шрам, рубець
   cilia, ?rum n pl. вії
   cili?ris, e війковий
   cinereus, a, um сірий
   cing?lum, i n пояс
   circulatio (-?nis f) sanquinis кровообіг
   circ?luis sangu?nis minor мале коло кровообігу
   circ?lus sangu?nis major велике коло кровообігу
   circ?lus, i m коло
   circumcisio, ?nis f обрізання
   circumferentia, ae f обвід
   circumferenti?lis, e обвідний
   circumfl?xus, a, um огинальний
   circumscriptus, a, um обмежений, осумкований
   cirrh?sis, is f цироз, зморщування
   cirrhot?cus, a, um циротичний
   citissime якнайшвидше
   cito швидко
   Citram?num, i n цитрамон
   citus, a, um швидкий
   clamans, ntis волаючий
   clausoangul?ris, e закритокутовий
   clausus, a, um закритий
   clavic?la, ae f ключиця
   clavicul?ris, e ключичний
   clin?ca, ae f клініка
   clinic?lis, e клінічний
   clinoideus, a, um нахилений
   clysma, ?tis n клізма, промивання
   coarctatio, ?nis f звуження кровоносної судини (вроджене)
   coccygeus, a, um куприковий
   coccyx, ygis m куприк
   cochlea, ae f зАвитка, слимак
   cochlear, ?ris n ложка
   cochle?ris, e завитковий
   coctorium, i n кокторій - приміщення в аптеці, де готують настої і відвари
   Code?num, i n кодеїн
   Coffe?num, i n кофеїн
   Coffeinum(-i)- natrii benzoas (-?tis m) кофеїн-бензоат натрію
   collapsus, us m колапс - падіння діяльності серця; гостра судинна недостатність
   collater?lis, e обхідний
   coll?ga, ae m колега, товариш
   collic?lus, i m горбик, горбок
   collum, i n шия, шийка
   collunorium, i n промивання для носа
   colon, i n ободова кишка
   color, ?ris m колір, барва
   colpalgesia, ae f кольпалґезія - відчут-тя болю в піхві
   colp?tis, it?dis f кольпіт - запалення слизової оболонки піхви
   colporrhaphia, ae f кольпорАфія - за-шивання розірваної піхви
   columna, ae f стовп
   columna vertebr?lis хребтовий стовп, хребет
   coma, ?tis n кома - повна втрата свідомості
   combin?tus, a, um комбінований
   combustio, ?nis f опік
   com?tans, ntis супутній
   commiss?ra, ae f спайка
   commun?cans, ntis сполучний
   comm?nis, e загальний, спільний, звичайний
   compactus, a, um компактний, щіль-ний
   compartimentum, i n відділ (анат.)
   compensatio, ?nis f компенсація, стан цілковитого або часткового заміщення функції пошкоджених систем, орґанів і тканин орґанізму за рахунок компенсаторних процесів
   compl?tus, a, um повний
   complexus, us m комплекс
   complic?tus, a, um ускладнений
   compos?tus, a, um складний
   concentr?tus, a, um концентрований
   concha, ae f раковина
   conc?do, ?di, c?sum, ?re різати, нарізати
   conc?sus, a, um нарізаний
   concordia, ae f згода
   concrementum, i n конкремент (камінь, пісок), зщеплення, яке утворюється в тканинах і порожнинах
   cond?cens, ntis провідний
   cond?lus, i m виросток
   congelatio, ?nis f відмороження
   congen?tus, a, um вроджений
   conjunct?vus, a, um сполучний (гіст.)
   connect?vus, a, um сполучний
   conserv?tus, a, um консервований
   conspergo, spersi, spersum, ?re сипати, посипати
   constipatio, ?nis f закреп, запор
   constituens, ntis формоутворюючий
   consto, st?ti, ?re складатися
   consuet?do, ?nis f звичка
   contagi?sus, a, um заразний (через контакт)
   continuus, a, um безперервний; суцільний (гіст.)
   contortus, a, um покручений
   contra (прийм. з Acc.) проти
   contract?ra, ae f контрактура - стійке обмеження рухливості суглоба
   contusio, ?nis f контузія - ушкодже-ння тіла внаслідок механічної дії ззовні
   convol?tus, a, um звивистий, згорнутий
   coquo, coxi, coctum, ?re варити
   cor, cordis n серце
   cornea, ae f рогівка
   cornu, us n ріг, ріжок
   corn?tus, a, um рогатий, ріжковий
   cor?na, ae f корона, вінок
   coronalis, e вінцевий
   coronarius, a, um коронарний, вінцевий
   coronoideus, a, um вінцевий
   corpus, ?ris n тіло
   corpusc?lum, i n тільце
   corr?gens, ntis виправляючий
   cortex, ?cis m кора; кіркова речовина
   costa, ae f ребро
   cost?lis, e ребровий
   costoclavicul?ris, e реброво-ключичний
   crani?lis, e черепний, краніальний
   craniocerebr?lis, e черепно-мозковий
   cranium, i n череп
   crassus, a, um товстий
   crena, ae f щілина
   creotherapia, ae f кріотерапія - зага-льна назва методів лікування, які базуються на застосуванні низь-ких температур для охолодження тканин, орґанів або всього орґа-нізму
   cresco, crevi, cretum, ?re рости
   cribr?sus, a, um дірчастий
   crista, ae f гребінь
   crit?cus, a, um критичний
   cruci?tus, a, um хрестоподібний
   crus, cruris n гомілка; ніжка
   cryopexia, ae f кріопексія - хірургічна операція: з'єднання сітківки (при її розшаруванні) з судинною оболонкою очного яблука шляхом дії холоду на відповідні ділянки склери, що викликає розвиток локального адгезивного процесу
   cryptorchismus, i m крипторхізм - аномалія розвитку: відсутність в мошонці одного або обох яєчок, зумовлена затримкою їх внутрішньоутробного переміщення з заочеревного простору
   crystallus, i f кристал
   cuboideus, a, um кубічний
   culmen, ?nis n вершина
   cum (прийм. з Abl.) з (кимсь, чимсь)
   Cuprum, i n мідь
   curatio, ?nis f лікування
   curo, ?vi, ?tum, ?re лікувати, дог-лядати
   curvat?ra, ae f кривина
   cuspis, ?dis f вістря
   cutaneus, a, um шкірний
   cutis, is f шкіра
   cyst?cus, a, um міхуровий
   cystis, is f 1) міхур 2) кіста - порож-ниста пухлина з рідким або напіврідким вмістом
   cystoma, ?tis n цистома (син. кісто-ма) - порожнина в залозистій тканині, яка утворилася в процесі пухлинного росту
   cystoplegia, ae f цистоплеґія - параліч мускулатури сечового міхура
   cystostomia, ae f цистостомія - хірур-гічна операція: утворення зовні-шньої нориці (свища) сечового міхура
   cytologia, ae f цитологія - наука про будову, розвиток і функції клітин
   cytopenia, ae f цитопИнія - зменше-ння у порівнянні з нормою вмісту клітин певного виду в об'єкті дослідження
   cytoplasmat?cus, a, um цитоплазма-тичний
   cytus, i m (грецьк.) клітина
   D
   dacryorrhoea, ае f сльозотеча
   dactylalgia,ae f дактилальґія - біль пальців
   dactylomegalia, ае f дактиломеґАлія - надмірно великі розміри пальців рук або нiг
   dactylospasmus, i m дактилоспазм, спазм пальця (пальців)
   dartos, on (грецьк.) м'ясистий
   de (прийм. з Аbl.) про, за
   debeo, ?tum, ?re бути повинним
   Decamev?tum, i n декамевіт
   Decam?num, i n декамін
   decl?ve, is n схил
   decoctum, i n відвар
   decompens?tus, a, um декомпенсований, невідшкодований
   dec?rum пристойно, благородно
   decub?tus, us т пролежень
   decursus morbi nepe6ir хвороби
   decursus, us т nepe6ir
   decussatio, ?nis f перехрестя
   defectus, us т вада, дефект
   defendo, nsum, ?re захищати
   def?rens, ntis сім'явиносний
   deficientia, ae f недостатність (ембр.)
   deformans, ntis деформуючий
   deformatio, ?nis f деформація - відхи-лення від нормальної форми;
   degeneratio, ?nis f дегенерація, пере-родження
   delimit?tus, a, um відмежований
   delirium, i n делірій, хворобливе марення
   deltoideus, a, um дельтоподібний
   dendrit?cus, a, um деревоподібний, дендритний
   dens, ntis т зуб
   dens deciduus випадний, молочний зуб
   densus, a, um щільний, густий; темний (гіст.)
   dent?lis, e зубний
   dent?tus, a, um зубчатий
   denticul?tus, a, um зубчастий
   depress?vus, a, um депресивний
   depur?tus, a., um очищений (для м'я-ких і твердих речовин)
   derma, ?tis n (грецък.) шкіра
   dermat?tis, it?dis f дерматит - запа-лення шкіри
   dermatologia, ae f дерматолоґія - нау-ка про захворювання шкіри
   dermoscopia, ае f дермоскопія - зага-льна назва методів візуального дослідження шкіри i її придатків
   descendens, ntis низхідний
   desertum, i n пустеля
   design?tio, ?nis f позначення
   desinfectio, ?nis f знезаражування, дезинфекція
   desquamans, ntis десквамантний, який (що) лущиться
   destill?tus, a, um дистильований
   Deus, i m Бог, Господь
   dev?to, ?tum, ?re уникати, обминати
   dexter, tra, trum правий
   dextrolater?lis, e правосторонній
   diab?tes, ae т діабет, сечове виснаження
   diabet?cus, a, um діабетичний
   diaeta.ae f дієта, режим харчування
   diagn?sis, is f дiaгнoз - висновок про характер i суть захворювання
   diagnost?cus, a, um діагностичний
   diam?ter, tri т діаметр
   diaphoret?cus, a, um потогінний
   diaphragma, ?tis n діафрагма - грудочеревна перетинка
   diarrhoea, ае f діарея, пронос
   diast?le, еs f діастола - розширення серця
   Dibaz?lum, i n дибазол
   dico, dixi, dictum, ?re говорити
   dies, ?i т,f день
   differens, ntis диферентний, різний, неоднаковий
   diff?ro, l?tum, diff?re відрізнятися
   diffic?le трудно, нелегко
   diffic?lis, e трудний, важкий (для виконання)
   diff?sus, a, um розлитий
   digastr?cus, a, um двочеревцевий
   digestio, ?nis f травлення
   digestorius, a, um травний
   dig?tus, i т палець
   dignosco, gn?tum, ?re розпізнавати
   dihydrogenphosphas, ?tis m дигідроґенфосфат
   dihydrox?dum, i n дигідроксид
   dilatatio, ?nis f розширення
   diligens, ntis старанний
   diligenter старанно
   dil?tus, a, um розведений
   Dimedr?lum, i n димедрол
   diphtheria, ае f дифтерія
   diphther?cus, a, um дифтерійний
   diploё, ёs f діплоє, губчатка
   dipros?pus, i m дипрозон - зрослі близнюки, що мають на одній спільній голові два обличчя
   dipsomania, ае f дипсомАнія - періо-дичний, імпульсивний потяг до п'янства тривалістю від кількох днів до тижня, запМй
   directus, a, um прямий
   discipl?na,ae f наука, порядок, дисципліна
   disco, ?re вчитися, вивчати
   discus, i т диск
   dispersus, a, um розсіяний
   dissemin?tus, a, um розсіяний
   dissim?lis, e неподібний
   dist?lis, e дальший, кінцевий, диста-льний
   distinguo, n?tum, ?re розрізняти
   diu довго, довготривало
   Diurecol?num, i n диуреколін
   diuret?cus, a, um сечогінний
   Diuret?num, i n диуретин
   dives, ?tis багатий
   div?do, v?sum, ?re ділити, розподіляти
   divisio, ?nis f пoдiл
   div?sus, a, um поділений, розподілений
   do, d?tum, ?re давати, видавати
   doceo, doctum, ?re вчити, навчати
   dolichocephalia, ae f довгоголовість
   dolichocolon, i n доліхоколон - аномалія розвитку: надзвичайно велика довжина ободової кишки
   dolichocrania, ae f доліхокранія - варіант форми черепа людини, що характеризується значною перевагою поздовжнього діаметра над поперечним
   dolor, ?ris т біль, страждання
   dolor?sus, a, um больовий, болючий
   dom?naus, ntis переважаючий
   Dom?nus, i m Господь
   domus, us f дім
   dormio, ?tum, ?re спати
   dors?lis, e спинний, тильний, дорсальний, спинковий
   dorsum, i n спина, спинка, тил (dorsum sellae спинка сідла, dorsum manus тил кисті)
   dosis, is f доза, певна кількість
   dragee (невідм.) драже
   dubius, a, um сумнівний
   duco, duxi, ductum, ?re вести
   duct?lus, i m проточка
   ductus choled?chus загальна жовчна протока
   ductus, us т протока, хід
   dulcis, e солодкий
   dum поки
   duod?num, i n дванадцятипала кишка
   duplex, ?cis подвійний
   durus, a, um твердий
   dyscholia, ae f дисхолія - наявність відхилень від нормального складу жовчі
   dysenteria, ае f дизентерія
   dysfunctio, ?nis f дисфункція - порушення функції системи, орґана або тканини орґанізму, яке виражається неадекватністю реакції на дію подразників
   dysgeusia, ae f дисґевзія - розлад смаку
   dyshidrot?cus, a, um дисгідротичний, викликаний розладом потовиділення
   dyskinesia, ае f дискінезія - розлад довільних pyxiв, розлад коор-динації
   dysopsia, ae f дизопсія - розлад зору
   dysosmia, ae f дизосмія - розлад нюху
   dysost?sis, is f дизостос - загальна назва вроджених або спадкових аномалій розвитку кісток скелета
   dyspepsia, ae f диспепсія - розлад травлення
   dysphagia, ae f дисфАґія - утруднене ковтання
   dyspnoК, ёs f диспнСе (невідм.) задишка
   dystonia, ae f дистонія - патолоґічна зміна тонусу
   dystrophia, ae f дистрофія - розлад живлення
   dysuria, ae f дизурія - утруднене сечовиділення
   Е
   e, ex (прийм. з Abl.) з, із
   ectopia, ae f ектопМя - вроджене змі-щення органа
   ecz?ma, ?tis n екзема - рецидивуючий сверблячий нейроалергічний дерматоз
   effectus, us m ефект, результат дії, наслідки
   eff?rens, ntis еферентний, виносний
   ego я
   elast?cus, a, um еластичний
   electrocardiogramma, ?tis n електро-кардіограма - крива, що відобра-жає зміни у часі різницю потен-ціалів електричного поля (біопо-тенціалів) серця при його ско-роченнях
   elementarius, a, um елементарний
   el?phas, ntis m слон
   el?xir, ?ris n еліксир
   embryon, i n зародок, плід
   embryon?cus, a, um зародковий
   embryopathia, ae f ембріопАтія - зага-льна назва аномалій розвитку, що виникають в період ембріо-нального розвитку
   eminentia, ae f підвищення
   emphys?ma, ?tis n емфізема - надмірне скупчення в органах або тканинах повітря, яке потрапило ззовні.
   emplastrum, i n пластир
   Emplastrum (-i n) adhaes?vum (-i) ad clavos липкий пластир від мозолів
    
