Ня: другие произведения.

метод 23 перевод

Журнал "Самиздат": [Регистрация] [Найти] [Рейтинги] [Обсуждения] [Новинки] [Обзоры] [Помощь]
Peклaмa:
Литературные конкурсы на Litnet. Переходи и читай!
Конкурсы романов на Author.Today

Конкурс фантрассказа Блэк-Джек-20
Peклaмa
 Ваша оценка:


   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
   МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
   Донецький національний університет економіки
   і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  
   Кафедра екології, фізики і безпеки життєдіяльності
  
  
  
  
  
  
  
   А.С. Толстих, О.О. Васильєв, І.В. Перкун
  
  
  
  
  
   ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
   Оцінка хімічної обстановки
   при аваріях
   на хімічно небезпечних об'єктах
  
  
  
  
   Навчальний посібник
  
  
  
  
  
  
  
  
  

ДонНУЕТ

   Донецьк
   2012
  
   МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ,
   МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
   Донецький національний університет економіки
   і торгівлі імені Михайла Туган-Барановського
  
  
   Кафедра екології, фізики і безпеки життєдіяльності
  
  
  
  
  
  
   А.С. Толстих, О.О. Васильєв, І.В. Перкун
  
  
  
  
   ЦИВІЛЬНИЙ ЗАХИСТ
   Оцінка хімічної обстановки при аваріях
   на хімічно небезпечних об'єктах
  
   Навчальний посібник

для студентів напряму підготовки "Харчові технології"

денної форми навчання

  
  
  
   Затверджено на засіданні кафедри

екології, фізики і безпеки життєдіяльності

   Протокол N 13 від 19.04.2012 р.
  
   Схвалено навчально-методичною
   радою ДонНУЕТ
   Протокол N від 2012 р.
  
  
  

ДонНУЕТ

   Донецьк
   2012
  
   УДК 355.58:623.459
   ББК 68.9я73
   Т 54
  
  
   Рецензенти:
   Ю.Б. Висоцький - д-р хім. наук, проф.,
   Є.І. Ковальова - канд. мед. наук, доц.
  
  
  
  
  
   Толстих А. С.
   Т-54 Цивільний захист. Оцінка хімічної обстановки при аваріях на хімічно небезпечних об'єктах: навч. посіб. для студ. напр. підг. "Харчові технології" ден. форми навчання / А.С. Толстих, О.О. Васильєв, І.В. Перкун. - Донецьк: ДонНУЕТ, 2012. - 117 с.
  
   Навчальний посібник містить усі необхідні довідкові данні для проведення прогностичного та аварійного планування. Методики супроводжується прикладами проведення окремих розрахунків параметрів наслідків хімічного зараження. Також наведений приклад виконання загального планування наслідків аварії на хімічно небезпечних об'єктах та розрахунку можливих втрат серед персоналу об'єкту господарчої діяльності або населення.
   Призначений для виконання розрахунково-графічної роботи з дисципліни "Цивільний захист" студентами напряму підготовки "Харчові технології" денної форми навчання.
  
  
  
  

УДК 355.58:623.459

ББК 68.9я73

  
  
  
  
  
  
  
   No Толстих А.С., Васильєв О.О., Перкун І.В.2012
   No Донецький національний університет
   економіки і торгівлі
   імені Михайла Туган-Барановського, 2012

ЗМІСТ

стор.

ВСТУП ................................................................................................................... 4

ГЛАВА 1 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ................................................................ 6

Контрольні питання до глави 1.................................................................. 9

ГЛАВА 2 ХІМІЧНО НЕБЕЗПЕЧНІ РЕЧОВИНИ.............................................. 11

2.1. Класифікація ХНР за ступенем дії на організм людини .................. 11

2.2. Зберігання і транспортування ХНР .................................................... 30

2.3. Класифікація аварій на хімічно небезпечних об'єктах,

особливості їх виникнення і розвитку ............................................... 33

Контрольні питання до глави 2 ................................................................... 41

ГЛАВА 3 ПРОГНОЗУВАННЯ І ОЦІНКА ХІМІЧНОЇ ОБСТАНОВКИ

ПРИ АВАРІЯХ НА ХНО ..................................................................... 44

3.1. Розрахункова методика РД 52.04.253-90 ................................. 45

Приклади проведення розрахунків....................................... 69

3.2. Розрахункова методика згідно

наказу N 73/82/64/122 від 27.03.2001....................................... 83

Приклади проведення розрахунків....................................... 104

3.3. Приклад виконання розрахунково-графічної роботи

"Прогнозування і оцінка хімічної обстановки при аваріях

на ХНО" за методикою РД 52.04.253-90............................................ 109

ЛІТЕРАТУРА .......................................................................................................... 115

ВСТУП

Однією з характерних особливостей розвитку світової цивілізації в XXI столітті являється хімізація промислової індустрії. Вироби хімічної галузі поширюються в усі сфери життя людини.

В той же час інтенсивний розвиток хімічної промисловості зумовив розвиток техногенних небезпек, які призводять до великих аварій, що супроводжуються викидами ХНР, значним матеріальним збитком і великими людськими жертвами.

Тільки за останні 30 років у світі сталася значна кількість великих хімічних аварій і катастроф на промислових об'єктах, у тому числі аварія на хімічному заводі в Севезо (Італія, 1976 р.), аварія століття в Бхопале (Індія, 1984 р.), на ВО "Азот" (Литва, 1989 р.) і багато інших. Соціальний збиток, який був нанесений аварією в Бхопале, порівнянний зі збитком від застосування ядерної зброї. Наприклад, в результаті атомного бомбардування м. Нагасакі (Японія) в 1945 р. було вбито і поранено близько 140000 чоловік, а від аварії в Бхопале постраждали 220 тис. чоловік.

Відповідно до Міжнародного Регістра у світі використовується в промисловості, сільському господарстві і побуті близько 6 млн. токсичних речовин, 60 тис. з яких виробляються у великих кількостях, у тому числі більше 500 речовин, що відносяться до групи хімічно-небезпечних речовин (ХНР) - найбільш токсичних для людей.

До хімічно небезпечних об'єктів відносяться:

- заводи і комбінати хімічних галузей промисловості, а також окремі установки і агрегати, що виробляють або використовують ХНР;

- заводи (чи їх комплекси) по переробці нафтопродуктів;

- виробництва інших галузей промисловості, які використовують ХНР;

- підприємства, оснащені холодильними установками, водонапірними станціями і очисними спорудами, які використовують хлор або аміак;

- залізничні станції і порти, де концентрується продукція хімічних виробництв, термінали і склади на кінцевих пунктах переміщення ХНР;

- транспортні засоби, контейнери і наливні потяги, автоцистерни, річкові і морські танкери, що перевозять хімічні продукти;

- склади і бази, на яких знаходяться запаси речовин для дезінфекції, дератизації сховищ для зерна і продуктів його переробки;

- склади і бази із запасами отрутохімікатів для сільського господарства.

Всього в Україні функціонує 1810 об'єктів господарювання, на яких зберігається або використовується у виробничій діяльності більше 283 тис. тонн ХНР, у тому числі - 9,8 тис. тонн хлору, 178,4 тис. тонн аміаку. Серед них - 1-ого ступеню хімічної небезпеки - 76 об'єктів, 2-ого ступеню - 60 і 3-ого ступеню - 1134 об'єкти.

Всього в зонах можливого зараження від цих об'єктів проживає приблизно 20 млн. чоловік (38,5 % від усього населення країни).

321 адміністративно-територіальна одиниця (АТО) мають ступені хімічної небезпеки, з них до першого ступеня віднесена 154 АТО, до другого ступеня - 47 АТО і до третього - 108 АТО.

У цих умовах знання вражаючих властивостей ХНР, завчасне прогнозування і оцінка наслідків можливих аварій з їх викидом, уміння правильно діяти в таких умовах і ліквідовувати наслідки аварійних викидів - одна з необхідних умов забезпечення безпеки населення.

Досягнення позитивних результатів в справі захисту населення і територій в умовах техногенних аварій і катастроф багато в чому визначається якісною підготовкою керівного складу органів управління ЦЗ і НС, командно-керівного складу цивільних організацій цивільного захисту і ступенем навчання самого населення. Цей навчальний посібник покликаний підвищити рівень знань студентів при самостійній підготовці по дисципліні "Цивільний захист".

ГЛАВА 1 ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

Химически опасный объъект (ХОО) - объъект, на котором хранят, перерабатывают, используют или транспортируют опасное химическое вещество, при аварии на котором или при разрушении которого может случиться гибель или химическое заражение естественной окружающей среды.

Техногенная опасность - состояние, что внутренне свойственный технической системе, промышленному или транспортному объъекту, реализовывается в виде поражающих действий источника техногенной чрезвычайной ситуации на человека и окружающую среду при его возникновении, или в виде прямого или непрямого воздейтвия для человека и окружающей среды в процессе нормальной эксплуатации этих объъектив.

Разрушение химически опасного объъекту - результат катастроф и сти-хийних бед, которые привели к полной разгерметизации всей вместимости и нарушение технологических коммуникаций.

Авария - нарушение технологических процессов на производстве, повреждение трубопроводов, вместимости, хранилищ, транспортных средств, что приводит к выбросам ХОВ в атмосферу в количествах, которые могут вызывать массовое поражение людей и животных.

Аварийно химически опасное вещество (ХОВ) - опасное химическое вещество, которое используется в промышленности и сельском хозяйстве, при аварийных выбросах (разливе) которого может случиться заражение окружающей среды в концентрациях (токсодозах), которые поражают живой организм.

Аварийно химически опасное вещество ингаляционного действия (ХОВИД) - ава-рийно химически опасное вещество, при выбросах (разливе) которого может случиться массовое поражение людей ингаляционным путем.

Опасное химическое вещество - химическое вещество, прямое или опосредствованное действие которого на организм человека может вызывать острые и хронические заболевания людей или их гибель.

Среднесуточная граничнодопустима концентрация (ПДКс/с) - это такая концентрация вредного вещества в воздухе населенных мест, которое при ежедневном пребывании человека в течение 24 часов, не может вызывать заболевания или отклонения от нормы состояния здоровъъя, что оказываются современными методами исследований, в процессе жизни нынешних и следующих поколений.

Предельно допустимая концентрация рабочей зоны (ПДКр/з) - это такая концентрация вредного вещества в воздухе рабочей зоны, которая при ежедневной работе в течение 8 часов, но не больше 41 часа в неделю, на протяжении всего рабочего стажа не может вызывать заболевание или отклонения в состоянии здоровъъя, которые оказываются современными методами исследований, в процессе работы или отдаленных сроках жизни нынешних и следующих поколений.

Токсодоза - это величина, которая равняется количеству токсичного вещества, которое попадает в организм, отнесенной к массе его тела.

Предельно допустимая токсодоза - такая доза (концентрация), при которой симптомы отравления еще не наступают.

Средняя пороговая (токсодоза РС50) - доза, которая вызывает начальные симптомы отравления ХОВ в 50 % пораженных;

Средняя виводяща (токсодоза ИС50) - доза, которая приводит к потере работоспособности в 50 % пораженных;

Средняя смертельная (токсодоза Lc50) - доза, которая приводит к гибели 50% людей или животных при 2 - 4 часовому ингаляционному дейст-вию.

Химическое заражение - распространение опасных химических веществ в естественной окружающей среде в концентрациях или количествах, которые создают угрозу для людей, сельскохозяйственных животных и растений, в течение определенного времени.

Очаг химического поражения - территория, в пределах которой в результате действия опасных химических веществ случились массовые поражения людей, сильскогоспо-дарских животных и растений.

Зона химического заражения - территория или акватория, в пределах которой распространенные или куда привнесены опасные химические вещества в концентрациях или количествах, которые создают опасность для жизни и здоровъъя людей, для сельскохозяйственных животных и растений в течение определенного времени.

Глубина заражения - максимальная протяжность соответствующей площади заражения за пределами места аварии.