   empy?ma, ?tis n емпієма - значне скупчення гною в якій-небудь порожнині тіла або в порожнистому органі
   emulsum, i n (emulsio, ?nis f) емульсія
   enam?lum, i n емаль
   encephal?tis, ?dis f енцефаліт - запалення головного мозку
   encephalomalacia, ae f енцефалома-ляція - розм'якшення головного мозку, вологий некроз тканин мозку
   enceph?lon, i n (грецьк.) головний мозок
   endocr?nus, a, um ендокринний
   endog?nus, a, um ендоґенний, який виникає і розвивається в орґанізмі внаслідок внутрішніх причин
   endometr?tis, ?dis f ендометрит - запалення слизової оболонки матки
   endomyocard?tis, ?dis f ендоміокардит - запалення ендокарда та міокарда
   en?ma, ?tis n клізма, промивання
   enim бо, адже
   enterorrhagia, ae f кишкова кровотеча
   enterosolub?lis, e кишковорозчинний
   enur?sis, is f енурИз - нетримання сечі нічнИ
   Ephedr?num, i n ефедрин
   epicond?lus, i m надвиросток
   epidemia, ae f епідемія
   epidem?cus, a, um епідемічний
   epidermis, ?dis f надшкір'я
   epigastrium, i n надчерев'я
   epiphysi?lis, e наростковий
   epiph?sis, is f наросток, епіфіз
   epithelium, i n епітелій - клітини поверхневих шарів шкіри і слизових оболонок
   erysip?las, ?tis n бешиха
   erysipelat?sus, a, um бешиховий, еризипелоїдний
   eryth?ma, ?tis n еритема - почервоніння шкіри
   erythrocуt?cus, a, um еритроцитарний
   erythrocytus, i m еритроцит - червоне кров'яне тільце, червонокрівець
   Erythromyc?num, i n еритроміцин
   erythropoёsis, is f еритропоез - процес утворення еритроцитів
   erythropsia, ae f еритропсія - порушення зорового сприйняття, при якому все бачене видається у червоному кольорі
   et і
   ethmoid?lis, e решітчастий
   Euphyll?num, i n еуфилін
   eupnoК, Кs f евпнСе (невідм.) легке, рівномірне дихання
   Eur?pa, ae f Європа (Европа)
   euthanasia, ae f евтаназія - легка, безболісна смерть
   exacerbatio, ?nis f загострення
   exacte старанно, точно
   examin?tio, ?nis f досліджування, обстеження
   exanth?ma, ?tis n екзантема - висип на шкірі
   exanthemat?cus, a, um висипний
   exc?tans, ntis збудливий
   exemplar, ?ris n зразок, екземпляр
   ex?tus, us m кінець, вихід, відхід
   ex?tus let?lis смертельний кінець
   exog?nes, is екзогенний, який виник під впливом зовнішнього чинника
   exophthalmus, i m ексофтальм, витрішкуватість
   exsicc?tus, a, um висушений
   exspect?rans, ntis відхаркувальний
   exspiratorius, a, um видихальний, експіраторний
   exstirpatio, ?nis f екстирпація - цілковите видалення орґана хірургічним шляхом
   exsudatio, ?nis f запальне випотівання
   exsudatum, i n ексудат, піт
   extendo, nsum, ?re розтягати, намазувати
   extensor, ?ris m розгинач (м'яз)
   extensus, a, um намазаний
   externus, a, um зовнішній
   extractio, ?nis f витягання, виривання
   extractum, i n екстракт, витяжка
   extraplasm?cus, a, um зовнішній (гіст.)
   extrauter?nus, a, um позаматковий
   extrem?tas, ?tis f кінець

F

   faci?lis, e лицевий
   facies Hippocrat?ca лице Гіппократа - сукупність характерних змін обличчя у хворих в дуже важкому стані, зв'язаним з обезводненням орґанізму
   facies, ?i f 1) поверхня; 2) лице, обличчя
   fac?lis, e легкий (до виконання)
   facilius легше
   facio, factum, ?re робити
   factitius, a, um штучний
   fames, is f голод
   famili?ris, e сімейний
   fascia, ae f фасція
   fascic?lus, i m пучок
   febris, is f гарячка
   fel, fellis n жовч (що міститься в жовчному міхурі)
   felix, ?cis щасливий
   fem?na, ae f жінка
   femin?nus, a, um жіночий
   femor?lis, e стегновий
   femur, ?ris n стегно, стегнова кістка
   fero, latum, ferre нести
   Ferrum, i n залізо
   fest?no, ?tum, ?re спішити, поспішати
   fetus, us m утробний плід, зародок
   fibra, ae f волокно
   fibrill?ris, e миготливий
   fibrocartil?go, ?nis f волокнистий хрящ
   fibr?ma, ?tis n фіброма - доброякісна сполучнотканинна пухлина
   fibr?sus, a, um волокнистий
   fib?la, ae f малогомілкова кістка
   filtro, ?tum, ?re фільтрувати
   finio, ?tum, ?re закінчувати
   finis, is f кінець, межа; мета
   fio, fi?ri утворюватися, ставатися
   fiss?ra, ae f щілина
   fixus, a, um прикріплений
   flacon, ?nis f флакон
   flavus, a, um жовтий
   flexor, ?ris m згинач (м'яз)
   flex?ra, ae f згин
   Floren?lum, i n флоренал
   flos, floris m квітка
   fluctuans, ntis коливний
   flu?dus, a, um рідкий (для екстрактів)
   foc?lis, e вогнищевий, фокальний
   foetor, ?ris m поганий запах, сморід
   folium, i n листок
   follicul?ris, e фолікулярний
   fons, ntis m джерело
   fontic?lus, i m джерельце
   for?men, ?nis n отвір
   forma, ae f форма
   formo, ?tum, ?re формувати
   form?la, ae f формула, форма
   fornix, ?cis m склепіння
   fort?na, ae f фортуна, щастя, доля
   fossa, ae f яма; ямка
   fract?ra, ae f перелом
   frequens, ntis частий
   frictio, ?nis f втирання, розтирання
   frig?de холодно, холодним способом
   frig?dus, a, um холодний
   frons, ntis f лоб, чоло
   front?lis, e лобовий
   fructus, us m плід, фрукт
   functio, ?nis f функція
   fundus, i m дно (fundus gastr?cus дно шлунка)
   Furacill?num, i n фурацилін
   Furadon?num, i n фурадонін
   furunc?lus, i m фурункул, чиряк
   fuscus, a, um темний
   fusiformis, е веретеноподібний
   fusus, i m веретено

G

   galactorrhoea, ae f ґалакторИя - мимовільне витікання молока з молочної залози у періоди між годуванням дитини груддю
   ganglion, i n нервовий вузол, вузол
   gangraena, ae f ґанґрена - вид некрозу, при якому змертвілі тканини або висихають або піддаються гнійному розкладу
   gangraen?sus, a, um ґанґренозний
   gargarisma, ?tis n полоскання
   gaster, stris f (грецьк.) шлунок
   gastr?cus, a, um шлунковий
   gastr?tis, ?dis f гастрит - запалення слизової оболонки шлунка
   gastrog?nus, a, um шлункового походження
   gastroscopia, ae f ґастроскопія - метод обстеження стану слизової оболонки шлунка за допомогою ґастроскопа
   gastrospasmus, i m ґастроспазм - спазм шлунка
   gastrostomia, ae f ґастростомія - опе-ративне утворення шлункової фістули для штучного годування
   gaudeo, ?re радіти, веселитися
   gelat?na, ae f желатина
   gelatin?sus, a, um желатиновий
   Gelat?sa, ae f ґелятоза
   gemma, ae f брунька
   gemma dentis зубна брунька
   gemm?lis, e бруньковий
   gener?lis, e ґенеральний, головний; загальний (гіст.)
   geniohyoideus, a, um підборідно-під'язиковий
   genu, us n коліно
   genus, ?ris n рід, вид
   geriatria, ae f геріатрія - галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби людей похилого віку, розробляє методи їх діагностики, профілактики і лікування
   germen, ?nis n зачаток
   geroderma, ?tis n ґеродерма - патолоґічна атрофія шкіри. що подібна на старечу
   gerontologia, ae f ґеронтолоґія - розділ біології і медицини, який вивчає закономірності старіння живих організмів, в т.ч. людини
   gigantismus, i m ґіґантизм, надмірний ріст
   ging?va, ae f ясна
   glaber, bra, brum голий, непокритий, гладкий
   gland?la, ae f зАлоза
   glandul?ris, e залозевий
   glauc?ma, ?tis n глаукома - хвороба очей, яка характеризується підвищенням внутрішньоочного тиску з розвитком дистрофічних розладів в сітківці і диску зорового нерва, що зумовлює зниження зорових функцій
   glenoid?lis, e суглобовий (cavitas glenoid?lis суглобова западина)
   glioc?tus, i m ґліоцит - загальна назва клітинних елементів нейроґлії
   glob?lus, i m кулька
   glomus, ?ris n клубок
   glossalgia, ae f ґлосальґія - біль в області язика
   glossorrhagia, ae f кровотеча з язика
   gluc?nas, ?tis m ґлюконат
   Gluc?sum, i n ґлюкоза
   glut?alis, e сідничний
   glut?us, a, um сідничний
   glycaemia (glykaemia), ae f ґлікемія - збільшення вмісту ґлюкози в крові
   Glycer?num, i n гліцерин
   glycogen?sis, is f ґлікоґеноз - загальна назва спадкових хвороб вуглеводного обміну, які характеризуються надлишковим накопиченням ґлікоґену в різних орґанах і тканинах
   gonarthr?sis, is f ґонартрСз - артроз колінного суглоба
   goniotomia, ae f ґоніотомія - хірургічна операція розтину зрощень в ділянці райдужно-рогівкового кута ока з метою покращення відтоку водянистої вологи через венозний синус; застосовується при вродженій ґлаукомі
   gon?tis, ?dis f ґоніт - запалення колінного суглоба
   gossypium, i n вата, бавовник
   grac?lis, e тонкий, ніжний
   gradus, us m ступінь
   Graecus, a, um грецький
   gramma, ?tis n грам
   gran?la Aethazoli-natrii pro infant?bus гранули етазол-натрію для дітей
   gran?la Or?zi гранули орази
   granuliformis, e зерноподібний
   granulocytus, i m ґранулоцит - лейкоцит, в цитоплазмі якого при забарвленні виявляється зернистість
   gran?lum, i n гранула, крупинка
   gratia, ae f подяка, вдяка
   gratis безплатно, безкоштовно
   grav?da, ae f вагітна
   gravid?tas, ?tis f вагітність
   gravis, e важкий, тяжкий
   grav?tas morbi тяжкість хвороби
   grav?tas, ?tis f тяжкість
   Griseofulv?num, i n ґрізеофульвін
   griseus, a, um сірий
   grosse грубо, крупно
   grossus, a, um великий, крупний
   Gummi arab?cum аравійська камедь
   gustus, us m смак
   gutta, ae f крапля
   gynaecologia, ae f ґінеколоґія - галузь клінічної медицини, яка вивчає фізіологію жіночої статевої системи, її хвороби і розробляє методи їх профілактики, діагностики і лікування (питання, що стосуються вагітності і пологів, вивчаються акушерством)
   gyrus, i m звивина