Глубина распространения - максимальная протяжность зоны распространения пер-винной или вторичной тучи ХОВ.

Длительность химического заражения - время испарения ХОВ, в течение которого существует опасность поражения людей.

Первичное облако - облако ХОВ, которое образуется в результате мгновенного (1-3 час.) перехода в атмосферу части ХОВ из емкостипри после ее разрушении.

Вторичное облако- облако ХОВ, которое образуется в результате испарения вещества, которое разлилось, из подстилающей поверхности.

Эквивалентное количество ХОВ - такое количество хлора, масштаб которого при инверсии эквивалентен масштабу заражения при этом условии вертикальной стойкости атмосферы количеством ХОВ, которое перешло в первичную (вторичную) тучу.

Площадь зоны фактического заражения ХОВ - площадь территории, зараженной ХНР в опасных для жизни концентрациях.

Площадь зоны возможного заражения ХОВ- площадь территории, в пределах которой под воздействием изменения напрямую ветра может перемещаться туча ХОВ.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ГЛАВИ 1

1. Який виробничий об'єкт називають хімічно небезпечним?

а) будь-який об'єкт, на якому зберігають хімічні речовини;

б) об'єкт, руйнування якого може привести до хімічного зараження довкілля;

в) об'єкт, на якому, в технологічному процесі, використовують хімічні речовини.

2. Що таке руйнування хімічно небезпечного об'єкту?

а) повна розгерметизація усіх місткостей і порушення технологічних комунікацій на ХНО;

б) руйнування будівель на ХНО, що виникло з якої-небудь причини;

в) руйнування однієї або декількох місткостей, що зберігають отруйні речовини.

3. Що мають на увазі під терміном "Аварія на ХНО"?

а) порушення технологічних процесів, що призводять до викиду ХНР;

б) ушкодження трубопроводів, місткостей, сховищ, транспортних засобів, що містять ХНР;

в) аварія транспортного засобу, що знаходиться в межах хімічно небезпечного об'єкту.

4. Що називають "Хімічно небезпечною речовиною інгаляційної дії"?

а) це ХНР, що отруює людину за допомогою резорбції через шкірні покриви;

б) це отруйна речовина, що негативно діє при пероральному попаданні в організм;

в) це отруйна речовина, яка, при попаданні усередину організму через органи дихання, викликає у людини захворювання або смерть.

5. Що називають токсодозой?

а) концентрацію речовини, що призводить до летального результату;

б) величину, рівну кількості токсичної речовини, що потрапляє в організм людини, віднесену до маси його тіла;

в) експозицію при певній концентрації отруйної речовини.

6. Що таке хімічне зараження?

а) поширення небезпечних хімічних речовин в довкіллі;

б) зараження організму людини токсичними речовинами;

в) зараження, що призводить до захворювання 50 % уражених.

7. Що називають "Зоною хімічного зараження"?

а) максимальну протяжність відповідної площі зараження;

б) максимальну протяжність поширення первинної або вторинної хмари ХНР;

в) територію, на якій поширені хімічно небезпечні речовини.

8. Що означає термін "Вторинна хмара"?

а) хмара ХНР, що утворюється в результаті випару речовини, що розлилася, з підстилаючої поверхні;

б) хмара ХНР, що утворюється в результаті швидкого переходу в атмосферу частини ХНР з резервуару при його руйнуванні;

в) ця хмара, утворена як підсумок чинників, приведених у відповідях (а) і (б).

ГЛАВА 2 ХИМИЧЕСКИ ОПАСНЫЕ ВЕЩЕСТВА

2.1. Классификация ХОВ по степени действия на организм человека

Способность любой аварийно химически опасного вещества легко переходить в окружающую среду и вызывать массовые поражения определяется его основными физико-химическими и токсичными свойствами. Наибольшее значение из физико-химических свойств имеют агрегатное состояние, растворимость, плотность, летучесть, температура кипения, гидролиз, давление насыщенной пары, коэффициент диффузии, теплота испарения, температура замерзания, въъязкисть, коррозийная активность, температура вспышки и температура воспламенения, но др.

Механизм токсичного действия ХОВ заключается в следующем. Внутри человеческого организма, а также между ним и внешней средой, осуществляется интенсивный обмен веществ. Наиболее важная роль в этом обмене принадлежит ферментам - химическим (биохимическим) веществам, способным управлять химическими и биологическими реакциями в организме.

Токсичность тех или других ХОВ заключается в химическом взаимодействии между ними и ферментами, которое приводит к торможению или прекращению ряда жизненных функций организма. Полное притеснение тех или других ферментных систем оказывает общее поражение организма, а в некоторых случаях его гибель.

Классификация аварийно химически опасных веществ осуществляется: - по степеньи действия на организм человека (таблица 2.1);

- пооподавляющим синдромом, который складывается при острой интоксикации (таблица 2.2);

-по тяжести действия на основании учета нескольких важнейших факторов (таблица 2.3);

- по способности к горению.

Таблиця 2.1 - Классификация ХОВ по степени действия на организм человека

Показник

Норми для класу небезпеки

1

2

3

4

Гранично допустима концентрація шкідливих речовин у повітрі робочої зони, мг/м3

менше 0,1

0,1-1,0

1,1-10,0

більше 10,0

Середня смертельна доза при введенні в шлунок, мг/кг

менше 15

15-150

151-5000

більше 5000

Середня смертельна доза при нанесенні на шкіру, мг/кг

менше 100

100-500

501-2500

більше 2500

Середня смертельна концентрація в повітрі, мг/м3

менше 500

500-5000

5001-50000

більше 50000

Коефіцієнт можливого інгаляційного отруєння (КМІО)

більше 300

300-30

29-3

менше 3,0

Зона гострої дії

менш

6,0

6,0-18,0

18,1-54,0

більше 54,0

Зона хронічного отруєння

більше

10,0

10,0-5,0

4,9-2,5

менш

2,5

Примечания: 1. Коэффициент возможного ингаляционного отравления равняется отношению максимально допустимой концентрации вредного вещества в воздухе при 20 ®С к средней смертельной концентрации вещества для мышей при двухчасовом действии.

2. Зона острого действия - это отношение средней смертельной концентрации ХОВ к минимальной (пороговой) концентрации, которая вызывает изменение биологических показателей на уровне всего организма.

3. Зона хронического действия - это отношение минимальной пороговой концентрации, которая вызывает изменения биологических показателей на уровне всегоорганизма к минимальной (пороговой) концентрации, которая вызывает вредное действие.

Значительная часть ХОВ является легковоспламеняющимися и взрывоопасными веществами, что часто приводит к возникновению пожаров и взрывам в случае разрушений емкости, а также образования, в результате горения новых токсичных веществ.

Таблиця 2.2 - Классификация ХОВ по подавляющему синдрому при острой интоксикации

N

п/п

Найменування групи

Характер дії

Найменування ХНР

1

Речовини з переважно задушливою дією

Впливають на дихальні шляхи людини

Хлор, фосген, хлорпікрин

2

Речовини переважно загально отруйної дії

Порушують енергетичний обмін

Оксид вуглецю, ціаністий водень

3

Речовини, що мають задушливу і загально отруйну дію

Викликають набряк легенів при інгаляційній дії і порушують енергетичний обмін при резорбції

Амил, акрилонітрил, азотна кислота, оксиди азоту, сірчистий ангідрид, фтористий водень

4

Нейротропні отрути

Діють на генерацію, проведення і передачу нервового імпульсу

Сірковуглець, тетраетилсвинець, фосфорорганічні з'єднання.

5

Речовини, що мають задушливу і нейротропну дію

Викликають токсичний набряк легенів, на тлі якого формується важке ураження нервової системи

Аміак, гептил, гідразин та ін.

6

Метаболічні отрути

Порушують процеси метаболізму речовини в організмі

Окисел етилену, дихлоретан

7

Речовини, що порушують обмін речовин

Викликають захворювання з надзвичайно в'ялою течією і порушують обмін речовин

Діоксин, поліхлоровані бензофурани, галогенізовані ароматичні з'єднання та ін.

За способностью к горению все ХОВ делящиеся на группы:

- негорючие (фосген, диоксин но др.). Вещества этой группы не горят в условиях нагревания до 900®Спри концентрации кислорода до 21 %;

- негорючие пожарноопасные вещества (хлор, азотная кислота, фторис-тий водород, окисел углерода, серистый ангидрид, хлорпикрин, но др. термически неустойчивые вещества, ряд сжиженных и сжатых газов), которые не горят в условиях нагревания до900®С при концентрации кислорода до 21%, но разлагаются с выделением горючих паров;

- трудногорючие вещества (сжиженный аммиак, цианистый водород но др.), способные заниматься только при действии источника огня;

- горючие вещества (акрилонитрил, амил, газообразный аммиак, гептил, гидразин, дихлорэтан, сероуглерод, тетраэтилсвинец, окислы азота, и так далее), способные к самовоспламенению и горению даже после удаления источника огня.

Таблиця 2.3 - Классификация ХОВ по тяжести действия на основании учета нескольких факторов

Ознака

Найменування ХНР

Хлор

Аміак

Іприт

Діоксин

Здатність до розсіювання

2

2

0

0

Стійкість

1

1

2

2

Промислове значення

4

4

0

0

Спосіб попадання в організм

2

2

1

1

Міра токсичності

4

0

8

8

Співвідношення числа потерпілих до загиблих

1

1

2

2

Відкладені ефекти

0

0

2

2

РАЗОМ:

14

10

15

15

Примечание: максимальное значение тяжести действия каждого фактора (признаки) оценивается: 8 баллов - для меры токсичности; 4 балла - для промышленного использования; 2 балла - для других факторов.

По видам возможных аварий и по влиянию поражающих факторов перечисленные категории опасных веществ объедняются в группы:

- группа 1 (взрыв) - горючие (возгораемые) газы, горючие перегретые жидкости, взрывчатые вещества, которые инициирующие (первичные), бризантные (вторичные) и пиротехнические, вещества-окислители, вещества, которые вступают в бурную реакцию с водой с выделением горючих и/или взрывоопасных или токсичных газов;

- группа 2 (пожар) - горючие (возгораемые) газы, горючие жидкости, горючие перегретые жидкости, вещества-окислители, а также вещества, которые вступают в бурную реакцию с водой с выделением горючих и/або взрывоопасных или токсичных газов;

- группа 3 (вредные для людей и окружающей среды) - высокотоксичные и токсичные вещества, которые представляют опасность для окружающей среды и водных организмов и/або что осуществляют долгосрочное негативное влияние на водную среду, а также вещества, которые вступают в бурную реакцию с водой с выделением горючих и/або взрывоопасных или токсичных газов.

В отдельную группу выведены индивидуальные опасные вещества с некоторыми нетипичными свойствами.

Для идентификации объектов повышенной опасности к опасным веществам по их свойствами относятся такие категории веществ :

1) горючие (возгораемые) газы, которые образуют в воздухе смеси, содействующие взрыву или факельному горению том числе :

- горючие (возгораемые) сжатые газы, которые находятся в аппаратах, резервуарах или трубопроводах, под давлением, которое превышает 0,1 МПа;

- горючие (возгораемые) сжиженные газы, которые находятся под давлением и при температуре, которая равняется или больше температуры окружающей среды в аппаратах, резервуарах или трубопроводах, в жидкой фазе;

- горючие (возгораемые) криогенные сжиженные газы, которые находятся в аппаратах, резервуарах или трубопроводах, в жидкой фазе под давлением, ровному 0,1 МПа и при температуре ниже температуры окружающей среды;

2) горючие легковоспламеняющихся жидкости с температурой вспышки до 61 0С включительно - в закрытом тигле или температурой вспышки менее 66 0С в открытом тигле;

3) горючие перегретые жидкости, что находится в аппаратах, резервуарах или трубопроводах, под давлением при температуре, которая превышает температуру кипения более чем в 1,25 раз.