 

H

   habeo, ?tum, ?re мати, володіти
   haema, ?tos n (грецьк.) кров
   haemangi?ma, ?tis n геманґіома - доброякісна пухлина, яка розвивається з кровоносних судин, кров'яник
   haemarthr?sis, is f гемартроз - скупчення крові у порожнині суглоба
   haematem?sis, is f гематемИзис - криваве блювання
   haematocolpos, i m гематокольпос - скупчення крові у піхві
   haemat?ma, ?tis n гематома - обме-жене скупчення крові в тканинах з утворенням в них порожнини, що містить рідку або згущену кров
   haematometra, ae f гематометра - скупчення менструальної крові в порожнині матки
   haematuria, ae f гематурія - наявність у сечі крові або еритроцитів
   Haemoglob?num, i n гемоглобін
   haemolyt?cus, a, um гемолітичний, пов'язаний з гемолізом або зумовлений ним
   haemol?sis, is f гемоліз - руйнування еритроцитів з виходом гемоґлобіну в оточуюче еритроцити середовище
   haemopoКsis, is f гемопоез - кровотворення, процес утворення, розвитку і дозрівання клітин крові
   haemopoКticus, a, um кровотворний, стосується кровотворення
   haemoptoК, Кs f гемоптСе - кровохар-кання
   haemorrhag?cus, a, um геморагічний, кровоточивий
   haemost?sis, is f гемостаз: 1) в хірургії - зупинка кровотечі; 2) в патології - зупинка кровотоку (плину крові) в судинах ділянки орґана або тканинах
   haemostat?cus, a, um кровоспинний
   haemotherapia, ae f гельмотерапія - загальна назва методів лікування, що грунтуються на використанні крові або її компонентів
   haemoth?rax, ?cis m гемоторакс - скупчення крові в плевральній порожнині
   haemotransfusio, ?nis f (син. transfusio sangu?nis) переливання крові
   halux, ?cis m великий палець стопи
   heliotherapia, ae f геліотерапія - ліку-вання сонячними проміннями
   helix, ?cis m завиток, закруток
   hemeralopia, ae f гемералопія - різке погіршення зору в умовах пониженої освітленості, зумовлене порушенням функції палочкового світлочутливого апарата сітківки
   hemianaesthesia, ae f геміанестезія - чутливість однієї половини тіла
   hemiplegia, ae f геміплеґія - параліч однієї половини тіла
   hemiprosopoplеgia, ae f геміпрозопо-плеґія - однобічний параліч м'язів обличчя при ураженні лицевого нерва або його ядра
   hemisphaerium, i n півкуля
   hepar, ?tis n печінка
   hepat?cus, a, um печінковий
   hepat?tіs, ?dis f гепатит - запалення печінки
   herba, ae f трава
   hereditarius, a, um спадковий
   hernia, ae f грижа, кила
   hero?cus, a, um сильнодіючий
   herpes, ?tis m пухирчастий лишай
   heteroplast?ca, ae f гетеропластика - пересадка людині тканин або органів від тварин
   heterotop?cus, a, um гетеротопічний, на невластивому місці
   hexadactylia, ae f гексадактилія - на-явність шести пальців на руці або нозі
   Hexav?tum, i n гексавіт
   hi?tus, us m розтвір
   hic, haec, hoc цей, ця, це
   hidraden?tis, ?dis f гідраденіт - гнійне запалення потових залоз, що викликається стафілококами
   hidr?sis, is f гідроз - загальна назва порушень функції потових залоз
   hilum, i n ворота
   Hippocrates, is Гіпократ (V ст. до н.е.), засновник античної меди-цини, знаменитий грецький лікар, т. зв. "батько медицини"
   hirundo, ?nis f ластівка
   hir?do, ?nis f п'явка
   histologia, ae f гістолоґія - медико-біологічна наука, яка вивчає закономірності розвитку, будови і функції тканин багатоклітинних тварин і людини
   histolog?cus, a, um гістологічний
   histol?sis, is f гістоліз - руйнування тканин шляхом їхнього розплавлення протеолітичними ферментами
   historia, ae f історія
   homeopathia, ae f гомеопАтія - система лікування, що ґрун-тується на принципах, згідно з якими застосування дуже малих доз речовин, які викликають у великих дозах, явища, подібні до ознак хвороби, має лікувальний ефект
   homo, ?nis m людина
   homog?nes, is гемогенний, одно-рідний
   homoplast?ca, ae f = alloplast?ca, ae f заміна дефектів або виправлення деформацій з використанням тканин від іншої людини
   honestus, a, um чесний
   honor, ?ris m пошана, честь
   hon?ro, ?vi, ?tum, ?re шанувати, прославляти
   hora, ae f година
   horizont?lis, e горизонтальний, по-земний
   hormon?lis, e гормональний
   hormonotherapia, ae f гормонотерапія - застосування з лікувальною метою природних гормонів або їх синтетичних аналоґів
   hum?nus, a, um людський
   hum?rus, i m плечова кістка
   hum?dus, a, um вологий, вогкий
   hum?lis, e низький
   humus, i f земля, грунт
   hydraemia, ae f гідремія - збільшення вмісту води в крові, розрідження крові
   Hydrarg?ri amidochlor?dum (-i n) амідохлорид ртуті
   Hydrarg?rum, i n ртуть
   hydrocarb?nas, ?tis m гідрокарбонат
   hydroc?le, es f гідроцИле (невідм.) скупчення серозної рідини між вісцеральною і карієтальною пластинками піхвової оболонки яєчка, водянка оболонок яєчка
   hydrochlor?cus, a, um хлористоводне-вий, соляний
   hydrochlor?dum, i n гідрохлорид
   Hydrocortis?ni ac?tas (-?tis m) ацетат гідрокортизону
   Hydrogenium, i n водень
   hydrophobia, ae f гідрофСбія - страх виникнення болісних ковтальних судом при спробі зробити ковток води, при баченні води чи при згадуванні про неї; спостерігає-ться при сказі, правці, істерії
   hydrops, ?pis m водянка, скупчення транссудату в якій-небудь поро-жнині тіла
   hydroscop?cus, a, um гігроскопічний, який вбирає воду
   hydrox?dum, i n гідроокис
   hygr?ma, ?tis n гіґрома - осумковане скупчення рідини в тканинах
   hymen, ?nis m дівоча перетинка
   hyoideus, a, um під'язиковий
   hypacusia, ae f гіпакузія - порушення слуху, зумовлене зниженням збудливості рецепторних клітин спірального орґана
   hypaesthesia, ae f гіпестезія - зниження поверхневої чутливості
   hyperaemia, ae f гіперемія - перепов-нення кров'ю певної ділянки периферичної судинної системи
   hyperergia, ae f гіперґія - підвищена реактивність орґанізму
   hypergia, ae f гіперґія - понижена реактивність організму
   hyperglykaemia, ae f гіперґлікемія - підвищений вміст глюкози в крові
   hyperkinesia, ae f посилення рухової функції якого-небудь внутрішнього органа
   hyperkinesia cordis збільшення амплітуди серцевих скорочень із відповідним збільшенням ударного об'єму крові
   hyperkin?sis, is f гіперкінИз - автома-тичний насильний рух внаслідок мимовільних скорочень м'язів
   hyperthermia, ae f гіпертермія - стан організму, який характеризуєть-ся підвищеною температурою тіла
   hyperton?cus, a, um гіпертонічний
   hypertrophia, ae f гіпертрофія - збільшення органа або його частини внаслідок збільшення об'єму і (або) числа клітин
   hypervolaemia, ae f гіперволемія - збільшення об'єму циркулюючої крові
   hypnot?cus, a, um снотворний
   hypochondrium, i n підребер'я
   hypogastrium, i n підчерев'я
   hypokinesia, ae f гіпокінезія - обме-ження кількості й об'єму рухів, зумовлене способом життя, осо-бливостями професійної діяль-ності, постільним (ліжковим) режимом в період захворювання
   hypokin?sis, is f гіпокінез - поруше-ння рухів, що проявляється обмеженням їх об'єму та шви-дкості
   hyponychium, i n піднігтьова пластинка
   hypoph?sis, is f гіпофіз
   hyposulfis, ?tis m гіпосульфіт
   hypotensia, ae f гіпотензія (син. гіпотонія) - знижений гідростатичний тиск в судинах, порожнистих органах або в порожнинах організму
   hypotonia, ae f гіпотонія - 1) знижений тонус м'яза або м'язевого шару стінки порожнистого органа; 2) див. hypotensia, ae f
   hyst?ra, ae f (грецьк.) матка
   hysterectomia, ae f гістеректомія - оперативне видалення матки
   hyster?cus, a, um істеричний
   hysteropexia, ae f гістеропеклія - за-гальна назва хірургічних операцій фіксації патологічно рухливої матки
   hysterorrh?xis, is f - гістерорексис - порушення цілісності (розрив) стінки матки, що є тяжким ускладненням вагітності і пологів (напр., при грубій травмі під час вагітності тощо)

I

   iater, tri m (грецьк.) лікар
   ibi там
   Ichthy?lum, i n іхтіол
   ict?rus, i m жовтяниця
   ig?tur отже
   ignis, is m вогонь
   ileum, i n клубова кишка
   ili?cus, a, um клубовий
   ille, illa, illud той, та, те
   immat?rus, a, um незрілий, недоспілий, передчасний
   imminens, ntis загрожуючий
   imminentia, ae f загроза
   imminentia interrupti?nis gravidit?tis загроза переривання вагітності
   immunis, e імунний, несприятливий
   immun?tas, ?tis f імунітет, несприй-нятливість організму до інфек-ційних і неінфекційних аґентів та речовин, що мають антиґенні властивості
   impar, ?ris непарний, нерівний
   imperium, i n влада, держава, імперія
   imp?ro, ?tum, ?re наказувати
   in (прийм. з Acc., Abl.) в, на, до
   inact?vus, a, um неактивний
   incarcer?tus, a, um защемлений
   inc?do, c?sum, ?re різати, нарізувати
   incipiens, ntis початковий
   incis?ra, ae f вирізка
   incis?vus, a, um різцевий
   inc?sus, a, um різаний, нарізаний
   incogn?tus, a, um невідомий
   incompl?tus, a, um неповний
   incus, ?dis f коваделко
   index, ?cis m вказівний палець
   indiv?sus, a, um неподілений
   induratio, ?nis f затвердіння
   inetrphalangeus, a, um міжфалан-говий
   infans, ntis m, f дитина, немовля
   infant?lis, e дитячий, інфантильний, недорозвинений
   infantilismus, i m інфантилізм - від-сталість розумового і фізичного розвитку
   infarctus, us m інфаркт - змертвіла частина тканини або орґана вна-слідок раптового порушення її кровопостачання
   infaustus, a, um несприятливий
   infraclavicul?ris, e підключичний
   infrafissur?lis, e підщілинний
   infectio, ?nis f інфекція, зараження
   infectiosoallerg?cus, a, um інфекцій-но-алерґічний
   infecti?sus, a, um інфекційний, зара-зливий
   inferiolob?lis, e нижньочастковий
   infiltratio, ?nis f інфільтрація - про-никнення в тканини і накопи-чення в них невластивих їм клітинних елементів, рідин і (або) хімічних речовин
   inflammatio, ?nis f запалення
   infraclavicul?ris,e підключичний
   infrafissuralis, e підщілинний
   infrahyoideus, a, um підпід'язиковий
   infundib?lum, i n лійка
   infundo, f?sum, ?re наливати
   inf?sum, i n настій
   inguin?lis, e пахвинний
   inhalatio, ?nis f інгаляція, вдихання
   initium, i n початок
   injectabuletta, ae f ін'єктабулета, таблетка для ін'єкційних розчинів
   injectio, ?nis f ін'єкція, впорскування, вливання
   inn?tus, ma, um вроджений
   inoperab?lis, e неоперабельний, якого не можна оперувати
   insanab?lis, e невиліковний
   insip?dus, a, um нецукровий
   insolub?lis, e нерозчинний
   inspiratorius, a, um вдихальний
   insufficientia, ae f недостатність
   insultus, us m інсульт - викликане патологічним процесом гостре порушення кровообігу в головному або спинному мозку з розвитком стійких симптомів ураження центральної нервової системи
   inter (прийм. з Acc.) між, серед
   intercost?lis, e міжреберний
   interlobul?ris, e міжчастковий
   intermedius, a, um проміжний
   intermittens, ntis переміжний
   internus, a, um внутрішній
   interphalangeus, a, um міжфаланго-вий
   interstiti?lis, a проміжний
   intertubercul?ris, e міжгорбковий
   intest?num, i n кишка
   int?ma, ae f внутрішня оболонка судини
   int?mus, a, um найглибший, внутріш-ній, задушевний
   intoxicatio, ?nis f інтоксикація, отруєння
   intramuscul?ris, e внутрішньом'я-зовий
   intraven?sus, a, um внутрішньове-нний
   invenio, ventum, ?re знаходити
   inversus, a, um перевернутий, пере-кручений
   investio, ?nis f оболонка (гіст.)
   inveter?tus, a, um застарілий, задавнений
   iod?dum, i n йодид
   Iodum, i n йод
   ipse, a, um сам, сама, само
   irregul?ris, e атиповий (os irregul?re атипова кістка); нерівномірний; неправильний; неоформле-ний (гіст.)
   irrigario, ?nis f обмивання
   ischaemia, ae f ішемія - зменшене кровопостачання ділянки тіла, органа або тканини внаслідок послаблення або припинення припливу артеріальної крові
   ischaem?cus, a, um ішемічний
   ischiad?cus, a, um сідничий
   ischias, ?dis f ішіас - попереково-крижовий радикуліт
   isocoria, ae f ізокорія - рівність
   діаметрів зіниць лівого і
   правого очей
   isothenuria, ae f ізотенурія - виділе-ння сечі з постійною питомою вагою; найчастіше спостеріга-ється при зниженні концентра-ційної здатності нирок
   isothermia, ae f постійність темпе-ратури під час хвороби
   isotonia, ae f однаковість тиску
   isoton?cus, a, um ізотонічний
   isthm?cus, a, um перешийковий

J

   jecur, ?ris n печінка (фарм.)
   jucunde приємно
   junctio, ?nis f з'єднання (гіст.)
   junct?ra, ae f з'єднання
   justitia, ae f справедливість
   juv?nis, e молодий
   juxtaglomerul?ris, e юкстаґломе-рулярний

K

   Kalii permang?nas (-?tis m) перманґанат калію
   Kalium, i n калій
   kefir кефір
   kerat?tis, ?dis f запалення рогівки
   kinesitherapia, ae f лікування рухами
   kinorexia, ae f (син. bulimia, ae f) патологічне, різко посилене відчуття голоду, яке часто супроводжується загальною слабістю і болями в животі (досл. "собачий голод, собачий апетит")

L

   labi?lia, e губний
   labium, i n губа
   labor, ?ris m праця, робота
   lab?ro, ?tum, ?re працювати; страждати, хворіти
   labrum, i n губа; край (гіст.)
   lac, lactis n молоко
   lacer, ?ra, ?rum рваний
   lacer?tus, a, um рваний
   lacr?ma, ae f сльоза
   lacrim?lis, e сльозовий
   lactas, ?tis m лактат
   lac?na, ae f затока, лакуна
   laesus, a, um пошкоджений, порушений
   lag?na (lagoena), ae f пляшка, флакон
   lamella, ae f пластинка
   lam?na, ae f пластинка
   Lanol?num, i n ланолін
   laparometria, ae f лапаромИтрія - ви-мірювання окружності живота на рівні пупка, напр., при визначен-ні терміну вагітності
   laparotomia, ae f лапаротомія - опе-ративний розтин черевної поро-жнини (через черевну стінку)
   lapis, ?dis m камінь
   lapsus, us m помилка
   lapsus cal?mi описка
   lapsus linguae обмовка
   laryngeus, a, um гортанний
   laryng?tis, ?dis f ларинґіт - запалення гортані
   larynx, ngis m гортань
   later?lis, e бічний, латеральний
   Lat?ne по-латинському, по-латині
   latus, a, um широкий
   latus, ?ris n бік
   lavo, ?tum, ?re мити
   laxans, ntis послаблюючий, проносний
   laxus, a, um розвільнений, розслаблений
   lego, lectum, ?re збирати; читати
   lente повільно
   leonti?sis, is f леонтіаз, левове лице (спотворене лице) при проказі
   lepor?nus, a, um заячий
   leptomening?tis, ?dis f лептоменінґіт -запалення м'яких і павутинних мозкових оболонок
   lepus, ?ris m заєць
   Lergas?lum, i n лерґазол
   let?lis, e летальний, смертельний
   leucocy?tus, i m лейкоцит, білокрівець
   leucocytogen?sis, is f лейкоцитоґенез, утворення лейкоцитів
   leucocytol?sis, is f розпад лейкоцитів
   leucocyt?sis, is f лейкоцитоз - збіль-шення лейкоцитів у крові
   leucopenia, ae f левкопИнія, лейко-пИнія - зменшення числа лейкоцитів у крові
   leukaemia, ae f білокрів'я
   lev?tor, ?ris m піднімач (м'яз)
   levis, e легкий
   leviss?mus, a, um дуже легкий, найлегший
   lex, legis f закон
   libenter радо
   liber, ?ra, ?rum вільний
   lib?ri, ?rum m pl. діти
   lichen, ?nis m лишай, лишайник
   lien, ?nis m селезінка
   ligamentum, i n зв'язка
   limbus, i m лімб, облямівка, пружок
   lim?tans, ntis пограничний
   limp?dus, a, um світлий, прозорий
   linea, ae f лінія
   lingua, ae f язик; мова
   linimentum, i n рідка мазь, лінімент
   linteum, i n полотно
   lipodystrophia, ae f ліподистрофія - патологічний стан, який харак-теризується загальним або місцевим зменшенням об'єму жирової тканини і підшкірної клітковини
   lip?ma, ?tis n лікома - доброякісна пухлина, яка розвивається з жирової тканини
   liqu?dus, a, um рідкий
   liquor ad clavos рідина від мозолів
   liquor Ammonii anis?tus нашатирно-ганусові краплі
   liquor Ammonii caust?ci нашатирний спирт
   liquor, ?ris m рідина, розчин лікарської речовини
   lithotomia, ae f літотомія - хірургічна операція розтину сечового міхура з метою видалення конкремента (камінця)
   litt?rae, ?rum f pl. науки
   livor, ?ris m синяк, синя пляма
   liv?res mortis трупні плями червонуватого і темно-синього кольору
   lob?ris, e частковий
   lob?lus, i m часточка
   lobus, i m частка
   loc?lis, e місцевий
   localis?tus, a, um розміщений
   loc?tus, a, um розміщений
   locus, i m місце
   longitudin?lis, e поздовжній
   longit?do, ?nis f довжина
   longus, a, um довгий
   lotio, ?nis f лосьйон
   luc?dus, a, um світлий, прозорий
   lumb?go, ?nis f люмбаго, біль в поперековій області
   lumb?lis, e поперековий
   lumen, ?nis n просвіт
   luna, ae f місяць
   lun?tus, a, um півмісяцевий
   lupus, i m 1) вовк; 2) вовчанка, туберкульоз шкіри
   lusorius, a, um гральний
   luteus, a, um жовтий
   luxatio, ?nis f вивих
   lux?tus, a, um вивихнутий
   lympha, ae f лімфа - прозора жовтувата рідина, що циркулює в тканинних щілинах і лімфатичних судинах
   lymphat?cus, a, um лімфатичний
   lymphocy?tus, i m лімфоцит
   lymphog?nus, a, um лімфоґенний, який утворився внаслідок перенесення патолоґічного матеріалу течією лімфи
   lyssophobia, ae f (син. maniophobia) лісофобія, маніофобія - нав'язливий страх-боязнь психічного розладу

M

   mac?ro, ?tum. ?re вимочувати
   macies, ?i f схуднення, змарніння
   macrocheilia, ae f макрохейлія - пато-логічне збільшення губ
   macrodactylia, ae f макродактилія - надзвичайно довгі пальці рук і (або) ніг (аномалія розвитку)
   macroglossia, ae f макроґлСсія - пато-логічне збільшення язика
   macromastia, ae f макромастія - пато-логічне збільшення молочних залоз
   macromelia, ae f макромелія - над-звичайно довгі кінцівки (ано-малія розвитку)
   macropodia, ae f макропСдія - над-звичайно довгі нижні кінцівки (аномалія розвитку)
   macropsia, ae f макропсія - розлад зору, при якому предмети виг-лядають (здаються) більшими, ніж вони є насправді
   macrosomia,ae f - див.gigantismus,i m
   mac?la, ae f пляма
   macul?tus, a, um плямистий
   magis більше
   magister, tri m вчитель, керівник, наставник
   magistra, ae f вчителька, наставниця
   Magnesii carb?nas карбонат магнію
   Magnesium, i n магнезія, магній
   magnit?do, ?nis f величина
   magnop?re дуже
   magnus, a, um великий
   maj?lis, e травневий
   major, jus великий, більший
   malaria, ae f малярія
   male погано
   malignus, a, um злоякісний
   malleol?ris, e кісточковий
   malle?lus, i m присередня кісточка
   malleus, i m молоточок
   malus, a, um поганий
   mamma, ae f молочна (грудна) залоза
   mandib?la, ae f нижня щелепа
   mandibul?ris, e нижньощелеповий
   mand?co, ?tum, ?re їсти, жувати
   maneo, mansum, ?re залишатися
   manifestus, a, um очевидний, явний
   manubrium, i n ручка
   manus, us f кисть, рука
   marasmus, i m маразм - виснаження організму з поступовим згаса-нням всіх життєвих процесів, атрофією органів і тканин
   margo, ?nis m край
   mar?nus, a, um морський
   mas, maris m самець, чоловік
   mascul?nus, a, um чоловічий
   massa, ae f маса
   mastectomia, ae f мастектомія - хі-рургічна операція: видалення молочної залози
   mast?tis adolescentium мастит юнацький, ювенільний - больова щільна припухлість молочних залоз, що виникає у підростків обох статей під час статевого дозрівання
   mast?tis, ?dis f мастит - запалення молочної залози
   mastoideus, a, um соскоподібний
   mastopathia, ae f мастопАтія - пато-логічний стан молочної залози, зумовлений розладом гормона-льної регуляції і характеризує-ться ущільненням, фокальною гіпертрофією і (або) атрофією її тканин
   mastopt?sis, is f мастоптоз - втрата форми, збільшення в довжину й опущення молочної залози під дією власної ваги, зумовлене зниженням еластичності тканин (переважно віковим)
   mater, tris f мати; мозкова оболона
   materia, ae f матерія, речовина
   mat?rus, a, um зрілий, спілий
   maxilla, ae f верхня щелепа
   maxill?ris, e верхньощелеповий
   max?me дуже, найбільше
   max?mus, a, um найбільший
   me?tus, us m хід
   mecum зі мною
   medi?lis, e присередній, медіальний
   medicamentum, i n ліки
   medic?trix, ?cis цілющий
   medic?tus, a, um лікувальний, медичний
   medic?na, ae f медицина - система наукових знань і практичної діяльності, метою яких є зміцне-ння і збереження здоров'я, продовження життя людей, попередження і лікування хвороб людей
   medicin?lis, e медичний, лікарський, лікувальний
   med?cus, a, um медичний
   med?cus, i m лікар
   medius, a, um середній
   medulla, ae f мозок (кістковий, спинний)
   medulla ossium flava жовтий кістковий мозок
   medulla ossium rubra червоний кістковий мозок
   megac?lon, i n мегаколон - значне розширення частини або всієї ободової кишки
   megaduod?num, i n меґадуоденум - різке збільшення розмірів дванадцятипалої кишки
   megalocytus, i m меґалоцит - без'я-дерна клітина, яка виникає при меґалобластичному типі еритропоезу
   megaloglossia, ae f див. macroglossia
   megalopsia, ae f див. macropsia
   megarectum, i n меґарИктум - значне
   розширення прямої кишки
   megas (грецьк.) великий
   mel, mellis n мед
   melan?ma, ?tis n меланома - злоя-
   кісна пухлина, яка розвивається
   з клітин, що виробляють меланін
   mell?tus, a, um цукровий, медовий
   membr?na, ae f мембрана, перетинка
   membranaceus, a, um перетинчастий
   membran?lae pro oc?lis плівки для очей
   membrum, i n кінцівка; член тіла
   mening?tis, ?dis f менінґіт - запалення оболон головного і (або) спинного мозку
   meningoc?le, es f менінґоцИле (невідм.) - спинномозкова або черепномозкова грижа
   meningopathia (-ae f) leucot?ca sive mening?tis leuc?sa форма нейролейкемії, яка характери-зується виникненням вогнищ екстрамедулярного кровотво-рення в мозкових оболонках
   meninx, ngis f мозкова оболона
   menorrhoea, ae f менорея
   mens, ntis f розум, думка, мислення
   mensis, is m місяць (календ.)
   Menth?lum, i n ментол
   mesarteri?tis, ?dis f мезартерит - запалення середньої оболонки артерій
   mesogastrium, i n середня частина живота
   metaph?sis, is f метафаза - друга (за профазою) стадія клітинного поділу, під час якої хромосоми розміщуються в екваторіальній площині веретена поділу; в кінці метафази починається роз'єдна-ння хромосом
   metast?sis, is f метастаз - вогнище (фокус) пухлинного або запаль-ного процесу, що розвинувся внаслідок перенесення патоло-гічного матеріалу (клітин, мікро-організмів) з іншого фокуса в цьому ж організмі
   meth?dus, i f метод
   Methyl?num (-i n) coeruleum (-i) метилен синій
   Methylii salicy?las (?tis m) метилсаліцилат
   Methylium, i n метил
   Methyluracilum, i n метилурацил
   metr?tis, ?dis f метрит - запалення матки
   metrorrhagia, ae f метрорАґія - мат-кова кровотеча, яка повторюєть-ся через нерегулярні проміжки часу
   meus, a, um мій, моя, моє
   microcolon, i n мікроколон - аномалія розвитку: вроджене зменшення розмірів товстої кишки
   micromastia, ae f мікромастія - недо-розвинення молочних залоз
   microorganismus, i m мікроорганізм, мікроб
   micropsia, ae f мікропсія - розлад зору, при якому розміри наявних предметів здаються меншими, ніж вони є в дійсності
   microtub?lus, i m мікротрубочка
   migrans, ntis блукаючий
   mille тисяча
   milligramma, ?tis n міліграм
   millilitrum, i n (ml) мілілітр (мл)
   miner?lis, e мінеральний
   min?mus, a, um найменший, дуже малий
   minor, us малий, менший
   min?ta, ae f хвилина
   min?tim дрібно
   misceo, mixtrum, ?re змішувати
   mit?sis, is f мітоз - основна форма клітинного поділу, суть якої полягає у рівномірному розподілі хромосом між дочірними клітинами
   mitot?cus, a, um мітотичний
   mitr?lis, e мітральний, стосується мітрального (двостулкового) клапана серця
   mixtio, ?nis f суміш
   mixt?ra, ae f мікстура, суміш
   mixtus, a, um змішаний
   mob?lis, e рухомий, рухливий
   modi?lus, i m веретено
   modus, i m міра, спосіб
   mol?ris, e (dens) великий кутній (зуб)
   molestus, a, um тяжкий, докучливий
   mollis, e м'який
   molluscum, i n молюск, слизняк; м'яке закруглене новоутворення шкіри
   monocentr?cus, a, um моноцентрич-ний
   monoplegia, ae f моноплИґія - параліч однієї кінцівки
   mons, ntis m горбок, підвищення
   mont?nus, a, um гірський
   morbilli, ?rum m pl. кір
   morbus, i m хвороба
   morbus seri сироваткова хвороба - алергічна хвороба, яка виникає після парентерального введення великої кількості білка
   moribundus, a, um вмираючий
   morior, mortus sum, mori помирати
   Morph?num, i n морфін
   mors, mortis f смерть
   morsus, a, um укушений
   morsus, us m укус
   mortuus, a, um померлий, мертвий
   mos, moris m звичай
   motorius, a, um руховий
   motus, us m рух
   moveo, motum, ?re рухати
   mucil?go, ?nis f слиз (лікарська форма)
   muc?sus, a, um слизовий
   mulier, ?ris f заміжня жінка
   multo набагато, значно
   multum багато
   multus, a, um числений
   mur?nus, a, um мишачий
   musca, ae f муха
   muscul?ris, e м'язовий
   muscul?sus, a, um м'язистий
   musc?lus, i m м'яз
   mutatio, ?nis f мутація, зміна, переміна
   myalgia, ae f міальґія - біль в м'язах
   Myarsen?lum, i n міарсенол
   myasthenia, ae f міастенія - хвороба нервової і м'язової систем, яка проявляється слабістю і патоло-гічною втомлюваністю різних груп м'язів
   myel?tis, ?dis f мієліт - запалення спинного мозку
   myeloc?le, es f мієлоцИле (невідм.) - спинномозкова грижа, при якій в грижовому мішку є частково покритий оболонками змінений спинний мозок і цереброспіна-льна рідина
   myelopathia, ae f мієлопАтія - загаль-на назва деяких незапальних уражень спинного мозку
   mylohyoideus, a, um щелепно-під'я-зиковий
   myocardium, i n міокард, серцевий м'яз
   myocy?tus, i m одноядерна м'язова клітина, що є структурно-функціональною одиницею м'язової тканини
   myodystrophia, ae f міодистрофія - загальна назва дистрофічних змін м'язової тканини
   myoelast?cus, a, um м'язово-еластич-ний
   myog?nus, a, um міоґенний, який виникає у м'язі
   myologia, ae f міолоґія - розділ анатомії, який вивчає будову м'язової системи
   myopathia, ae f міопАтія - загальна назва спадкових хвороб м'язів, зумовлених порушенням скорот-ливої здатності м'язових воло-кон, що проявляється м'язовою слабістю, зменшенням об'єму активних рухів, атрофією тощо
   myopia, ae f міСпія - короткозорість
   myos?tis, ?dis f міозит - запалення м'язів