4) взрывчатые жидкие или твердые вещества, также их смеси, способные под воздействием внешних факторов становиться взрывоопасными :

- вещества или смеси, которые образуют ударную волну в воздухе;

- вещества или смеси веществ, взрыв которых в оболочке (аппарате, резервуаре, трубопроводе, или в специальном изделии),

- приводит к ее разрушению с образованием ударной волны и разносительство осколков.

Взрывчатые вещества разделяют на инициирующие (первичные), бризантные (вторичные) и пиротехнические.

Взрывчатые вещества, которые инициирующие (первичные),

- способные при незначительном внешнем действии взрываться.

Бризантные (вторичные) и пиротехнические взрывчатые вещества - взрываются при сильный действию внешних факторов на них или от взрывчатых веществ, которые инициирующие взрыв.

Взрыв может сопровождаться световым, звуковым, тепловым и реактивным действием с образованием слезоточивых и дымоутворюючих веществ.

5) вещества-окислители в том числе:

- вещества, которые поддерживают горение (кислород, озон, хлор, окислы азота, и т. д.), а также способствуют вспышке других легковоспламеняющихся веществ;

- органический пероксид, который может считаться производными перекиси водорода.

6) высокотоксичные - вещества 1-го класса опасности и токсичные - вещества 2-го класса опасности.

7) веществ, которые представляют опасность для окружающей среды.

Характеристики основных ХОВ

АЗОТНА КИСЛОТА (концентрованная HNO3) - желтоватая жидкость с резким запахом, который содержит обычно примесь двуокиси азота; на воздухе дымит; пары тяжелее воздуха (относительная плотность пары - 2,2). Смешивается с водой во всех отношениях. Температура кипения - 83,4 0С, плавление - 41,2 0С.

Жидкость не горит. Сильный окислитель. При контакте со многими горючими материалами (бумага, древесина, смазочные материалы, ткани) может вызывать их самовоспламенение. Термически неустойчивое соеднання, при разложении образуются токсичные окислы азота.

Используется при производстве удобрений, взрывчатых веществ; в ко-леровий металлургии для обработки и раздела металлов; по покрасочному делу; в полиграфии; в ракетной технике как окислитель.

Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,005 милиграм/м3. Признаки поражения при небольших концентрациях пары 0,1 - 0,2 г/м3 и при контакте с ними в течение 10 - 15 минут: курение и резь в глазах, носоглотке и в области грудины, слезотечение, чихание, кашель, общая слабость. При концентрациях 0,2- 0,4 г/м3 и выше возможен отек легких; при 0,4 - 0,5 г/м3 - быстрая смерть. Концентрированная кислота, попадая на кожу, вызывает сильный химический ожог.

Защиту органов дыхания и глаз обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок, В, М и изолирующие противогазы типа ИП- 4, ИП- 5 и ИП- 6. Защиту кожных покровов от краплинноридких частей обеспечивают костюмы и комбинезоны из прорезиненной ткани, резиновые сапоги, перчатки.

АМІАК (NH3) - бесцветный газ с резким характерным запахом, в 1,7 разы легче воздуха (плотность по воздуху - 0,597), хорошо растворяется в воде (при 20 0С в одном объъеми воды растворяется 700 объъемив аммиаку). При температуре (-33,4 0С) кипит и при температуре (-77,8 0С) твердеет.

Горючий, взрывоопасный в смеси с воздухом (пределы концентраций воспламенения от 15 до 28 % с обемом).

Аммиак используется при производстве азотной кислоты, соды, синильной кислоты, и многих других неорганических зъъеднань; удобрений; в органическом синтезе; при окрашивании тканей; как холодоагент в холодильни-ках. 10 % - и раствор аммиака известен под названием "нашатырный спирт". 18 - 20 % - и раствор аммиака называется аммиачной водой и используется в качестве удобрение.

Порог ощущения аммиака - 0,037 г/м3. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,02 г/м3.

Газообразный аммиак при концентрации ровной 0,28 г/м3 вызывает раздражение горла, 0,49 - раздражение глаз, 1,2 - кашель, 1,5 - 2,7 приводит к смертельному результату при действии в течение 0,5 - 1 часа.

Сжиженный аммиак при испарении охлаждается, и при столкновении с кожей возникает обморожение разной меры, а также возможны ожог и язвы. Защиту органов дыхания от пары аммиака обеспечивают респираторы РПГ-67-КД, РУ-60М-КД (при концентрации аммиака в воздухе не больше 15 ПДК).

При концентрациях до 750 ПДК могут быть використани фильтрующие противогазы: промышленные - марок К, КД, М; гражданские - ГП- 5 и ГП- 7 с дополнительными патронами ДПГ- 3.

Когда концентрация неизвестна или она высока, применяют изолирующие противогазы. Для предупреждения попадания аммиака в капелоном состоянии на кожные покровы используют защитные костюмы, сапоги и перчатки

АЦЕТОНИТРИЛ (СН3СN) - бесцветная, легколетуча жидкость с неприятным запахом, растворяется в воде и многих органических растворителях, легче воды. Температура кипения 81,6 0С, плавления (-42,0 0С). Его пара у 1,4 раза тяжелее воздуха, могут скапливаться в низких участках местности. Взрывоопасный в смеси с воздухом (пределы воспламенения - от 4,1 до 16,0 % за объъемом). Применяется в производстве ароматических веществ и как растворитель в органическом синтезе.

Отравление ацетонитрилом возможно при вдыхании его пары и попадании капель на слизевые оболочки и кожу. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,01 г/м3.

Защиту органов дыхания и глаз обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок А, БКФ и гражданские - ГП- 5, ГП- 7.

При высоких концентрациях необходимо использовать изолирующие средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи.

АЦЕТОНЦИАНГИДРИН ((СН3)2С(ОН)СN) - бесцветная, слегка коричневая, жидкость с запахом горького миндалю, его пара в 3 раза тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде с образованием ацетона и синильной кислоты. При давлении насыщенных паров 23 мм рт.ст. кипит при 82 0С,распадается при 120 0С.

При нормальном атмосферном давлении температура плавления (-19 0С). Смесь с воздухом взрывоопасна (пределы воспламенения - от 2,2 до 12,0 % за объъемом).

В промышленности используется для получения акриловых эфиров и полиакриловых пластмасс, как добавка при производстве вспенивающих агентов, инсектицидов и фармацевтических препаратов.

Отравление организма возможно через дыхательные пути, желудочно-кишечный тракт и открытые участки кожи. По токсичному действию ацетонциангидрин похожий с синильной кислотой. ПДК в воздухе рабочей зоны - 0,0009 г/м3.

Защита органов дыхания обеспечивается промышленными противогазами марок А, В и БКФ. При высоких концентрациях ацетонцианогидрину используются изолирующие средства защиты. Для обезвреживания разливов ацетонцианогидрину рекомендуется использовать 10 % раствор Са(CLO) 2 или щелочные растворы. Для обезвреживания 1 тонны ацетонцианогидрину нужно 5 тонн 10 %-го NаОН.

ХЛОРИСТЫЙ ВОДОРОД (НСl) - газ с резким запахом, на воздухе дымит, в 1,3 разы тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде (водный раствор хлористого водорода - соляная кислота), температура кипения (-85,1 0С), плавления, - 114,2 0С, негорючий, однако при нагревании емкости может взрываться.

Применяется в производстве хлоридов металлов, синтетических смол, каучуков, органических красителей, гидролизного спирта, сахара, желатина, клеев, для дубления и расцветки кожи, при производстве активированного угля, окрашивании тканей, обработки металлов, в металлургии и нефтедобыче.

Отравление происходит обычно не хлористым водородом, а туманом соляной кислоты, который образуется при взаимодействии газа с водяной парой воздуха.

Пары действуют на организм как через органы дыхания, так и через кожу. Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,005 г/м3; при 0,015 мг/м3 происходит раздражение слизевых оболочек верхних дыхательных путей; концентрации 0,05 - 0,07 мг/м3 переносятся трудно.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марки В и гражданские типу ГП- 5 и ГП- 7.

Для защиты кожных покровов используются костюмы из кислотос-тийкой ткани, сапоги, рукавицы, перчатки, из кислотостойкой резины.

ФТОРИСТЫЙ ВОДОРОД (НF) - бесцветная легколетуча жидкость с резким запахом, на воздухе дымит, неограниченно растворяется в воде (водный раствор фтористого водорода - плавиковая кислота). Температура кипения (19,9 0С), плавления (-83,4 0С). Пара легче воздуха - относительная плотность - 0,7. Характерной особенностью фтористого водорода является его способность интенсивно реагировать со многими силикатными материалами, в том числе и со стеклом. Негорючий, взрывоопасный при нагревании емкости.

Используется для получения синтетического синтетического криолита, неорганических фторидов, фтор углеродов, термо- и химически стойких пластмасс (фторопластив); как катализатор для ряда органических реакций; для обработки металлов, стекла, полупроводников; при производстве урана; рафинирование меди, латуни; в изготовлении фильтровальной бумаги и угольных электродов.

Сильно раздражает верхние дыхательные пути, при попадании на кожу вызывает пузырьковые дерматиты.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 0,0005 г/м3, порог раздражимого действия - 0,008 г/м3, при 0,05 г/м3 вызывает значительное раздражение слизевых оболочек.

В результате контакта в течение нескольких часов с парами фтористого водорода с концентрацией 0,2 - 0,4 г/м3 возможен смертельный результат. При высоких концентрациях отравление возможно за 5 - 10 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок В, М, БКФ и гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7.

Для защиты кожи при работе по ликвидации разливов фтористого водорода используются средства защиты кожи.

СИНІЛЬНА КИСЛОТА, (НСN) - бесцветная легколетуча жидкость с запахом миндаля, пары легче воздуха (относительная плотность пары - 0,9), хорошо растворимая в воде, спирте, эфире, бензине.

Легко сорбируется разными материалами (резина, кожа, текстиль, кирпич, бетон, пищевые продукты).

Температура кипения (25,6 0С), плавления (-14,0 0С). Смесь пары с воздухом взрывоопасна (пределы воспламенения - от 5,6 до 40 % за объъемом). Используют для получения аминокислот, акрилонитрила, при производстве пластмасс, в сельском хозяйстве - для борьбы с вредителями.

Отравление кислотой возможно при вдыхании паров и при попадании внутрь организма. В зависимости от концентрации паров и времени их действия различают поражения легкой, средней и тяжелой степени, а также молниеносную форму.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 0,0003 г/м3. Нахождение человека в атмосфере синильной кислоты с концентрацией 0,1 мг/м3 в течение 15 минут может привести к тяжелым поражениям, а последующее пребывание - к летальному результату. Через кожу проникает как газопо-дибна, так и жидкая фаза синильной кислоты. Поэтому при длительном пребывании в атмосфере с высокой (больше 0,5 г/м3) концентрацией кислоты в противогазе, но без средств защиты кожи, зъъявляються признака отравления. Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок В, БКФ, МКФ и гражданские - типа ГП- 5, ГП- 7.

ДИМЕТИЛАМІН ((СН3)2NН) - бесцветный газ с резким аммиачным запахом, в 1,6 разы тяжелее воздуха, на воздухе дымит, хорошо растворяется в воде, растворимый в этаноле и эфире. Температура кипения (7,4 0С), плавления, - (-93 0С); взрывоопасный, легко зажигается от искры и пламя (пределы воспламенения - от 2,8 до 14,4 % за объъемом).

Применяются в синтезе ускорителей для каучуков; как ингибитор кислотной коррозии металлов; при производстве мыла.

Пара действует разрушая на слизевые оболочки и кожу.

Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Порог восприятия запаха - 0,0025 г/м3; при концентрации 0,03 г/м3 и выше существует опасность острого отравления.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные противогазы марок А, Г и гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7. При высоких концентрациях нужная защита кожи.