N

   nanismus, i m карликовий ріст
   narc?sis, is f наркоз (син. загальна анестезія, загальне обезболю-вання)
   nas?lis, e носовий
   nascor, natus sum, nasci народжу-ватися
   nasoguttae, ?rum f, pl. краплі для носа
   nasus, i m ніс
   nates, ium pl. сідниці
   Natrium, i n натрій
   Natrii nucleinas (-?tis m) нуклеїнат натрію
   Natrii thiosulfas (-?tis m) тіосульфат натрію
   nat?ra, ae f природа
   natur?lis, e природний
   ne (з conj.) щоб не
   necessarius, a, um необхідний
   necrophobia, ae f некрофСбія - боязнь трупів і похоронних приналеж-ностей
   necros (грецьк.) мертвий
   necr?sis, is f некроз - невідворотне припинення життєдіяльності тканин певної частини живого орґанізму
   necrot?cus, a, um некротичний, змерт-вілий
   negotium, i n заняття, праця
   nemo ніхто
   Neomyc?num, i n неоміцин
   neon?tus, a, um новонароджений
   neophilia, ae f неофілія - нав'язливий потяг до нового, незвичного
   neoplasma, ?tis n неоплазма - ново-утворення, пухлина, патологічне розростання тканин, що склада-ються з якісно змінених клітин
   nephr?tis, ?dis f нефрит - запалення нирок
   nephrolithi?sis, is f нефролітіаз - ни-рковокам'яна хвороба
   nephropathia, ae f нефропАтія - за-гальна назва деяких видів ура-жень нирок
   nephropexia, ae f нефропексія - хі-рургічна операція: фіксація нир-ки до сусіднього анатомічного утворення (при нефроптозі)
   nephropt?sis, is f нефроптСз - патоло-гічний стан, який характеризу-ється надмірною рухливістю нирки з порушенням гемо- і уродинаміки
   nephros (грецьк.) нирка
   nephr?sis, is f нефрСз - загальна назва уражень нирок з патологічними змінами переважно ниркових канальців (від легкої дистрофії до некрозу)
   nerv?sus, a, umm нервовий
   nervus, i m нерв
   neuralgia, ae f невралгія - інтенсив-ний біль по ходу стовбура нерва або його гілок
   neurasthenia, ae f невростенія - нев-роз, породжений перевтомою або тривалою дією психотрав-муючих чинників, який прояв-ляється станом підвищеної збуд-ливості і швидкої виснаженості з емоціональною нестійкістю, розладом сну, вегетативними порушеннями
   neurofibra, ae f нервове волокно
   neurog?nus, a, um неврогенний, 1) зумовлений нормальною або патологічною діяльністю нерво-вої системи; 2) що похо-дить з елементів нервової системи
   neurol?sis, is n неврСліз - хірургічна операція: звільнення нерва від рубцевих зрощень
   neuromuscul?ris, e нервово-м'язовий, нервово-мускулярний
   neuron, i n нейрон
   neur?sis, is f неврСз - зворотний роз-лад психічної діяльності, зумо-влений дією психотравмуючих чинників, який протікає з усві-домленням хворим факту свого захворювання і без порушення відображення реального світу
   neurotendineus, a, um нервово-сухо-жилковий
   nictans, ntis мигальний
   niger, gra, grum чорний
   nihil ніщо
   nitras, ?tis m нітрат
   nitr?cus, a, um азотний, азотнокислий
   nitris, ?tis m нітрит
   nitr?sus, a, um азотистий
   noceo, c?tum, ?re шкодити
   nocturnus, a, um нічний
   nod?lus, i m вузлик
   nodus, i m вузол
   nomen, ?nis n ім'я, назва
   nom?no, ?tum, ?re називати
   non не, ні
   noninfectiosoallerg?cus, a, um не-інфекційно-алерґічний
   nonnullus, a, um деякий
   Norsulfaz?lum, i n норсульфазол
   Norveg?cus, a, um норвезький
   nosocomium, i n (грец.) лікарня, шпи-таль
   nosocomi?lis, e внутрішньошпиталь-ний
   noto, ?tum, ?re позначати
   Novoca?num, i n новокаїн
   novus, a, um новий
   nucle?lus, i m ядерце
   nucleus, i m ядро
   num?rus, i m число
   nutrio, ?tum, ?re годувати
   nutricius, a, um живильний

O

   obductus, a, um покритий оболонкою
   obl?ta, ae f облатка
   obl?quus, a, um косий
   oblong?tus, a, um довгастий
   observo, ?tum, ?re оглядати, спосте-рігати
   obstruct?vus, a, um обструктивний, закриваючий, який перешкоджає
   obturatorius, a, um затульний
   obtur?tus, a, um затульний
   occipit?lis, e потиличний
   occ?put, ?tis n потилиця
   occl?sus, a, um закритий
   Octad?num, i n октадин
   Octoestr?lum, i n октестрол
   oculenta, ?rum n очні мазі
   oculista, ae m, f окуліст, очний лікар
   oculoguttae, ?rum f очні краплі
   oc?lus, i m око
   odontalgia, ae f одонтальґія - відчуття болю, що локалізується в зубах
   odontog?nus, a, um одонтоґенний, зубного походження
   odontometria, ae f одонтомИтрія - су-купність методів вимірювання елементів зубної системи
   odontoscopia, ae f однтоскопія - суку-пність методів опису особливос-тей розвитку й будови зубної системи
   oed?ma, ?tis n набряк
   oesoph?gus, i m стравохід
   offic?na, ae f аптека
   officin?lis, e офіцінальний, аптечний
   Oleandomyc?ni phosphos, -?tis m фосфат олеандоміцину
   ole?sus, a, um олійний
   оleum, i n олія
   oleum jecoris Aselli риб'ячий жир
   olfactus, us m нюх
   oligaemia, ae f оліґемія - зменшена загальна кількість крові
   oligodactylia, ae f оліґодактилія - ано-малія розвитку: неповна кіль-кість пальців рук або стіп
   oligotrophia, ae f оліґотрофіл - зни-жена вгодованість
   oliguria, ae f оліґурія - зменшене ви-ділення сечі
   olla, ae f банка
   omnis, e весь, всякий
   omohyoideus, a, um лопатково-під'я-зиковий
   ompholoc?le, es f пупкова грижа
   oncologia, ae f онколоґія - галузь ме-дицини і біології, яка вивчає причини виникнення, механізми розвитку і клінічні прояви пух-лин та розробляє методи їх діаг-ностики, лікування і профілак-тики
   ontogen?sis, is f онтоґенИз - сукуп-ність послідовних морфологіч-них, фізіологічних і біохімічних перетворень організму від його зародження до кінця життя
   onychia, ae f оніхія - загальна назва уражень нігтів
   onychophagia, ae f оніхофАґія - нав'я-зливе обкусування нігтів
   onychorrh?xis, is f оніхорИксис - під-вищена ламкість нігтьових плас-тинок, яка проявляється звичай-но їх поздовжнім розщепленням
   onychosch?sis, is f оніхошизис - роз-шарування нігтів (при хронічних залізодефіцитних анеміях)
   oophor?tis, ?dis f оофорит - запалення яєчника
   operatio, ?nis f операція
   ophthalmia, ae f офтальмія - загальна назва деяких запальних уражень ока
   ophthalm?cus, a, um очний
   ophthalmologia, ae f офтальмолоґія - галузь клінічної медицини, яка вивчає етіологію, патогенез і клі-нічний перебіг порушень зору і хвороб ока та розробляє методи їх діагностики, лікування і про-філактики
   ophthalmoscopia, ae f офтальмоско-пія - метод вивчення стану сіт-ківки, судинної оболонки ока і диску зорового нерва, що ґрун-тується на огляді очного дна
   Opium, i n опій
   opponens, ntis протиставний
   opt?cus, a, um зоровий
   opt?me найкраще, найліпше
   opt?mus, a, um найліпший, найкращий
   ora, ae f лінія (анат.), край (гіст.)
   orb?ta, ae f очна ямка, орбіта
   orbit?lis, e очноямковий
   organismus, i m орґанізм
   organum, i n (organon, i n) орґан
   oributta, ae f пероральна таблетка
   origin?lis, e ориґінальний
   ornith?sis, is f орнітоз - гостра інфек-ційні хвороба, яка викликається хламідіями, що передаються лю-дині респіраторним шляхом від птахів
   orthopaedia, ae f ортопедія - галузь клінічної медицини, яка вивчає хвороби і деформації опірно-ру-хового апарату і розробляє мето-ди їх діагностики, лікування і профілактики
   Ory?za, ae f рис
   os, oris n рот
   os, ossis n кістка
   Osarb?num, i n осарбон
   osseus, a, um кістковий
   ossic?lum,i n кісточка
   ossificatio, ?nis f окостеніння
   osteoarthr?sis, is f остеоартроз - див. arthr?sis
   osteodystrophia,ae f остеодистрофія - дистрофія кісткової тканини
   osteogen?sis, is f остеогенИз - процес утворення кісткової тканини
   osteomalacia, ae f остеомаляція - роз-м'якшення кісток з розвитком деформацій скелету
   osteonecr?sis, is f некроз ділянки кіст-ки
   osteopor?sis, is f остеонекроз - дист-рофія кісткової тканини з пере-будовою її структури
   ostium, i n отвір, вічко
   ot?tis, ?dis f отит - запалення вуха
   otium, i n дозвілля
   otoguttae, ?rum f вушні краплі
   otomyc?sis, is f мікоз, що характери-зується ураженням вуха
   otoplast?ca, ae f отопластика - плас-тична операція: відновлення вушної раковини або її частини, якої бракує
   otorhinolaryngologia, ae f отоларин-ґолоґія - галузь клінічної меди-цини, яка вивчає етіологію, патогенез, клінічний перебіг хвороб вуха, носа, навколоносо-вих пазух, глотки і гортані та розробляє методи діагностики, лікування і профілактики цих хвороб
   ovarium, i n яєчник
   ovarius, a, um яєчниковий
   Oxacyll?num-natrium, i n оксациліно-натрієва сіль
   Oxygenium, i n кисень
   oxygenotherapia, ae f киснева терапія
   ox?dum, i n окис, оксид
   P
   pachygyria, ae f пахіґірія - патоло-ґічне потовщення і затвердіння закруток великого мозку
   paedi?ter, tri m педіатр, дитячий лі-кар
   paediatria, ae f педіатрія - галузь клі-нічної медицини, яка вивчає здо-ров'я дитини в процесі її розвит-ку, фізіологію і патологію дитя-чого віку, а також розробляє ме-тоди діаґностики, профілактики і лікування дитячих хвороб
   palat?nus, a, um піднебінний
   pal?tum, i n піднебіння
   palmaris, e долонний
   palpatio, ?nis f пальпація, прощупу-вання
   palp?bra, ae f повіка
   panalgia, ae f паналґія - відчуття бо-лю в усьому тілі
   panaritium, i n панарицій - гостре гнійне запалення тканин пальця
   panarthr?tis, ?dis f панартрит - гост-рий гнійний артрит, який супро-воджується ураженням зв'язко-вого апарата суглоба і флеґмо-ною оточуючих м'яких тканин
   pancreas, ?tis n підшлункова залоза
   pancreat?cus, a, um панкреатичний, стосовний підшлункової залози
   panot?tis, ?dis f панотит - одночасне запалення середнього і внутріш-нього вуха
   pantophobia, ae f пантофСбія - нав'я-зливий страх - боязнь всього навколишнього
   papulopustul?sus, a, um папульозно-гноячковий
   par, paris рівний, однаковий
   paradont?sis, is f парадонтоз - хворо-ба, яка характеризується прогре-сивною резорбцією кісткової тканини зубних альвеол, запале-ння ясен і розхитуванням зубів
   paraffin?tus, a, um парафіновий
   paralyt?cus, a, um паралітичний
   paral?sis, is f параліч - розлад рухової функції у вигляді повної відсут-ності довільних рухів внаслідок порушення іннервації відповід-них м'язів
   paranephr?tis, ?dis f паранефрит - запалення навколониркової кліт-ковини
   parapar?sis, is f парапарез - парез обох ніг або рук
   par?tus, a, um приготований
   parench?ma, ?tis n паренхіма - спе-цифічні клітинні елементи орґа-на, що виконують його основну функцію
   parenter?lis, e парентеральний, який є поза травним трактом
   par?sis, is f парез - зменшення сили і (або) амплітуди довільних рухів, зумовлене порушенням іннерва-ції відповідних м'язів
   paries, ?tis m стінка
   parietalis, e тім'яний
   paro, ?tum, ?re готувати
   paroxysm?lis, e пароксизмальний, який відбувається у формі па-роксизмів
   paroxysmus, i m пароксизм - раптове, що переважно повторюється, ви-никнення або посилення ознак хвороби на відносно короткий проміжок часу
   pars, partis f частина
   partic?la, ae f частинка
   partim частково
   partus, us m пологи, роди
   parvus, a, um малий, невеликий
   pasta, ae f паста
   Pasta Boro-Zinci-naphthal?ni борно-цинко-нафталанова паста
   pastor, ?ris m пастух
   patella, ae f наколінок
   pater, tris m батько
   pathogen?sis, is f патогенИз - 1) вче-ння про загальні закономірності розвитку перебігу і закінчення хвороб; 2) механізм розвитку конкретної хвороби, патологіч-ного процесу або стану
   patiens, ntis m,f пацієнт, терплячий, хворий
   patria, ae f батьківщина
   pavor, ?ris m страх
   pecten, ?nis m гребінь
   pectineus, a, um гребінний
   pectin?tus, a, um гребенястий
   pector?lis, e грудний
   pectus, ?ris n груди
   pedic?lus, i m ніжка
   pedunc?lus, i m ніжка, стебло
   pelv?nus, a, um тазовий
   pelvis ren?lis ниркова миска
   pelvis, is f 1) таз; 2) миска
   pen?trans, ntis проникаючий
   penetratio, ?nis f пенетрація, проник-нення
   penicill?tus, a, um пеніциліновий
   Pentalg?num, i n пенталгін
   pentast?ma, ?tis n п'ятиротка - ли-чинка собачого глиста в печінці людини
   peps?num, i n пепсин
   per (прийм. з Acc.) через, протягом
   percussio, ?nis f перкусія, простуку-вання
   perficio, fectum, ?re вдосконалювати
   perf?rans, ntis пронизний, проколю-ючий, проривний
   perfor?tus, a, um пронизаний
   pericardi?cus, a, um осердний
   pericard?tis, ?dis f перікардит - запа-лення перикарда (осердя)
   pericardium, i n осердя, перикард - тканинна оболонка, яка оточує серце, аорту, легеневий стовбур, устя порожнистих і легеневих вен
   perichondrium, i n охрястя
   pericul?sus, a, um небезпечний
   perikaryon, i n навколоядро
   peri?dus, i f період
   periosteum, i n окістя
   per?tus, a, um досвідчений
   perlotio, ?nis f спринцювання
   permanens, ntis постійний, перма-нентний
   perox?dum, i n пероксид, перекис
   perpetuus, a, um постійний
   persistens, ntis персистентний, що повільно атрофується; постійний (анат.)
   pers?na, ae f особа, персона
   pertussis, is f кашлюк
   pes, pedis m нога, стопа; ніжка (гіст.)
   pessarium, i n песарій (м'яка лікарсь-ка форма)
   petr?sus, a, um кам'янистий
   phacoc?le, es f факоцеле - грижа кришталика
   phalanx, ngis f фаланга (пальця); ряд
   pharmaceuta, ae m, f фармацевт
   pharmacologia, ae f фармакологія - наука, яка вивчає дію лікарських і інших біологічно активних речовин на організм людини і тварин
   pharmacop?la, ae m, f аптекар
   pharmacotherapia, ae f фармакотера-пія - сукупність методів лікува-ння, що базуються на застосу-ванні лікарських засобів
   pharyngeus, a, um горловий
   pharynx, ngis m горло, глотка
   phasis, is f фаза
   Phenacet?num, i n фенацетин
   Phenobarbit?lum, i n фенобарбітал
   Phen?lum, i n фенол
   Phenylii salicylas (-?tis m) фенілсалі-цилат
   philos?phus, i m філософ
   phlebectasia, ae f флебектазія - стійке розширення вени (вен)
   phlebogramma, ?tis n флебоґрама - рентґеноґрама вени (кількох вен) після введення в кров контраст-ної речовини
   phlebolithus, i m = concrementum ven?sum конкремент з гладкою поверхнею, який утворюється у просвіті вени
   phleborrh?xis, is f флеборИксис - роз-рив вени
   phleboscler?sis, is f (син. рhlebofib-r?sis, is f) патологічний процес, який характеризується заміною еластичних волокон і м'язових елементів оболонки вени сполуч-ною тканиною, що призводить до ущільнення венозної стінки
   phlebosten?sis, is f флебостеноз - зву-ження просвіту вени (вен), зумо-влене патолоґічними змінами її (їхніх) стінки (стінок)
   phlegm?ne, es f флегмона - гостре, чітко не обмежене гнійне запалення клітковини
   phosphas, ?tis m фосфат
   phosphor?cus, a, um фосфорний
   Phosph?rus, i m фосфор
   phren, phrenis f 1) діафрагма; 2) ро-зум, думка
   phrenopt?sis, is f френоптСз - опуще-ння діафрагми
   phthisiatria, ae f фтизіатрія - галузь клінічної медицини, яка вивчає етіолоґію і патоґенез туберкульо-зу, розробляє методи його діаґ-ностики, лікування і профілак-тики, а також орґанізації надання медичної допомоги хворим ту-беркульозом
   phthisis, is f сухоти, туберкульоз
   phylogen?sis, is f філогенИз - процес історичного розвитку тієї чи іншої групи організмів
   physiologia, ae f фізіологія - медично-біологічна наука, яка вивчає жи-ттєдіяльність цілісного орґані-зму і його частин - систем, орга-нів, тканин, клітин, - виявляє причини, механізми і законо-мірності життєдіяльності орга-нізму і взаємодію його з нав-кіллям
   physiotherapia, ae f фізіотерапія - лікування природними чин-никами
   phytotherapia, ae f фітотерапія - лікування, яке базується на застосуванні лікарських рослин
   Pilocarp?num, i n пілокарпін
   pil?la, ae f пілюля
   pilus, i m волос
   piper?tus, a, um перцевий
   pius, a, um м'який, ніжний
   Pix (-cis f) liqu?da (-ae) дьоготь
   pix, picis f смола
   planta, ae f рослина; підошва
   Plantagluc?dum, i n плантаґлюцид
   plant?ris, e підошвовий
   planum, i n площина
   planus, a, um плоский, рівний
   plasma, ?tis n плазма
   рlasm?cus, a, um плазматичний
   platycrania, ae f платикранія, плати-цефалія, плоскоголовість - ано-малія розвитку: різке сплющення мозкового черепа
   platyspondylia, ae f платиспондилія - розширення тіла хребця
   plenus, a, um повний
   plerumque здебільшого, переважно
   plexus, us m сплетення
   plica, ae f складка
   Plumbum, i n свинець
   pneumonia, ae f пневмонія - запаль-ний процес в тканинах легені, який виникає як самостійна хво-роба або як прояв чи ускладне-ння якого-небудь захворювання
   pneumotomia, ae f розтин тканини легені
   podalgia, ae f подальґія - біль у стопі, що виникає після фізичного на-вантаження, частіше при плоско-стопості
   pol?ris, e полярний
   polioencephal?tis, ?dis f поліоенцефа-літ - запалення сірої речовини головного мозку
   poliomyel?tis, ?dis f поліомієліт - гост-ре інфекційне захворювання, що характеризується ураженням ц.н.с., головним чином клітин передніх рогів спинного мозку, оболон головного і спинного мозку
   pollakiuria, ae f полакіурія - часте сечовипускання (більше 6 разів на добу)
   pollex, ?cis m великий палець кисті
   polyarthr?tis, ?dis f поліартрит - одно-часне або поступове виникле за-палення декількох суглобів
   polychromatophilicus, a, um полі-хроматофільний
   polycyst?cus, a, um полікістозний, багатокістозний
   polydactylia, ae f полідактилія - ано-малія розвитку: шість і більше пальців на руці або нозі
   polyuria, ae f поліурія - підвищене виділення сечі (на добу)
   pons, ntis n міст
   pop?lus, i m народ
   porc?nus, a, um свинячий
   portо, ?tum, ?re носити, нести
   portio, ?nis f відділ (гіст.); частина, порція
   porus , i m отвір, по?ра
   post 1) після, пізніше; 2) прийм. з Acc. після, по
   posterior, ius задній
   posthaemorrhag?cus, a, um постгемо-раґічний, що виник після кро-вотечі
   posttraumat?cus, a, um післятравма-тичний
   potentia, ae f сила
   praecipit?tus, a, um осаджений
   praecipue переважно
   praeembryon?cus, a, um передзарод-ковий
   praemat?rus, a, um передчасний
   praemol?ris, e (dens) малий кутній зуб
   praepar?tum, i n препарат
   praep?ro, ?tum, ?re приготовляти
   praescr?bo, scriptum, ?re припису-вати
   praesens, ntis теперішній
   pregnantia, ae f вагітність
   preputium, i n передня шкірочка (чо-ловічого статевого члена)
   primarius, a, um первинний
   primus, a, um перший
   prius спочатку, раніше
   pro (прийм. з Abl.) за, для
   processus, us m відросток
   professor, ?ris m професор
   profundus, a, um глибокий
   progn?sis, is f прогноз, передбачення
   progn?sis morbi проґноз хвороби - науково обґрунтоване припуще-ння про подальший перебіг і закінчення хвороби
   prohibeo, b?tum, ?re забороняти
   prolapsus, us m пролАпс, випадіння
   prominens, ntis виступний
   prominentia, ae f виступ, випуклість, кістковий виступ
   promontorium, i n мис
   promyelocЩtus, i m промієлоцит - клі-тина, яка утворюється із мієло-бласта і є попередницею мієло-цита
   propendens, ntis відвисний
   proph?sis, is f профаза - перша стадія клітинного поділу, під час якого відбувається спіралізація хромо-сом, розпад каріолеми і ядерець та формування мітотичного апа-рата
   proph?ta, ae m пророк
   propior, ius близький
   proprius, a, um власний
   prosopalgia, ae f прозопальґія - нев-ролоґічний біль обличчя
   prosopoplegia, ae f прозопоплИґія - параліч мімічної мускулатури, зумовлений ураженням лицевого нерва
   prost?ta, ae f простата, передміхурова залоза
   protuberantia, ae f горбистість
   proxim?lis, e ближчий, проксималь-ний
   prox?mus, a, um найближчий
   prudenter розсудливо
   prur?go, ?nis f сверблячка
   pseudoarthr?sis, is f псевдоартроз - стійке порушення цілості або оссифікації кістки з наявністю патолоґічної рухомості на її просторі
   psychog?nus, a, um психоґенний, який виникає внаслідок впливу психічного стану або психічної травми
   pterygoideus, a, um крилоподібний
   pubes, is f лобок, лобкове волосся
   pub?cus, a, um лобковий
   puer?lis, e дитячий
   puerper?lis, e пуерперальний, після-пологовий, постнатальний
   pulmo, ?nis m легеня
   pulmon?lis, e легеневий
   pulpa, ae f пульпа, м'якуш (зуба)
   pulp?ris, e пульпарний, який стосу-ється пульпи
   pulsus, us m пульс
   pulver?tus, a, um порошкоподібний, порошковий, в порошку
   pulv?nar, ?ris n подушка
   pulvis, ?ris m порошок
   punct?tus, a, um точковий
   pupilla, ae f зіниця
   purgans, ntis прочищуючий, проносний
   purgat?vus, a, um проносний
   purific?tus, a, um очищений (сто-совно сироваток і вакцин)
   purulentus, a, um гнійний
   purus, a, um чистий
   pus, puris n гній
   puter, tris, tre гнилий
   pyel?tis, ?dis f пієліт - запалення нир-кової миски
   pyelonephr?tis, ?dis f піелонефрит - запалення переважно інтерсти-ціальної (проміжної) тканини нирки і ниркової миски
   pyl?rus, i m воротар (шлунка)
   pylor?cus, a, um воротарний
   pyodermia, ae f піодермія - загальна назва дерматозів, викликаних стрептококами, стафілококами, рідше іншими збудниками; хара-ктеризується гнійним запале-нням шкіри
   pyorrhoea, ae f піорея - гноєтеча, витікання гною
   pyramidalis, e пірамідний
   pyr?mis, ?dis f піраміда
   pyrog?nes, is піроґенний - 1) який викликає температуру тіла; 2) викликаний температурою
   pyr?sis, is f печія, згага
   pyuria, ae f піурія - виділення гною з сечею