МЕТИЛАМІН (СН32) - бесцветный газ с резким аммиачным запахом, на воздухе дымит, в 1,3 разы тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде, смешивается с органическими растворителями (спирт, ацетон, бензол). Температура кипения (-6,3 0С), температура плавления (-93,5 0С). В смеси с воздухом взрывоопасный, легко зажигается (пределы за-ймання от 4,9 до 20,8 % за объъемом).

Используется в производстве ускорителей вулканизации, средств защиты растений (инсектициды, фунгициды), лекарств, красителей, растворителей, поверхнево-активних веществ.

Опасный при вдыхании и попадании на кожу.

Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,001 г/м3. Порог раздражимого действия - 0,01 г/м3.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок Но и Г, гражданские, - типа ГП- 5 и ГП- 7. При работе с метиламином нужная защита кожи.

МЕТИЛ БРОМИСТИЙ (СН3Вr) - бесцветный газ с характерным запахом, в 3,3 разы тяжелее воздуха, плохо растворяется в воде, хорошо - во многих органических растворителях. Температура кипения (3,6 0С), плавления (-93,7 0С). Горючий газ, в смеси с воздухом взрывоопасный (пределы воспламенения от 10 до 15 % за объъемом).

Применяется в химической промышленности как реагент для метилирования; как холодоагент - в холодильных установках; в огнетушителях (в смеси с четыреххлористым углеродом).

Чаще всего причиной отравления является ингаляционное поступление в организм, но известные случаи тяжелых и смертельных отравлений при проникновении через кожу.

ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок А, М, БКФ и гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При ликвидации разливов нужная защита кожи.

МЕТИЛ ХЛОРИСТИЙ (СН3Сl) - бесцветный газ со сладковатым запахом, в 1,7 разы тяжелее воздуха, хорошо растворяется в органических растворителях, плохо в воде. Температура кипения(-23,7 0С), температура плавления(-97,7 0С).

В смеси с воздухом взрывоопасный(пределы взрывоопасности от 7,6 до 19 %% по объему).

Используется при получении некоторых красителей, каучуков, инсекто-фунгицидов; для отделения масел и жиров в продуктах перегонки нефти; как хо-лодоагент в холодильных установках.

ПДК - в рабочих помещениях 0,02 г/м3.

Опасность острого отравления возникает при концентрации 0,4 г/м3.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленный фильтрующий противогаз марки А, гражданские типа - ГП- 5 и ГП- 7 с дополнительным патроном ДПГ- 1, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы.

НІТРИЛ АКРИЛОВОЇ КИСЛОТИ ((НАК) СН2=СНСN - бесцветная легколетуча жидкость с неприятным запахом, растворяется во многих органических растворителях и в воде(7,3 %%). При растворении в воде взаимодействует с ней. Температура кипения(77 0С), плавления(-83,5 0С). Пары нитрила акриловой кислоты тяжелее воздуха(относительная плотность пары - 1,9), могут скапливаться в низинных участках местности.

НАК легко зажигается, взрывоопасный в смеси с воздухом(пределы воспламенения от 3,0 до 17,0 %% по объему).

Широко применяется для производства синтетических волокон(например, нитрону), бутадиен-нитрила каучуком и других сополимеров; в синтезе красителей; в производстве лекарственных препаратов и как инсектицид.

Опасный при вдыхании, вызывает раздражение слизистых оболочек и кожи. Соединения с жидкостью вызывают ожоги кожи и глаз.

Предельно допустимая концентрация в рабочих помещениях - 0,0005г/м3.

Защиту органов дыхания и глаз обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок Но и БКФ, все типы гражданских(при небольших концентрациях). При высокой концентрации(около 10 мг/м3) или когда она неизвестна, необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи.

Обезвреживание разливов НАКу проводят щелочными растворами. Для этого на 1 тонна вещества нужно 0,8 тонны луга или 8 тонны ее 10 %% раствору. Однако из-за низкой скорости реакции взаимодействия этот способ применяется, как правило, для очистки сточных вод. Возможное обезвреживание путем его сжигания. В этом случае будет нужно 1-2 т газу на 1 т нитрила акриловой кислоты.

ОКСИД ЭТИЛЕНА 2Н4О) - бесцветный газ с запахом эфира, в 1,5 разы тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде, спиртах и других органических растворителях. Температура кипения(10,7 0С), плавления(-113,30С). В жидком состоянии оксид пожарноопасный, в парообразном - взрывоопасный(пределы вибухівності от 3,2 до 100 %% по объему).

Применяется для получения многих органических веществ(эфиров гликоля и полігликолей, акрилонитрилу); как инсектицид, фунгицид и дезінфікуючий средство используется в сельском хозяйстве.

ПДК в воздухе рабочей зоны - 0,001 г/м3. Концентрация 0,3 г/м3 может вызывать острое отравление.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленный противогаз марки М и гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7 с дополнительным патроном ДПГ- 1, без него гражданские противогазы не защищают.

СЕРНИСТЫЙ АНГИДРИД (СЕРНИСТЫЙ ГАЗ, ДВУОКИСЬ СЕРЫ), SO2 - бесцветный газ с резким запахом, в 2,2 разы тяжелее воздуха, на воздухе дымит; хорошо растворяется в воде(при этом образуется сернистая ки-слота), а также в спиртах, эфире, бензоле. Температура кипения(-10,1 0С), плавления(-75,5 0С). Негорючий, взрывоопасный при нагревании вместимости.

Сернистый ангидрид используется в производстве сернистой кислоты, серного ангидрида, солей серной и серноватистой кислот. Применяется в бумажном и текстильном производстве, а также для дезинфекции помещений, оберегательства вин от скисания. Жидкий сернистый ангидрид применяется как холодоагент и растворитель.

Опасный при вдыхании. ПДК в воздухе рабочей зоны 0,01 г/м3.

Защиту органов дыхания и глаз обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок В, Е, БКФ и гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7. Можно также использовать респираторы РПГ- 67, РУ-60М-В и РУ-60МУВ.

СЕРОВОДОРОД2S) - бесцветный газ с неприятным запахом, в 1,2 разы тяжелее воздуха, хорошо растворяется в воде и многих органических растворителях. Температура кипения(-60,4 0С), плавления(-85,6 0С).

Горючий, взрывоопасный в смеси с воздухом(в пределах от 4,3 до 46 %% по объему).

Сероводород присутствующий в попутных газах месторождений нефти, в природных и вулканических газах, в водах минеральных источников.

В промышленности его получают как побочный продукт при очистке нефти, природного и коксового газа. Применяют в производстве серной кислоты, серы, сульфидов, сіркоорганічних соединений.

Опасный при вдыхании. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 0,01 г/м3. При концентрации 0,3 - 0,5 г/м3 симптомы поражения могут наступить через 15 - 30 минуты, а при 1,2 г/м3 возможная смерть через несколько минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок КД, В, БКФ и МКФ и гражданские - типа ГП- 5, ГП- 7, а также респираторы РПГ-67-КД и РУ-60М-КД.

СЕРОУГЛЕРОД (CS2) - бесцветная, легколетюча жидкость с эфирным запахом, пара в 2,6 разы тяжелее воздуха, в воде растворяется плохо, хорошо растворяется в органических растворителях. Температура кипения(46,3 0С), плавления(-111,9 0С).

Взрывоопасный в смеси с воздухом, легко зажигается от іскор, пламя, нагревание(пределы воспламенения от 1 до 50 %% по объему).

Применяется как растворитель жиров, масла, смолы, каучуков, парафинов.

Основной путь поступления в организм - через органы дыхания, но может проникать и через кожу, вызывая при попадании ожоги.

СОЛЯНАЯ КИСЛОТА (концентрована, НСl) - концентрированный раствор хлористого водорода в воде с максимальной его концентрацией 38 - 39 %%. Кипит при 110 0С. Негорючая агрессивная жидкость, реагирует с металлами с выделением водороду.

ПДК рабочей зоны - 0,005 г/м3.

Широко применяется в промышленности. По масштабам использования из ХНР после аммиака и хлора занимает третье место. Имеет высокие токсичные свойства, при разливе возможное образование очагов химического поражения на значительных территориях.

Для нейтрализации рекомендуется использовать 5 %%-й раствор луга, гашеную известь, аммиачную воду, щелочные отходы промышленного производства. В отсутствии щелочных компонентов может использоваться вода.

Защиту от пары соляной кислоты обеспечивают промышленный фильтрующий противогаз марки В и гражданские - типа ГП- 5, ГП- 7. При работе с разливами соляной кислоты необходимо использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания и кожи изолирующего типа.

ФОРМАЛЬДЕГІД (НСОН) - бесцветный газ с резким удушающим запахом, немного тяжелее воздуха(относительная плотность пары - 1,03), хорошо растворяется в воде(40 %%-й водный раствор формальдегида - формалин). Температура кипения(-19,2 0С), плавления -(-92 0С).

В смеси с воздухом и кислородом взрывоопасный, зажигается от огня(пределы воспламенения от 7 до 73 %% по объему).

Используется для получения фенол-формальдегідних смол, изопрену, красителей, взрывчатых веществ, лекарств, а также как дубильный, антисептический и дезодоруючий средство.

Его пара дратуєь слизистые оболочки глаз и дыхательных путей. При попадании на кожу вызывает покраснение, образование пузырей.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 0,0005 г/м3. Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок А, М, БКФ, гражданские, - типа ГП- 5, ГП- 7.

ФОСГЕН (СОСl2) - бесцветный газ с запахом прелого сена, в 3,4 разы тяжелее воздуха, дымит, образовывая соляную кислоту, плохо растворимый в воде, хорошо - в органических растворителях, горючих и смазочных материалах. Температура кипения(8,2 0С), плавления(-118 0С), негорючий, взрывобезопасный.

Используется при получении красителей трифенилметанового ряда, полікарбонатних полимеров, полиуретана; в производстве мочевины и других химических продуктов.

Поражает легочную систему человека. Имеет кумулятивное действие. В ряде стран фосген находился на вооружении как запасно-табельное ядовитое вещество.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 0,0005г/м3. При длительном действии считается уже опасной концентрация, ровная 0,005 г/м3, десятикратное ее превышение опасно при 30 - 60-хвилинний действию.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленный фильтрующий противогаз марки В, гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7.

ХЛОР (Сl2) - зеленовато-желтый газ с резким раздражительным запахом, в 2,5 разы тяжелее воздуха. Может скапливаться в низинных участках местности. Слабо растворимый в воде(0,07 %%), хорошо - в некоторых органических растворителях. Те-мпература кипения(-34,1 0С), плавления(-101 0С), негорючий, но пожарноопасный в контакте с горючими материалами.

Находит широкое приложение в промышленности, в том числе для отбеливания тканей и бумажной массы, в производстве пластмасс, каучука, инсектицидов, растворителей, в цветной металлургии, а также в коммунально-бытовом хозяйстве для обеззараживания питьевой воды. Ежегодное потребление хлора в мире вычисляется десятками миллионов тонн.

В первую мировую войну использовался в качестве ядовитое вещество.

При действии на организм поражает дыхательную систему.

ПДК в рабочих помещениях - 0,001 г/м3, смертельные отравления возможны при 0,25 г/м3 и вдыхании в течение 5 минут.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленные фильтрующие противогазы марок А, БКФ, МКФ, В, Е, Г и гражданские - типа ГП- 5, ГП- 7, при высоких концентрациях - изолирующие противогазы. При проведении работ по ликвидации разливов необходимо использовать изолирующие противогазы и средства защиты кожи, изготовленные из стойких к действию хлора материалов.

На ряду объектов промышленности его запасы составляют сотни и даже тысячи тонн. Огромное количество ожиженного хлора постоянно находится в железнодорожных цистернах на станциях и гонках.

ХЛОРПІКРИН (ССl3NO2) - бесцветная маслянистая жидкость с резким раздражительным запахом, его пара в 5,7 разы тяжелее воздуха, плохо растворимый в воде, хорошо - в органических растворителях, горючих и смазочных материалах. Температура кипения(112,3 0С), плавления(-69 0С). Пожежонебезпечен, при нагревании раскладывается с образованием фосгена.

Используется главным образом для борьбы с вредителями сельского хозяйства, а также как учебное опасное химическое вещество при подгонке средств индивидуальной защиты дыхания.

Поступает через органы дыхания, вызывает сильное поражение легких и раздражение глаз. В краплиннорідкому состоянии может привести к тяжелым поражениям кожи.

Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны - 0,0007 г/м3. При концентрации 0,002 г/м3 слезотечение начинается через несколько секунд. Смертельная концентрация - 2,0 г/м3 при 10-минутном действии.

Защиту органов дыхания обеспечивают промышленный фильтрующий противогаз марки Но и гражданские - типа ГП- 5 и ГП- 7.

.

2.2. Хранение и транспортировка ХОВ

Минимальные(несжимаемые) запасы, которые создаются на химически опасных объектах, в среднем рассчитаны на 3 суток, а для предприятий по производству минеральных удобрений эти запасы приходятся до 10-15 суток. В результате на больших предприятиях могут одновременно храниться сотни и даже тысячи тонн ХОВ. Причем на значительной части объектов пищевой мясо-молочной промышленности, в холодильниках торговых баз и особенно на предприятиях водоочистки, расположенных в крупных городах, содержаться значительные их запасы. Например, на овощных базах содержится до 150 тонн ожиженного аммиака, а на водопроводных станциях - от 100 до 400 тонн сжиженного хлора.

На многих предприятиях ХОВ является начальным сырьем, промежуточным и конечным продуктом или побочной продукцией.

Все запасы этих веществ хранятся в резервуарах базисных и расходных слогов, содержатся в технологической аппаратуре, транспортных средствах( в трубопроводах, железнодорожных цистернах, контейнерах).

Хранение опасных продуктов регламентируется санитарными нормами, строительными правилами и специальными ведомственными документами, исходя из их агрегатного состояния. Способы и условия хранения ХОВ приведены в таблице 2.4.

Наземные резервуары могут располагаться группами и стоять отдельно. Для каждой группы резервуаров или отдельных хранилищ по периметру будет оборудоваться замкнутое обвалование или защитная стена. Примером организации такого хранения служат изотермические хранилища сжиженного аммиака на 10 и 30 тыс. тонн. Под складскими резервуарами предприятий химической и других отраслей промышленности будут оборудоваться поддоны для сбора жидкости, которая разлилась. Глубина поддона рассчитывается так, чтобы в нем могли разместиться запасы, которые содержатся, в наибольшем резервуаре(группе резервуаров) на 0,2 м ниже от верхнего уровня поддона или обвалования.

Для временного хранения ХНР перед отправлением на базисные и расходные составы потребителей используются железнодорожные составы, которые располагаются в безвыходном положении не ближе 300 метры от жилищных и общественных зданий. В этом случае ядовитые вещества находятся в специальных цистернах. Срок хранения при этом не должен превышать 2-3 суток. Однако предельное допустимое количество ХНР, что находятся на таких составах, не установлены, что нередко приводит к бесконтрольному скоплению на железнодорожных станциях огромного количества цистерн, которые используются в качестве временных хранилищах.

Железнодорожный транспорт является основным видом перевозки ХОВ. Грузоподъемность железнодорожных цистерн : для хлора - 47,55 и 57 т; аммиаку - 30 и 45 т; соляной кислоты - 52 и 59 т; фтору - 20 и 25 т.

Автомобильным транспортом ХОВ перевозятся в цистернах грузоподъемностью 2 -6 т. Кроме цистерн используются разные контейнеры вместимостью от 0,1 до 0,8 м3.

По территории больших химически опасных объектов ХОВ перевозят железнодорожными цистернами или транспортируют по трубопроводам.

Для перекачивания ожиженного аммиака есть единственный трансграничный магистральный трубопровод Тольятти - Одесса, протяженность которого составляет 2,1 тыс. км.

Повреждение или разрушение специальных хранилищ, цистерн, технологических коммуникаций может привести к выбросам ХОВ в окружающую среду и создание очага химического поражения.Облако зараженного воздуха, которое образовалась при этом, формирует зону заражения, пребывания людей в которой может представлять угрозу для их жизни и здоровья.

Таблиця 2.4 - Способы и условия хранения ХОВ на химически опасных объектах

Агрегатний стан ХОВ

Умови зберігання

Способи зберігання

Характеристика резервуарів для зберігання ХНР

вид (форма)

типові об'єми, м3

нормативний коефіцієнт заповнення

Сжиженные газы

При темпера-туре навколишнього середовища під тиском власної пари

6-18 кгс/см2

Наземний, рідше заглиблений

Циліндричні, горизонтальні (для аміаку, хлору, оксиду етилену, фосгену та ін.)

10, 25, 40, 50, 100, 125, 160, 200

0,8-0,85

Наземний

Кульові (для аміаку, оксиду етилену, хлору)

600, 2000

0,83

Ізотермічне під тиском, близьким до атмосферного

Наземний

Вертикальні, циліндричні

10000, 20000, 30000

0,835

Сжатые газы

При темпера-туре навколишнього середовища і тиску 0,7-30 кгс/см2

Наземний

Сферичні газгольдери (для аміаку, сірководню)

300, 400, 600, 800, 900, 1200, 2000

-

Жидкости

При атмосферному тиску і температурі навколишнього повітря

Наземний

Вертикальні, циліндричні (для ацетонітрилу та ін.)

50, 100, 200, 300, 400, 700, 1000, 2000, 3000, 5000

0,9

Наземний, рідше заглиблений

Горизонтальні, циліндричні (для ціаністого і фтористого водню, метиламіну, хлорпікрину та ін.)

5, 10, 25, 50, 75, 100

0,9

2.3. Классификация аварий на химически опасных объектах, особенности их возникновения и развития

Классификация аварий

Все аварии, в том числе и химические, принято классифицировать по масштабами возможных последствий(заражение приземного слоя воздуха - для химических аварий). Они подразделяются на четыре уровни:

- объектовая - это чрезвычайная ситуация, которая разворачивается на территории объекта или на самом объекте и последствия которой не выходят за пределы объекта или на самом объекте и последствия которой не выходят за пределы объекта или его санитарно-защитной зоны;

- местная - это чрезвычайная ситуация, которая выходит за пределы потенциально-опасного объекта, угрожает распространением последствий на окружающую среду, населенные пункты, которые находятся вблизи объекта, инженерные сооружения, а также в случае, когда для ее ликвидации нужны материальные и технические ресурсы в объемах, которые превышают возможности объекта, но не менее 1 %% объема расходов соответствующего бюджета. До местного уровня также относятся все чрезвычайные ситуации, которые возникают на объектах жилищно-коммунальной сферы и других, потенциально-опасных объектов, которые не входят в утвержденный перечень;

- региональная - это чрезвычайная ситуация, которая возникает на территории двух или больше административные районы(мост областного значения), Автономной Рес-публики Крым, областей, городов Киева и Севастополя или угрожает перенесением на территорию соседней области Украины, а также в случае, когда для ее ликвидации нужны материальные и технические ресурсы в объемах, которые превышают возможности отдельного района, но не меньше одного процента объема расходов соответствующего бюджета;

- общегосударственная - это чрезвычайная ситуация, которая возникает на территории двух или больше области(Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя) или угрожающая трансграничным перенесением, а также в случае, когда для ее ликвидации нужные материалы и технические ресурсы в объемах, которые превышают возможности отдельной области (Автономной Республики Крым, городов Киева и Севастополя), но не менее 1 %% объема расходов соответствующего бюджета.

Особенности возникновения и развития аварий на

химически опасных объекта

Теоретически любое химическое вещество может находиться в 3-х фазовых состояниях: жидкость, газ(пара) и твердое состояние. Взаимосвязь между этими фазовыми состояниями отображается на диаграмме фазового состояния(рис. 2.1).

Кривые фазового равновесия показывают: А - В - соотношение между давлением пары и температурой для твердой фазы; В - С - соотношение между давлением пары и температурой для жидкой фазы; точка С - отвечает "критической" температуре: Ткр - "критическая" температура; Ркр - "критическое" давление.

При температуре больше Ткр вещество может находиться только в газообразном состоянии. Газовая фаза имеет подфазу, именуемая паровая.

В зависимости от соотношения критической температуры, температуры внешней среды и условий хранения все ХОВ можно разделить на 4 основных группы.

I група. Вещества(рис. 2.2 а), которые имеют критическую температуру намного ниже температуры окружающей среды(метан, кислород, этилен и др.). Вещества этой группы в больших количествах хранятся на объектах хозяйственной деятельности при температурах ниже критических. При разгерметизации емкостей с жидкостями этой категории незначительная часть жидкости(около 5 %%) "мгновенно" будет испаряющейся за счет тепла поддона и окружающей среды, образовывая первичную тучу пары ХОВ. Часть жидкости, которая осталась, перейдет в режим стационарного кипения.

Скорость кипения(скорость образования вторичного облака) является функцией подведения тепла от окружающей среды и некоторых физико-химических свойств ХОВ. Наиболее опасные источники поражающих факторов в данном случае - вторичная туча пары ХОВ, а в некоторых случаях - пожары и взрывы

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Р Тверда Рідка Газова

фаза фаза фаза

Критичний тиск

0x08 graphic
0x08 graphic
Ркр С

А В

парова фаза

0x08 graphic
Тпл Ткр температура

Рис. 2.1 - Діаграма фазового стану: Тдп - температура плавлення, Ткр - "критична" температура, Р - "критичний" тиск

а) перша група

Ткр

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic

Ткр Тнавер. Т 0С

б) друга група

Тхр.2 Тхр.1

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic

Ткип Тнавер. Ткр Т 0С

в) третя група

0x08 graphic
Тхр

0x08 graphic
0x08 graphic

0x08 graphic
Тнавер. Ткип Ткр Т 0С

г) четверта група

0x08 graphic
0x08 graphic
0x08 graphic
Тхр

0x08 graphic

0x08 graphic

Тнавер. Ткип Ткр Т 0С

Рис. 2.2 - Основные группы ХОВ в зависимости от диаграммы их

фазового состояния и температуры окружающей среды : Тхр,

Тнав.сер., Ткр, Ткип - температуры хранения, окружающей среды, критическая и кипения соответственно.

В случае разгерметизации емкостей с этой группой ХОВ, которые хранятся в газообразном состоянии, практически все содержимое вместимости образует первичное облако. Опасность поражающего действия первичного облака в данном случае зависит не только от типа, количества, физико-химических и токсичных характеристик ХОВ, но и от меры разрушения вместимости и метеоусловий. Наиболее опасные поражающие факторы в данном случае - первичное облако паров ХОВ, а в некоторых случаях - пожары и взрывы.

II група. Вещества(рис. 2.2 б) в которых критическая температура более высокая, а температура кипения ниже температуры окружающей среды(аммиак, хлор и др.). При разгерметизации емкостей с жидкостями этой категории процесс образования газовых облаков зависит от условий хранения ХОВ.

Если ХОВ хранятся в жидкой фазе в емкосте под высоком давлении и при температуре выше температуры кипения, но ниже температуры окружающей среды (Тхр1), то при разгерметизации емкости часть ХОВ(10-40%%) "мгновенно" испаряющаяся(рис. 2.3), образует первичное облако пара ХОВ, а часть, которая осталась, будет испаряющейся постепенно за счет тепла окружающей среды, образовывая вторичное облако пара ХОВ. Наибольшую опасность в данном случае будет представлять первичное облако паров ХОВ за счет того, что процесс его образования протекает очень интенсивно(в течение 5- 10 мин.) с разбрызгиванием значительной части жидкости в виде пены и капель, образованием первичных тяжелых облаков ХОВ. При этом возможны взрывы пожарноопасных аэрозолей. Часть жидкой фазы ХОВ, которая осталась, охладится до температуры кипения и перейдет в режим стационарного кипения аналогично ХОВ первой группы.