Q

   quadr?tus, a, um квадратний
   quadr?сеps, cip?tis чотириголовий
   quantum скільки
   quantum satis скільки треба
   quartus, a, um четвертий
   qui, quae, quod який, яка, яке
   quies, ?tis f спокій
   quintip?ra, ae f жінка, яка народжувала п'ять разів

R

   rabies, ?i f сказ
   radix, ?cis f корінь
   ramus, i m гілка
   rami perforantes пронизні гілки
   raro рідко
   rarus, a, um рідкий
   recens, ntis свіжий
   recenter свіжо
   receptum, i n рецепт
   recessus, us m закуток; кишеня (гіст.)
   recipio, receptum, ?re брати
   recrudescens, ntis повторний
   rect?lis, e ректальний, прямокишко-вий
   recte правильно
   rectific?tus, a, um очищений (скі-підар, спирт)
   rectum, i n пряма кишка
   rectus, a, um прямий, правильний
   recurrens, ntis поворотний
   reductus, a, um відновлений
   regeneratio, ?nis f відновлення
   regio, ?nis f ділянка
   remedium, i n лікувальний засіб, засіб
   remissio, ?nis f ремісія - стан перебігу хвороби, що характеризується тимчасовим послабленням або зникненням її ознак
   ren, renis m нирка
   ren?lis, e нирковий
   repetitio, ?nis f повторення
   rep?to, ?tum, ?re повторяти
   res, rei f справа, річ (res rudes сировина)
   resectio, ?nis f резекція, вирізання частини орґана
   Resorc?num, i n резорцин
   respiratorius, a, um дихальний
   rete, is n сітка
   retinac?lum, i n тримач
   rhaphe, es f шво (між сухожилками і м'язами); лінія зрощення двох половин орґана або частин тіла
   rheumat?cus, a, um ревматичний
   rheumat?smus, i m ревматизм
   rhin?tis, ?dis f риніт - запалення слизової оболонки носа
   rhinoplast?ca, ae f ринопластика - за-гальна назва пластичних опе-рацій відновлення носа або вип-равлення його форми
   rhiz?ma, ?tis n кореневище
   rima, ae f щілина
   risoribletta, ae f різороблета, під'язи-кова таблетка
   rotundus, a, um круглий
   rube?la, ae f краснуха
   ruber, bra, brum червоний
   rubor, ?ris m почервоніння
   rupt?ra, ae f розрив

S

   Sacchar?num, i n сахарин
   sacch?rum, i n цукор
   saccus, i m мішок, кишеня
   sacr?lis, e крижовий
   saepe часто
   sagittalis, e стріловий, саґітальний
   sal, salis n (m) сіль
   Salep n (невідм.) салеп
   salicyl?cus, a, um саліциловий
   Sal?lum, i n салол
   sal?ber, bris, bre цілющий
   salus, ?tis f здоров'я, благо
   sanab?lis, e виліковний
   sanatio, ?nis f санація, оздоровлення
   sangu?fer, f?ra, f?rum кровоносний
   sanguineus, a, um кровоносний
   sanguis, ?nis m кров
   sano, ?tum, ?re оздоровляти
   sanus, a, um здоровий
   saph?nus, a, um підшкірний (вена); прихований (нерв)
   sapiens, ntis мудрий
   sapienter мудро
   sapo, ?nis m мило
   Sapo (-?nis m) viridis (-is) зелене мило
   sapraemia, ae f гноєкрів'я, гнильне отруєння крові
   saprog?nus, a, um сапроґенний, гни-льний
   sarcoid?sis, is f саркоїдоз - хронічна хвороба неясної етіолоґії, яка хараткеризується ураженням лімфатичної системи, внутрі-шніх орґанів і шкіри
   sarc?ma, ?tis n саркома - злоякісна сполучнотканинна пухлина
   scabies, ?i f короста
   scap?la, ae f лопатка
   scapus, i m стрижень
   scarlatin?sus, a, um скарлатиновий
   scat?la, ae f коробочка
   schizophrenia, ae f шизофренія
   scientia, ae f знання
   scler?lis, e склеральний
   scler?sis, is f склероз - ущільнення органа
   sclopetarius, a, um вогнепальний
   secretorius, a, um секреторний, видільний
   secundarius, a, um вторинний
   secundus, a, um другий
   sedat?vus, a, um заспокійливий
   segment?lis, e сеґментний
   segmentum, i n сеґмент, відрізок
   semen, ?nis n насіння
   semican?lis, is m напівканал
   semicircul?ris, e півколовий
   semin?fer, f?ra, f?rum сім'яний, сім'яносний
   senex, senis старий
   sen?lis, e старечий
   sensus, us m відчуття
   sentio, nsum, ?re відчувати
   sep?ro, ?tum, ?re відділяти, відокрем-лювати
   septum, i n перегородка
   series, ?i f ряд
   sero пізно
   serot?nus, a, um пізній, запізнілий
   ser?ssus, a, um серозний
   serum, i n сироватка
   serus, a, um пізній
   sesamoideus, a, um сесамоподібний
   sicc?tus, a, um висушений
   siccus, a, um сухий
   sideropen?cus, a, um залізодефі-цитний
   sigmoideus, a, um сигмоподібний
   signat?ra, ae f позначення
   signo, ?tum, ?re позначати
   silvester, tris, tre лісовий
   sim?lis, e подібний
   simplex, ?cis простий
   sinapis?tus, a, um гірчичний
   sinc?put, ?tis n лоб
   sinister, tra, trum лівий
   sinus, us m пазуха, синус
   sir?pus, i m сироп
   sitis, is f спрага
   situs, a, um розміщений
   situs, us m розміщення, положення
   sive або
   skeleton, i n скелет
   sol, solis n(m) сонце
   solub?lis, e розчинний
   solutio, ?nis f розчин
   solutio Ammonii caust?ci нашатирний спирт
   sol?tus, a, um розчинений
   solvo, sol?tum, ?re розчиняти
   somatoscopia, ae f соматоскопія - су-купність методів точного опису особливостей будови тіла людини
   somn?fer, f?ra, f?rum снотворний
   somnus, i m сон
   soror, ?ris f сестра
   spasmus, i m спазм, судорога, корчі
   spast?cus, a, um спазматичний, судо-рожний
   species, ?i f збір; вид
   Species fumales збори для куріння
   Species pro balneis збори для ванн
   specif?cus, a, um специфічний, своєрідний
   sphenoidalis, e клиноподібний
   sphenopetr?sus, a, um клинока-м'янистий
   sphincter, ?ris m замикач (м'яз)
   sphygmographia, ae f сфіґмоґрафія - метод дослідження гемодина-міки, який базується на реєстра-ції пульсових коливань стінок артерій
   spina, ae f ость
   spin?lis, e спинномозковий
   spin?sus, a, um остистий
   spin?la, ae f шипик
   spiritu?sus, a, um спиртовий
   spir?tus, us m спирт
   spissus, a, um густий
   splanchnopt?sis, is f опущення внутрішніх органів
   splen, ?nis m селезінка
   splenalgia, ae f спленальґія - біль в ділянці селезінки
   splenomegalia, ae f спленомеґалія - збільшення селезінки
   spondylotomia, ae f спондилотомія - акушерська операція при задав-неному поперечному положенні плода, яка полягає у розтині його
   хребта
   spongi?sus, a, um губчастий
   spontaneus, a, um спонтанний, само-вільний
   spritz-tub?lus, i m шприц-тубуля
   spurius, a, um несправжній
   squam?sus, a, um лускатий
   stab?lis, e стабільний, сталий
   stadium, i n стадія
   stapes, ?tis f стремінце
   statim негайно
   status, us m стан
   steatorrhoea, ae f стеаторИя - під-вищений вміст в калі нейтраль-ного жиру, жирних кислот
   sten?sis, is f стенСз - звуження трубчастого орґана або його зовнішнього отвору
   ster?lis, e стерильний
   sterilis?tus, a, um стерилізований
   steril?so, ?tum, ?re стерилізувати
   sternocost?lis, e грудиннореберний
   stigma, ?tis n приймочка
   stomatomyc?sis, is f стоматомікСз - грибкове захворювання ротової порожнини
   stratific?tus, a, um багатошаровий
   stratum, i n шар, верства
   Streptoc?dum, i n стрептоцид
   striat?ra, ae f різке звуження просвіту будь-якого трубчастого органа внаслідок патологічних змін його стінки
   stri?tus, a, um посмугований, смугастий
   strob?lus, i m шишка
   stroma, ?tis m строма, основа, кістяк
   struma, ae f зоб, воло
   Strychn?num, i n стрихнін
   studeo, ?re (Dat.) старанно вчитися, вивчати
   studi?sa, ae f студентка
   studi?sus, i m студент
   studium, i n навчання
   stupor, ?ris m ступор, стан заціпеніння
   subac?tus, a, um підгострий
   subclavius, a, um підключичний
   subcutaneus, a, um підшкірний
   sub?to раптово
   sub?tus, a, um раптовий
   sublingu?lis, e під'язиковий
   submuc?sus, a, um підслизовий
   subscapularis, e підлопатковий
   substantia, ae f речовина
   substituens, ntis підтримуючий
   subt?lis, e дрібний
   succurro, cursum, ?re допомагати, сприяти
   succus, i m сік
   sudor, ?ris m піт
   suillus, a, um свинячий
   sulcus, i m борозна
   sulfas, ?tis m сульфат
   sulfis, ?tis m сульфіт
   Sulfur, ?ris n сірка
   sulfur?cus, a, um сірчаний
   sulfur?sus, a, um сірчистий
   sum, fui, esse бути
   sumo, sumptum, ?re приймати
   superfici?lis, e поверхневий
   superior, ius верхній
   suppositorium, i n свічка
   suppositoria antiseptica biologica біологічні антисептичні свічки
   supra над, по, вище
   supr?mus, a, um верхній, найвищий
   sura, ae f литка
   surd?tas, ?tis f глухота
   suspensio, ?nis f суспензія, завись
   sut?ra, ae f шво (сполучення між кістками)
   suus, a, um свій, своя, своє
   symbleph?ron, i n синблефарон - рубцеве зрощення кон'юнктиви повіки з кон'єнктивою очного яблука
   symmetr?cus, a, um симетричний
   symph?sis, is f симфіз - хрящове з'єднання кісток, в якому є щілиноподібна порожнина
   sympt?ma, ?tis n симптом
   synapsis, is f синапс - спеціалізована структура, яка забезпечує передачу нервового імпульсу з нервового волокна на яку-небудь клітину чи м'язеве волокно, а також з рецепторної клітини на нервове волокно
   synapsis neuromuscul?ris синапс між аксоном мотонейрона і поперечносмугастим м'язовим волокном
   sync?pe, es f синкопИ (невідм.) - не-притомність, зомління
   syndactylia, ae f синдактилія - повне або часткове зрощення середніх пальців кисті або стопи
   syndr?mum, i n синдрСм, комплекс симптомів
   synost?sis, is f синостоз - зрощення окремих кісток між собою
   synost?sis artifici?lis штучний синостоз, створений за допомо-гою хірургічної операції
   Synthomyc?num, i n синтоміцин
   syst?ma, ?tis n система
   syst?le, es f систола, скорочення серця