Если ХОВ хранятся в изотермических хранилищах при температуре хранения более низких температуры кипения(Тхр2), то в случае разгерметизации емкости первичного испарения значительной части жидкости не наблюдается. В первичное облако переходит только 3 - 5%% от общего количества ХОВ. Часть жидкости, которая осталась, перейдет в режим стационарного кипения. Наиболее опасные поражающие факторы в данном случае - вторичное облако пара ХОВ, переохлаждения, а в некоторых случаях - пожары и взрывы.

ІІІ группа. Вещества, в которых критическая температура и температура кипения высшие температуры окружающей среды(рис. 2.2 в), то есть вещества, которые хранятся при атмосферном давлении в жидкой или твердой фазе(тетраэтилсвинец, диоксин, кислоты и так далее). В данном случае при разрушении емкости происходит разлив(россыпь) ХОВ. Первичное облако пара ХОВ практически отсутствует, однако существует опасность поражения людей вторичной газовой тучей(тучей пыли), загрязнение почвы и водоисточников.

Доля випаровування

0x08 graphic
0x08 graphic
0,5 етилен

пропан

0,4

0x08 graphic
0,3

0x08 graphic
бутан

0x08 graphic
0,2 хлор, аміак

0,1

0x08 graphic

-50 -40 -30 -20 -10 0 10 20 30 Температура

зберігання, 0С

Рис. 2.3 - Судьба жидкости, которая мгновенно испаряющаяся, в зависимости от температуры хранения.

IV група. Вещества, которые относятся к III группе, но что находятся при повышенной температуре и давлении(рис. 2.2 г). При разрушении емкостей с ХОВ в данном случае процесс образования газовых туч происходит аналогично, как для веществ II группы в случае хранения их под высоким давлением и температуре выше температуры кипения, но ниже температуры окружающей среды. Однако в результате быстрой передачи тепла первичным облаком в окружающую среду, а также с учетом физико-химических свойств ХОВ, они постоянно будут конденсироваться, и оседать на местности в виде пятен по следу распространения облака в атмосфере. Потом, возможный их повторное испарение и перенесение(миграция) на значительные расстояния от места первичного осаждения.

Самое сложное протекает процесс испарения у второй группы веществ, которые хранятся при повышенном давлении. Весь процесс испарения жидкости при разрушении емкости в данном случае можно условно разделить на 3 периоды.

Первый период - бурный, почти мгновенное испарение жидкости за счет разницы упругости давления насыщенной пары ХОВ у вместимости и парциального давления в атмосфере. В результате температура жидкой фазы снижается к температуре кипения. Длительность первого периода складывает до 3-5 минут.

Второй период - неустойчивое испарение за счет тепла поддона и тепла окружающей среды. Длительность второго периода может достигать до 5-10 мин.

Третий период - стационарное испарение ХОВ за счет подведения тепла от окружающей среды. Длительность третьего периода зависит от физико-химических свойств ХОВ, его количества, метеоусловий и может доходить до несколько суток.

Часть жидкости, которая перешла в паровую фазу в первый и второй периоды испарения, образует первичное облако пара ХОВ, а в третий период - вторичное облако. Наиболее опасным периодом аварии в данном случае является первый период. Аэрозоль, который образуется в этот период, в виде тяжелых облаков мгновенно поднимается вверх, а потом под действием собственной силы притяжения опускается на почву. При этом облако осуществляет неопределенные движения, которые трудно предсказуемы.

В случае разрушения оболочки изотермического резервуара(хранение ХОВ при давлении близком к атмосферному) и разлива ХОВ в поддон первый период испарения практически отсутствует. В результате в первичное облако переходит всего около 3-5 %% жидкости, которые хранятся в емкости,(за счет тепла поддона и окружающей среды) в течение 5-10 мин. В случае свободного разлива количество ХОВ, которое перешло в первичноое облако, будет зависеть еще и от площади разлива. Часть жидкости, которая осталась, перейдет в режим стационарного кипения, аналогично случаю, который был рассмотрен раньше.

В случае разрушения оболочек высококипящих жидкостей образования первичног облака пары практически не происходит. Испарение жидкости осуществляется по стационарному процессу и зависит от физико-химических свойств ХОВ, его количества и метеоусловий, площади зеркала разлива и так далее.

0x01 graphic

Рис. 2.4 - Схема формирования поражающих факторов при аварии на химически опасном объекте.

Поражая факторы: 1. залповые выбросы ХОВ в атмосферу; 2. сброс ХОВ в водоемы; 3. "химический" пожар; 4. взрыв ХОВ; 5. зоны задымления с осаждением ХОВи их возгонкою.

Основными источниками опасности в случае аварий на химически опасных объектах(рис. 2.4) являются:

- залповые выбросы ХОВ в атмосферу со следующим заражением воздуха, местности и водоисточников;

- сброс ХОВ в водоемы;

- "химический" пожар с попаданием ХОВ и продуктов их горения в окружающую среду;

- взрывы ХОВ, сырья для их получения или начальных продуктов;

- образование зон задымления со следующим осаждением ХОВ, в виде "пятен" по следу распространения тучи зараженного воздуха, сублимацией и миграцией.

Каждое из указанных выше источников опасности(поражения) по месту и времени может проявляться отдельно, последовательно или в сочетании с другими источниками, а также многократно повторено в разных комбинациях. Все зависит от физико-химических характеристик ХОВ, условий аварии, метеоусловий и особенностей местности.

Таким образом, в случае возникновения аварий на химически опасных объектах с выбросами ХОВ очаг химического поражения будет иметь следующие особенности:

1. Образования туч пары ХОВ и их распространение в окружающей среде являются сложными процессами, которые определяются диаграммами фазового состояния ХОВ, их основными физико-химическими характеристиками, условиями хранения, метеоусловиями, рельефом местности и так далее, потому прогнозирование масштабов химического заражения(загрязнение) очень усложнено.

2. В разгар аварии на объекте действует, как правило, несколько поражающих факторов: химическое заражение местности, воздуха, водоемов; высокая или низкая температура; ударная волна, а вне объекта - химическое заражение окружающей среды.

3 Наиболее опасный поражающий фактор - действие пары ХНР через органы дыхания. Она действует как на месте аварии, так и на больших расстояниях от источника выбросов и распространяется со скоростью ветрового перенесения ХОВ.

4. Опасные концентрации ХОВ в атмосфере могут существовать от нескольких часов до несколько суток, а заражение местности и воды - еще более длительное время.

5. Летальный результат зависит от свойств ХОВ, токсичной дозы и может наступать как мгновенно, так и через некоторое время после отравления.

КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ ДО ГЛАВИ 2

1. Скільки існує класів небезпеки ХНР?

а) два;

б) три;

в) чотири.

2. Який характер дії задушливих речовин?

а) порушують енергетичний обмін;

б) впливають на дихальні шляхи людини;

в) порушують процеси метаболізму речовини в організмі.

3. Як впливають на організм нейротропні отрути?

а) порушують обмін речовин;

б) викликають набряк легенів;

в) діють на генерацію і передачу нервового імпульсу.

4. Як впливають на людину речовини загальноотруйної дії?

а) викликають токсичний набряк легенів, на тлі якого формується важке ураження нервової системи;

б) паралізують дію м'язів;

в) порушують енергетичний обмін.

5. Яка з перерахованих категорій входить в класифікацію ХНР?

а) здатність до горіння;

б) стійкість в атмосферному повітрі;

в) здатність отрути до різнобічної поразки людини.

6. Який тип ємностей не використовується для зберігання ХНР?

а) циліндричний;

б) сферичний газгольдер;

в) кубічної форми.

7. На скільки рівнів підрозділяються хімічні аварії?

а) на чотири;

б) на три;

в) на два.

8. Які з рівнів не входять в класифікацію хімічних аварій?

а) об'єктовий і місцевий;

б) регіональний і загальнодержавний;

в) трансдержавний і міжконтинентальний.

9. Яке з джерел небезпеки відноситься до основних у разі аварії на ХНО?

а) залпові викиди ХНР в атмосферу;

б) порушення технології виробництва на ХНО;

в) аварійні ситуації, що виникають при проведенні навантажувально-розвантажувальних робіт з отруйними речовинами.

10. Що впливає на поширення ХНР у разі аварії на хімічно небезпечному об'єкті?

а) пора року;

б) географічне розташування джерела небезпеки;

в) рельєф місцевості.

11. Який з чинників відноситься до вражаючих під час аварії на ХНО?

а) радіоактивне забруднення місцевості;

б) ударна хвиля;

в) пожежа на ХНО.

12. Який з чинників поразки людини ХНР вважається найбільш небезпечним?

а) дія пари ХНР через органи дихання;

б) шкірно-резорбтивна дія отрут;

в) попадання ОР в травну систему людини.

13. Яка тривалість зараження атмосфери ХНР?

а) місяці;

б) тижні;

в) години і декілька діб.

ГЛАВА 3 ПРГНОЗИРОВАНИЕ И ОЦЕНКА ОБСТАНОВКИ ПРИ АВАРИЯХ НА ХОО

Под химической обстановкой при авариях на химически опасных объектах(ХОО) имеют в виду меру химического загрязнения атмосферы и местности, которая влияет на жизнедеятельность населения и проведения аварийно-спасательных и восстановительных работ.

Прогнозирование и оценка химической обстановки включает решение следующих заданий :

- определение напрямую оси следа тучи выбросов химических веществ, в результате аварии или разрушения технологического оборудования или вместимости для хранения ХОВ, за метеоданными;

- определение размеров зон загрязнения местности за ожидаемыми значениями доз поражения;

- определение площади поражения ХОВ;

- определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и длительности поражающего действия ХОВ;

- определение возможного поражения людей, которые находятся в ячейке заражения;

- порядок нанесения зон поражения на карты и схемы.

В настоящее время для решения заданий прогнозирования и оценки химической обстановки допустимо использовать две методики [16], [23]. Пользуясь первой из методик [16] возможно провести прогнозный расчет обстановки при аварии с практически любыми начальными условиями. Однако алгоритм решения связан с некоторой "громоздкостью" расчета. Вторая методика [23] позволяет интенсифицировать прогноз поскольку он складывается с помощью таблиц. Однако она имеет значительные ограничения по расчету разнообразных аварийных ситуаций, который следует из имеющегося "ассортимента" приведенных таблиц и условий в них. Как показывают практические расчеты, то конечные результаты, полученные в результате ведения одинаковых начальных данных учет за обеими методиками, очень близки за своими значениями. Поэтому выбор методики расчета следует делать на основании конкретных условий.

3.1. Розрахункова методика РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими отравляющими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте" [16].

При оценке химической обстановки следует придерживаться требований, изложенных в руководящем документе РД 52.04.253-90 "Методика прогнозирования масштабов заражения сильнодействующими отравляющими веществами при авариях (разрушениях) на химически опасных объектах и транспорте". Эта методика позволяет осуществлять прогнозирование масштабов зон заражения при авариях на технологической вместимости и хранилищах, при транспортировке железнодорожным, трубопроводным и другими видами транспорта, а также в случае разрушения химически опасных объектов.

Методика распространяется на случай выбросов ХОВ в атмосферу в газообразном, парообразном или аэрозольном состоянии.

Масштабы заражения ХОВ в зависимости от их физических свойств и агрегатного состояния рассчитываются для первичной и вторичной тучи:

- для сжиженных газов - отдельно для первичного и вторичного;

- для сжатых газов - только для первичного;

- для ядовитых жидкостей, температура кипения которых выше температуры окружающей среды, - только для вторичного.

Начальными данными для прогнозирования масштабов заражения ХОВ являются:

- общее количество ХОВ на объекте и даны о размещении их запасов в технологической вместимости и трубопроводах;

- количество ХОВ, выброшенных в атмосферу и характер их разлива на подстилающей поверхности("свободно", "в поддон" или "в обвалование");

- высота поддона или обвалования складской вместимости;

- метеорологические условия: температура воздуха, скорость ветра на высоте 10 м(на высоте флюгеру), степень вертикальной стойкости воздуха.

При заблаговременном прогнозировании масштабов заражения на случай производственных аварий как начальные данные рекомендуется принимать: выбросы ХОВ(Qо) - количество ХОВ в максимальной по объему единичной вместимости(технологической, складской, транспортной и др.), метеорологические условия - инверсия, скорость ветра 1 м/с.

Для прогноза масштабов заражения непосредственно после аварии должны браться конкретные данные о количестве выброшенной(пролитой) ХОВ и реальные метеоусловия.

Внешние пределы зоны заражения ХОВ рассчитываются за пороговой токсодозою при ингаляционном действии на организм.

Принятые допущения

Емкость, которая содержит ХОВ, при авариях разрушаются полностью.

Толщина h слоя жидкости для ХОВ, которые разлились свободно на подстилающей поверхности, принимается ровной 0,05 м по всей площади разлива. Для ХОВ, что разлились в поддон или обвалование, определяется таким образом:

а) при разливах из вместимости, которая имеет самостоятельный поддон (обвалования):

h = H - 0,2,

де Н - висота піддону (обвалування), м;

б) при разливах из вместимости, которая расположена группой, имеют общий поддон(обвалование) :

0x01 graphic

де Q0 - количество выброшенного(пролитого) при аварии вещества, т;

d - плотность ХОВ, т/м3;

F - реальная площадь разлива в поддон (обваловку), м2.

Предельное время пребывания людей в зоне заражения и продолжителбность сохранения неизменными метеорологических условий(степени вертикальной стойкости атмосферы, направления и скорости ветра) составляет 4 часа. После окончания указанного времени прогноз обстановки должен уточняться.

При авариях на газо- и продуктопроводах выбросы ХОВ принимаются ровными максимальному количеству ХОВ, которое содержится в трубопроводе между автоматическими отсекателями, например, для аммиакопроводов - 275 - 500 тонны.

Термины и определения

Инверсия - степень вертикальной стойкости атмосферы, которая возникает, как правило, вечерней порой и что разрушается после восхода солнца; характеризуется тем, что нижние слои воздуха более холоднее верхних. Препятствует рассеиванию ХОВ и, как следствие, - способствует сохранению высоких концентраций вредных веществ в приземных слоях атмосферы.

Изотермия - степень вертикальной стойкости атмосферы, что характеризуется равновесием температур воздуха по вертикальной составляющей. Способствует застою вредных веществ в атмосфере.

Конвекция - степень вертикальной стойкости атмосферы, что характеризуется вертикальным перемещением воздуха, - холодный воздух опускается вниз, а более теплый воздух направляется вверх. При конвекции наблюдается рассеивание вредностей, что уменьшает их поражающее действие.

Методика прогнозирования масштабов заражения

Прогнозирования глибины зоны зараженияХОВ

1. Определение количественных характеристик выбросов ХОВ

Определение эквивалентного количества вещества в первичном облаке определяется по формуле:

Эквивалентное количество Qе1 = К1К3К5К7Q0 (3.1.1)

де К1 - коэффициент, зависсящий от условий хранения ХОВ (таблица 3.1.4), для сжатых газов К1 = 1;

К2 - коэффициент, равный отношению пороговой токсодози хлора к пороговой дозе другого ХОВ (таблиця 3.1.4);

К5 - коэффициент, который учитывает ступень вертикальной стойкости атмосферы(для инверсии принимается ровным 1, для изотермии - 0,23, для конвекции - 0,08);

К7 - коэффициент, который учитывает влияние температуры воздуха (таблица 3.1.4; для сжатых газов К7 = 1);

Q0-количество выброшенного (разлившегося) при аварии вещества, т.

При авариях на хранилищах сжатого газа Qо рассчитывается по формуле: Q0 = d Vx (3.1.2)

где d - плотность ХОВ, т/м3 (таблиця 3.1.4);

Vx - объем хранилища, м3.

При авариях на газопроводе Qо рассчитывается по формуле:

0x01 graphic
(3.1.3)

где n - содержание ХОВ в природном газе, %;

d - плотность ХОВ, т/м3 (таблиця 3.1.4);

0x01 graphic
- объем секции газопровода между автоматическими отсекателями, м3.

При определении величины Qэ1 для сжиженных газов, которые не вошли в таблицу 3.1.4, значение коэффициента К7 принимается ровным 1, а коэффициент К1 рассчитывается за соотношению:

0x01 graphic
(3.1.4)

где ср - удельная теплоемкость жидкого ХОВ, кДж/ (кг град) (определяется по специальными таблицами);

?Т - разница температур жидкого ХОВ до и после разрушение емкости, 0С;

?Н - удельная теплота испарения жидкого ХОВ при температуре испарения, кДж/кг.

Определение эквивалентного количества вещества

во вторичном облаке

Эквивалентное количество вещества во вторичнм облаке рассчитывается по уравнению:

0x01 graphic
, (3.1.5)

де К2 - коэффициент, который зависит от физико-химических свойств ХОВ(таблица 3.1.4);

К4 - коэффициент, который учитывает скорость ветра(таблица 3.1.5);

К6 - коэффициент, который зависит от времени N, которое прошло после аварии; значение коэффициента К6 определяется после расчета длительности Т(год) испарения вещества:

0x01 graphic
при N < T

0x01 graphic
при N ™ T

при Т < 1 години К6 приймається для 1 години;

d - плотность ХОВ, т/м3 (таблиця 3.1.4);

h - товщина слоя ХОВ, м

При определении Qэ2 для веществ, которые не вошло в таблицу 3.1.4, значение коэффициента К7 принимается ровным 1, а коэффициент К2 определяется по формуле:

0x01 graphic
, (3.1.6)

де Р - давление насыщенного пара вещества при заданной температуре, мм.рт.ст.(определяется по специальнымтаблицам);

М - молекулярная масса вещества.

2. Расчет глубины зоны заражения при аварии на химически опасном объекте

Расчет глубины заражения первичного (вторичного) облака ХОВ при авариях на технологической вместимости, хранилищах и транспорте ведется с использованием таблиц 3.1.3 и 3.1.6. В таблице 3.1.3 приведены максимальные значения глубины зоны заражения первинного (Г1) или вторичного(Г2) облака ХОВ, которых определяются в зависимости от эквивалентного количества вещества и скорости ветра. Полная глубина зоны заражения Г(км), которая обусловлена действием первичного и вторичного облака ХОВ, определяется:

0x01 graphic
, (3.1.7)

де Г' - наибольший, Г'' - наименьший из размеров Г1 и Г2.

Полученное значение сравнивается с предельно возможным значением глубины переноса воздушных масс Гп, которая определяется за формулой, :

0x01 graphic
, (3.1.8)

где N - время от начала аварии, час;

? - скорость перенесения фронта зараженного воздуха при этой скорости ветра и степени вертикальной стойкости воздуха км/год (таблица 3.1.6).

За окончательную расчетную глибину зоны заражения принимают меншее из двух сравниваемых между собой значений.

3. Расчет глубины зоны заражения при разрушении химически опасного объекта

В случае разрушения химически опасного объекта при прогнозировании глубины зоны заражения рекомендуется брать данные на одновременные выбросы суммарного запаса ХОВ на объекте и следующие метеорологические условия : инверсия, скорость ветра 1 м/с.

Эквивалентное количество ХОВ в облаке зараженного воздуха определяется аналогично рассмотренному в п. 1 метода для вторичного облакапри свободном разливе. При этом суммарное эквивалентное количество Qэ рассчитывается по формуле:

0x01 graphic
(3.1.9)

де К2і - коэффициент, который зависит от физико-химических свойств ХОВ;

К3і - коэффициент, который равняется отношению пороговой токсодозЫ хлора к пороговой токсодозы ХОВ;

К6і - коэффициент, который зависит от времени, которое прошло после разрушения оъекта;

К7і - поправка на температуру для ХОВ;

Qi - запасы ХОВ на объекте, т;

di - плотность ХОВ, т/м3.

Получены за таблицей 3.1.3 значения глубины зоны заражения Г в зависимости от рассчитанного значения Qэ и скорости ветра сравниваются с предельно возможным значением глубины перенесения воздушных масс Гп (см. формулу(3.1.7)). За окончательную расчетную глубину зоны заражения берется меньше из двух сравниваемых между собой значений.

Определение площади зоны заражения ХОВ

Площадь зоны возможного заражения для первичного (вторичного) облака ХОВ определяется по формуле:

0x01 graphic
(3.1.10)

де SМ - площадь зоны возможного заражения ХОВ, км2;

Г - глубина зоны заражения, км;

? - угловые размеры зоны возможного заражения, 0(таблица 3.1.1);

Площадь зоны фактического заражения Sф(км2) рассчитывается поформуле:

0x01 graphic
(3.1.11)

где К8 - коэффициент, который зависит от степени вертикальной стойкости воздуха, принимается ровным 0,081 при инверсии; 0,133 при изотермии; 0,235 при конвекции;

N - время, которое прошло после начала аварии, час.

Таблиця 3.1.1 - Кутові розміри зони можливого зараження ХНР залежно від швидкості вітру

Швидкість вітру, u, м/с

< 0,5

0,6 - 1

1,1 - 2

> 2

Кутовий розмір, ? 0

360

180

90

45

Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту и длительности поражающего действия ХОВ

1. Определение времени подхода зараженного воздуха к объекту

Время подхода облака ХОВ до заданного объекта зависит от скорости перенесения облака воздушным потоком и определяется за уравнением:

0x01 graphic
(3.1.12)

где х - расстояние от источника заражения к заданному объекту, км;

? - скорость перенесения переднего фронта облака зараженного воздуха, км/ч(таблица 3.1.6

2. Определение длительности поражающего действия ХОВ

Длительность поражающего действия ХОВ определяется его испарениием с площади разлива.

Время испарения Т(год) ХОВ с площади разлива определяется по формуле:

0x01 graphic
(3.1.13)

где h - толщина слоя ХОВ, м;

d - плотность ХОВ, т/м3;

К2, К4, К7 - коэффициенты в формулах (3.1.1) і (3.1.5).

Расчет количества и структуры пораженных

При расчете количества и структуры пораженния использована уточненная методика, которая приведена в [10].

Расчет количества пораженных как среди производственного персонала объекта, на котором случилась авария, так и среди населения, которое проживает вблизи этого объекта, проводится исходя из количества людей, которые оказались в очаге поражения, и их защищенности от действия пары ядовитых веществ.

Количество людей, которые находятся в очаге поражения, рассчитывается или подытоживанием количества производственного персонала(население), которые находятся на отдельных производственных участках(в жилищных кварталах, населенных пунктов и тому подобное), которые подверглись действию зараженного воздуха, или путем умножения средней плотности объекта (населенного пункта) производственного персонала (население), который находится на территории, на площадь зараженной территории.

Расчетные формулы определения числа пораженных для первого и второго случаев представляются в следующем виде:

0x01 graphic
(3.1.14)

0x01 graphic
(3.1.15)

де П - число пораженных на предприятии (в городе, сельской местности и тому подобное), чел.;

L - количество производственного персонала (население), который оказался в очаге поражения, чел.;

D - средняя плотность размещения производственного персонала (население) по территории объекта(города, загородной зоны и тому подобное), чел/км2;

Sпідпр - площадь территории предприятия (города, загородной зоны и тому подобное), приземный слой воздуха, км2;

Кзах - коэффициент защищенности производственного персонала (население) от поражения ядовитым веществом.

Коэффициент защищенности рассчитывается исходя из места пребывания производственного персонала (население) в момент похода облака к объекту и защитным свойствам используемых при этом укрытий или табельных средств индивидуальной защиты.