T

   tabuletta, ae f таблетка
   tachycardia, ae f тахікардія - підви-щена частота серцевих скоро-чень (понад 100 на 1 хвилину)
   tactus, us m дотик, дотикова чутливість
   Talcum, i n тальк
   talis, e такий
   tap?tum, i n покрив
   tarde пізно
   tardus, a, um повільний
   tegmen, ?nis n покрівля
   tego, tectum, ?re вкривати
   tela, ae f основа (гіст.); прошарок (анат.); тканина, марля (фарм.)
   temper?te помірно
   tempor?lis, e скроневий
   tempus, ?ris n час; скроня (ex tem-p?re в міру потреби, в потрібний час, без підготовки)
   tegmen, ?nis n покрівля
   tendineus, a, um сухожилковий
   tendo, ?nis m сухожилок
   tener, ?ra, ?rum ніжний
   tenol?sis, is f тенСліз - хірургічна операція: звільнення сухожилка із рубців
   tenuis, e тонкий
   teres, ?tis круглий
   termin?lis, e кінцевий, пограничний
   terminatio, ?nis f закінчення
   terminologia, ae f термінологія
   term?nus, i m термін
   tero, tritum, ?re терти, розтирати
   terra, ae f земля, країна
   terti?nus, a, um триденний
   tertiarius, a, um третинний
   tertius, a, um третій
   testis, is m яєчко - чоловіча статева залоза
   tet?nus, i m правець, стовбняк
   tetrab?ras, ?tis m тетраборат
   Tetracycl?num, i n тетрациклін
   tetrapar?sis, is f тетрапарез - парез всіх чотирьох кінцівок
   tetraplegia, ae f тетраплеґія - параліч чотирьох кінцівок
   Tetraster?num, i n тетрастерон
   Tetrav?tum, i n тетравіт
   textus, us m тканина (гіст.)
   thanatophobia, ae f танатофСбія -страх смерті
   Theophyll?num, i n теофілін
   therapia, ae f терапія, лікування
   thermoplegia, ae f термоплеґія - теп-ловий удар
   thermotherapia, ae f термотерапія, теплолікування
   thorac?lis, e грудний
   thorac?cus, a, um грудний
   thorax, ?cis m грудна клітка
   thrombopenia, ae f тромбопенія - понижений вміст тромбоцитів в периферичній крові
   thrombophlebit?cus, a, um тромбо-флебітичний
   thrombus, i m тромб, згусток крові
   thyroideus, a, um щитовидний
   tibia, ae f велика гомілка
   tibi?lis, e великогомілковий
   tinct?ra, ae f настойка
   tonsilla, ae f мигдалик, мигдалепо-дібна залоза
   tonsill?ris, e мигдаликовий
   tonsillectomia, ae f тонзилектомія - повне видалення піднебінних мигдаликів разом з сполучною капсулою
   tonsill?tis, it?dis f тонзиліт - запалення мигдалика
   tonus, i m тонус, напруження
   tot?lis, e тотальний, весь
   toxaemia, ae f токсемія - наявність в крові токсину (токсинів)
   toxicophobia, ae f токсикофобія - нав'язливий страх - боязнь отруїтися
   trache?lis, e трахейний
   trache?tis, ?dis f трахеїт - запалення слизової оболонки трахеї
   tractus, us m тракт, шлях
   transformatio, ?nis f трансформація, перетворення
   transfusio, ?nis f переливання
   transfusio sangu?nis = haemotrans-fusio переливання крові
   transplantatio, ?nis f трансплантація - заміна тканин або органів, відсутніх або пошкоджених патологічним процесом власними тканинами або органами чи взятими з іншого організму
   transvers?lis, e поперевний
   transversus, a, um поперечний
   trauma, ?tis n травма, пошкодження
   traumat?cus, a, um травматичний
   tremor, ?ris m тремор, дрижання, тремтіння
   tres, tria три
   triangul?ris, e трикутний
   triceps, cip?tis триголовий
   trichalgia, ae f трихіальґія - відчуття болю при погладжуванні волосся
   trichromasia, ae f трихромазія - здат-ність сприймати три основних кольори - червоний, зелений, фіолетовий
   tric?lor, ?ris трикольоровий
   trigemin?lis, e трійчастий
   trig?num, i n трикутник
   trilob?tus, a, um тричастковий
   tripart?tus, a, um трироздільний, тричастинний
   triplegia, ae f триплеґія - параліч трьох кінцівок
   triqu?trus, a, um тригранний
   tritus, a, um тертий
   trochanter, ?ris m вертлюг
   trochanter?cus, a, um вертлюжний
   truncus, i m тулуб, стовбур
   tuba, ae f труба, канал
   tuba auditoria (audit?va) слухова труба
   tubarius, a, um трубний
   tuber, ?ris n горб; бульба (бот.)
   tubera Salep бульби салепу
   tubercul?sis, is f туберкульоз
   tubercul?sus, a, um туберкульозний
   tuberc?lum, i n горбок
   tuberos?tas, ?tis f горбистість
   tuber?sus, a, um горбистий
   tub?la, ae f трубочка
   tubul?sus, a, um трубчастий
   tub?lus, i m трубочка, каналець
   tumor, ?ris m пухлина
   tun?ca, ae f оболонка
   turc?cus, a, um турецький
   tussis, is f кашель
   tuto безпечно
   tutus, a, um безпечний
   tympan?cus, a, um барабанний
   tympanostapedius, a, um барабанно-стремінцевий
   typhl?tis, ?dis f тифліт - запалення сліпої кишки
   typhlomegalia, ae f тифломеґалія - природжене або набуте збільшення сліпої кишки
   typhlospasmus, i m тифлоспазм - спазм сліпої кишки
   typhus, i m тиф

U

   ubi де
   ulcer?sus, a, um виразковий
   ulcus, ?ris n виразка
   ulna, ae f лікоть, ліктьова кістка
   uln?ris, e ліктьовий
   ult?mus, a, um останній
   umbilic?lis, e пупковий
   uncus, i m гачок
   uncin?tus, a, um гачкуватий
   unguentum, i n мазь
   unguentum Hydrargyri cinereum сіра ртутна мазь
   unguentum Zinci цинкова мазь
   unguis, is m ніготь
   unicellul?ris, e одноклітинний
   unigutt?tus, a, um одноточковий
   uniguttul?ris, e однокрапельний
   uninucle?ris, e одноядерний
   unipenn?tus, a, um одноперий
   unipol?ris, e однополярний, уніпо-лярний
   unus, a, um один
   uraemia, ae f уремія - сечокрів'я
   ur?ter, ?ris m сечовід
   ur?na, ae f сИча
   urin?rius, a, um сечовий
   uropoКt?cus, a, um сечотворний
   ustus, a, um палений
   usus, us m вживання; досвід
   ut (спол.) як, щоб
   ut?rus, i m матка
   uv?la, ae f язичок

V

   vacc?num, i n вакцина
   vado, ?re іти
   vag?na, ae f піхва, вагіна
   vagin?lis, e вагінальний, піхвовий
   vagin?tis, ?dis f ваґініт - запалення слизової оболонки піхви
   vagus, a, um блукаючий (нерв)
   valeo, ?tum, ?re бути здоровим
   valet?do, ?nis f здоров'я
   val?dus, a, um здоровий, міцний
   valv?la, ae f заслінка, клапан
   varicella, ae f вітряна віспа
   varic?sis, is f варикоз - паталогічна зміна вен, яка характеризується нерівномірним збільшенням їх просвіту з утворенням випинання стінки, розвитком вузлоподібної покрученості судин і функціональної недостатності клапанів з порушенням кровотоку
   varic?sus, a, um варикозний
   vari?la, ae f справжня віспа
   varius, a, um різний
   varix, ?cis m венозний вузол
   vas, vasis n судина
   vascul?ris, e судинний
   Vasel?num, i n вазелін
   vegetab?lis, e рослинний
   vegetat?vus, a, um вегетативний
   vegetovascul?ris, e вегетативносудинний
   vel або
   veloc?ter швидко, скоро
   vena, ae f вена, жила
   ven?num, i n отрута
   ven?tus, a, um голубий, кольору морської хвилі
   venio, ventum, ?re приходити
   ven?sus, a, um венозний
   venter, ntris m черевце; черево, живіт
   ventr?lis, e черевний, вентральний
   ventric?sus, a, um зерновий
   ventricul?ris, e шл уночковий
   ventric?lus, i m шлуночок
   ven?la, ae f венула
   ver, veris n весна
   ver?tas, ?tis f істина, правда
   vermis, is m черв'як, хробак
   vern?lis, e весняний
   vero справді
   verr?ca, ae f бородавка
   vert?bra, ae f хребець
   vertic?lis, e вертикальний, прямовис-ний
   vert?go, ?nis f запаморочення (голови)
   vertigophobia, ae f вертиґофСбія - нав'язливий страх - боязнь запаморочення голови і втрати рівноваги
   verto, versum, ?re перевертати
   verus, a, um справжній
   ves?ca, ae f міхур
   ves?ca bili?ris (fellea) жовчний міхур
   ves?ca urinaria сечовий міхур
   vesic?la, ae f пухирець
   vesicul?ris, e пухирцевий
   vesicul?sus, a, um пухирчастий
   vestibul?ris, e присінковий
   via, ae f дорога, шлях
   victoria, ae f перемога
   video, visum, ?re бачити, дивитися
   vill?sus, a, um ворсинчастий, ворсистий
   villus, i m ворсинка
   vinco, victum, ?re перемагати
   vinc?lum, i n вуздечка
   vind?co, ?tum, ?re обороняти
   vinum, i n вино
   Vinyl?num, i n (bals?mum Schostakovsky) вінілін (бальзам Шостаковського)
   vir, viri m чоловік, мужчина
   vir?lis, e вірусний
   virgo, ?nis f дівчина, дівиця
   Vir?de nitens брильянтовий, зелений (брильянтова зелень), антисеп-тичний засіб
   vir?de, is n зелень
   vir?dis, e зелений
   virus, i n вірус, збудник інфекційного захворювання
   vis, - f сила, міць
   viscer?lis, e вісцеральний (що стосується внутрішніх органів)
   viscerocranium, i n лицевий череп, вісцеральний череп
   viscus, ?ris n нутрощі, внутрішній орган
   visus, us m зір
   vita, ae f життя
   vitam?num, i n вітамін
   vitium, i n вада, порок
   vitreus, a, um скляний, склистий
   vitrum, i n склянка
   vivo, victum, ?re жити
   voco, ?tum, ?re називати
   volat?lis, e легкий
   volens, ntis бажаючий, охочий
   vomer, ?ris m леміш
   vom?tus, us m блювання, блювота
   vortex, ?cis m вихор
   vulg?ris, e звичайний, простий, загальний
   vulgus, i n натовп, юрба
   vulnus, ?ris n рана

X

   xanthopsia, ae f ксантопсія - пору-шення зору, при якому всі предмети здаються пофарбованими в жовтий колір
   xenophobia, ae f ксенофобія - нав'яз-ливий страх - боязнь незнайо-мих осіб
   xeroderma, ?tis n син.xerodermia, ae f ксеродермія - сухість і шорохо-ватість шкіри з наявністю дріб-них висівкових лусочок на роз-гинальних поверхнях кінцівок і сідниць
   Xeroformium, i n ксероформ
   xerophthalmia, ae f ксенофтальмія - сухість поверхні кон'юктиви і рогової оболонки ока
   xer?sis, is f ксероз - 1) патологічна сухість шкіри, зумовлена гіпосекрецією сальних залоз; 2) ксеродермія
   xiphoideus, a, um мечоподібний

Z

   Zincum, i n цинк
   zona, ae f зона, пояс
   zon?la, ae f поясок
   zoon?sis, is f зоонСз - загальна назва інфекційних та інвазивних хвороб тварин, якими хворіє і людина
   zoophobia, ae f зоофСбія - нав'яз-ливий страх - боязнь тварин
   zygomaticomaxill?ris, e вилично-верхньощелеповий
   zygomat?cus, a, um виличний
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   Правки, уточнення та загальне оформлення - Роман Луценко, 2019
  

 Ваша оценка:

Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Пленница чужого мира" О.Копылова "Невеста звездного принца" А.Позин "Меч Тамерлана.Крестьянский сын,дворянская дочь"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"