0x01 graphic
(3.1.16)

де q - часть производственного персонала (население), который находится в и -у укрытии (?qi = 1);

Кі, зах - коэффициент защиты укрытия;

0x01 graphic

В таблицах 3.1.7 и 3.1.8 приведенные коэффициенты защищенности людей от ХОВ при использовании разных временных укрытий, а также средств индивидуальной защиты.

В таблице 3.1.9 приведены ориентировочные данные по структуре пораженных.

Таблиця 3.1.1 - Определение степени вертикальной стойкости атмосферы по прогнозу погоды

Швидкість

вітри, м/с

Ніч

Ранок

День

Вечір

ясно

мінлива хмарність

суцільна хмарність

ясно

мінлива хмарність

суцільна хмарність

ясно

мінлива хмарність

суцільна хмарність

ясно

мінлива хмарність

суцільна хмарність

< 2

ін

із

із (ін)

із

к (із)

із

ін

із

2 - 3,9

ін

із

із (ін)

із

із

із

із (ін)

із

> 4

із

із

із

із

із

із

із

із

Примітки: 1. Обозначение: ін - инверсия; из - изотермия; к - конвекция; буквы в скобках - при снежном покрове.

2. Под термином "утро" понимает период времени в течение 2 часов после восхода солнца; под термином "вечер" - в течение 2 часов после заката солнца. Период от вохода к закату солнца за вычетом двух утренних часов - день, а период от мероприятия к восходу солнца за вычетом двух вечерних часов - ночь.

3. Скорость ветра и степень вертикальной стойкости воздуха принимаются в расчетах на момент аварии.Таблиця 3.1.2 - Глибина зони зараження (км)

Швидкість вітру, м/с

Еквівалентна кількість ХНР, т

0,01

0,05

0,1

0,5

1

3

5

10

20

1 і менш

0,38

0,85

1,25

3,16

4,75

9,18

12,53

19,20

29,56

2

0,26

0,59

0,84

1,92

2,84

5,35

7,20

10,83

16,44

3

0,22

0,48

0,68

1,53

2,17

3,99

5,34

7,96

11,94

4

0,19

0,42

0,59

1,33

1,88

3,28

4,36

6,46

9,62

5

0,17

0,38

0,53

1,19

1,68

2,91

3,75

5,53

8,19

6

0,15

0,34

0,48

1,09

1,53

2,66

3,43

4,88

7,20

7

0,14

0,32

0,45

1,00

1,42

2,46

3,17

4,49

6,48

8

0,13

0,30

0,42

0,94

1,33

2,30

2,97

4,20

5,92

9

0,12

0,28

0,40

0,88

1,25

2,17

2,80

3,96

5,60

10

0,12

0,26

0,38

0,84

1,19

2,06

2,66

3,76

5,31

11

0,11

0,25

0,36

0,80

1,13

1,96

2,53

3,58

5,06

12

0,11

0,24

0,34

0,76

1,08

1,88

2,42

3,43

4,85

13

0,10

0,23

0,33

0,74

1,04

1,80

2,37

3,29

4,66

14

0,10

0,22

0,32

0,71

1,00

1,74

2,24

3,17

4,49

15 і більше

0,10

0,22

0,31

0,69

0,97

1,68

2,17

3,07

4,34

Продовження таблиці 3.1.2

Швидкість вітру, м/с

Еквівалентна кількість ХНР, т

30

50

70

100

300

500

700

1000

2000

1 і менш

38,13

52,67

65,23

81,91

166

231

288

363

572

2

21,02

28,73

35,35

44,09

87,79

121

150

189

295

3

15,18

20,59

25,21

31,30

61,47

84,50

104

130

202

4

12,18

16,43

20,05

24,80

48,18

65,92

81,17

101

157

5

10,33

13,88

16,89

20,82

40,11

54,67

67,15

83,60

129

6

9,06

12,14

14,79

18,13

34,67

47,09

56,72

71,70

110

7

8,14

10,87

13,17

16,17

30,73

41,63

50,93

63,16

96,30

8

7,42

9,90

11,98

14,68

27,75

37,49

45,79

56,70

86,20

9

6,86

9,12

11,03

13,50

25,39

34,24

41,76

51,60

78,30

10

6,50

8,50

10,23

12,54

23,49

31,61

38,50

47,53

71,90

11

6,20

8,01

9,61

11,74

21,91

29,44

35,81

44,15

66,62

12

5,94

7,67

9,07

11,06

20,58

27,61

35,55

41,30

62,20

13

5,70

7,37

8,72

10,48

19,45

26,04

31,62

38,90

58,44

14

5,50

7,10

8,40

10,04

18,46

24,69

29,95

36,81

55,20

15 і більше

5,31

6,86

8,11

9,70

17,60

23,50

28,48

34,98

52,37

Таблиця 3.1.3 - Характеристика ХНР и вспомогательные коэффициенты для определения глубины зоны заражения

N

п/п

ХНР

Щільність ХНР, т/м3

Темпер.

кипін.,

0С

Порог.

токсодоза

((мг·хв)/л

Значення допоміжних коефіцієнтів

К1

К2

К3

К7 для температури повітря (0С)

газ

рід.

- 40

- 20

0

20

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

1

Акролеїн

-

0,839

52,7

0,2

0

0,013

3,0

0,1

0,2

0,4

1

2,2

2

Аміак - зберігання:

- під тиском

- ізотермічне

0,0008

-

0,681

0,681

-33,42

-33,42

15

15

0,18

0,01

0,025

0,025

0,04

0,04

0

0,9

0

0,9

0,3

1

1

1

0,6

1

1

1

1

1

1

1

1,4

1

1

1

3

Ацетонитрил

-

0,786

81,6

21,6**

0

0,004

0,028

0,02

0,1

0,3

1

2,6

4

Ацетонциангідрин

-

0,932

120

1,9**

0

0,002

0,316

0

0

0,3

1

1,5

5

Водень миш'яковистий

0,0035

1,64

-62,47

0,2**

0,17

0,054

3,0

0,3

1

0,5

1

0,8

1

1

1

1,2

1

6

Водень фтористий

-

0,989

19,52

4

0

0,028

0,15

0,1

0,2

0,5

1

1

7

Водень хлористий

0,0016

1,191

-85,10

2

0,28

0,037

0,30

0,4

1

0,6

1

0,8

1

1

1

1,2

1

8

Водень бромистий

0,0036

1,490

-66,77

2,4*

0,13

0,055

0,25

0,3

1

0,5

1

0,8

1

1

1

1,2

1

9

Водень ціаністий

-

0,687

25,7

0,2

0

0,026

3,0

0

0

0,4

1

1,3

Продовження таблиці 3.1.3

N

п/п

ХНР

Щільність ХНР, т/м3

Темпер.

кипін.,

0

Порог.

токсодоза

((мг·хв)/л

Значення допоміжних коефіцієнтів

К1

К2

К3

К7 для температури повітря (0С)

газ

рід.

- 40

- 20

0

20

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

10

Диметиламін

0,0020

0,680

6,9

1,2*

0,06

0,041

0,5

0

0,1

0

0,3

0

0,8

1

1

2,5

1

11

Метиламін

0,0014

0,699

-6,5

1,2*

0,13

0,034

0,5

0

0,3

0

0,7

0,3

1

1

1

1,8

1

12

Метил бромистий

-

1,732

3,6

1,2*

0,04

0,039

0,5

0

0,2

0

0,4

0

0,9

1

1

2,3

1

13

Метил хлористий

0,0023

0,983

-23,76

10,8**

0,125

0,044

0,056

0

0,5

0,1

1

0,6

1

1

1

1,5

1

14

Метилакрилат

-

0,953

80,2

6*

0

0,005

0,1

0,1

0,2

0,4

1

3,1

15

Метилмеркаптан

-

0,867

5,95

1,7**

0,06

0,043

0,353

0

0,1

0

0,3

0

0,8

1

1

2,4

1

16

Нітрил акрилової кислоти

-

0,806

77,3

0,75

0

0,007

0,80

0,04

0,1

0,4

1

2,4

17

Оксиди азоту

-

1,491

21,0

1,5

0

0,040

0,40

0

0

0,4

1

1

18

Окисел етилену

-

0,882

10,7

2,2**

0,05

0,041

0,27

0

0,1

0

0,3

0

0,7

1

1

3,2

1

19

Сірчистий ангідрид

0,0029

1,462

-10,1

1,8

0,11

0,049

0,333

0

0,2

0

0,5

0,3

1

1

1

1,7

1

20

Сірководень

0,0015

0,964

-60,35

16,1

0,27

0,042

0,036

0,3

1

0,5

1

0,8

1

1

1

1,2

1

Продовження таблиці 3.1.3

N

п/п

ХНР

Щільність ХНР, т/м3

Темпер.

кипін.,

0С

Порог.

токсодоза

((мг·хв)/л

Значення допоміжних коефіцієнтів

К1

К2

К3

К7 для температури повітря (0С)

газ

рід.

- 40

- 20

0

20

40

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

21

Соляна кислота (концентр.)

-

1,198

-

2

0

0,021

0,30

0

0,1

0,3

1

1,6

22

Сірковуглець

-

1,263

46,2

45

0

0,021

0,013

0,1

0,2

0,4

1

2,1

23

Триметиламин

-

0,671

2,9

6*

0,07

0,047

0,1

0

0,1

0

0,4

0

0,9

1

1

2,2

1

24

Формальдегід

-

0,815

-19,0

0,6*

0,19

0,034

1,0

0

0,4

0

1

0,5

1

1

1

1,5

1

25

Фосген

0,0035

1,432

8,2

0,6

0,05

0,061

1,0

0

0,1

0

0,3

0

0,7

1

1

2,7

1

26

Фтор

0,0017

1,512

-188,2

0,2*

0,95

0,038

3,0

0,7

1

0,8

1

0,9

1

1

1

1,1

1

27

Фосфор трихлористий

-

1,570

75,3

3

0

0,010

0,2

0,1

0,2

0,4

1

2,3

28

Фосфору хлороокис

-

1,675

107,2

0,06*

0

0,003

10,0

0,05

0,1

0,3

1

2,6

29

Хлор

0,0032

1,553

-34,1

0,6

0,18

0,052

1,0

0

0,9

0,3

1

0,6

1

1

1

1,4

1

30

Хлорпікрин

-

1,658

112,3

0,02

0

0,002

30,0

0,03

0,1

0,3

1

2,9

31

Хлорциан

0,0021

1,220

12,6

0,75

0,04

0,048

0,80

0

0

0

0

0

0,6

1

1

3,9

1

Продовження таблиці 3.1.3


N

п/п

ХНР

Щільність ХНР, т/м3

Темпер.

кипін.,

0С

Порог.

токсодоза

((мг·хв)/л

Значення допоміжних коефіцієнтів

К1

К2

К3

 Ваша оценка:

Популярное на LitNet.com А.Завадская "Архи-Vr"(Киберпанк) Д.Сугралинов "Кирка тысячи атрибутов"(ЛитРПГ) К.Федоров "Имперское наследство. Вольный стрелок"(Боевая фантастика) А.Завгородняя "Невеста Напрокат"(Любовное фэнтези) И.Иванова "Большие ожидания"(Научная фантастика) Д.Сугралинов "Дисгардиум 2. Инициал Спящих"(ЛитРПГ) А.Григорьев "Проклятый.Начало пути"(Боевое фэнтези) В.Чернованова "Попала! или Жена для тирана"(Любовное фэнтези) А.Ефремов "История Бессмертного-4. Конец эпохи"(ЛитРПГ) В.Коломеец "Колонизация"(Боевик)
Связаться с программистом сайта.

Новые книги авторов СИ, вышедшие из печати:
Э.Бланк "Колечко для наследницы", Т.Пикулина, С.Пикулина "Семь миров.Импульс", С.Лысак "Наследник Барбароссы"

Как попасть в этoт список
Сайт - "Художники" .. || .. Доска об'явлений "Книги"